Corporate governance

Corporate governance is currently only available in Swedish.

Sileon AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsstyrningen sker via bolagsstämma, styrelse och VD samt koncernledning i enlighet med svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsens regelverk samt interna regler och bestämmelser.

Bolagsordning

Annual General Meeting

2020-2023

Annual General Meeting

2009-2019

Styrelse och verkställande direktör

För aktuell information om styrelse och bolagsledning, se Management and Board.

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid senaste årsstämman valdes KPMG AB till revisorer för perioden till och med årsstämman för nästa räkenskapsår med Magnus Ripa som huvudansvarig revisor.

Arbetsordning och utskott

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.

Valberedning

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per utgången av september månad året innan Årsstämman och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Anders Axelsson, Jens Ismunden, Øystein Elgan och Daniel Ekberger.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande på adress valberedning@paynova.com senast sex veckor innan årsstämman.

Rörlig ersättning

Vid senaste årsstämman fastställdes riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 50 procent av grundlönen. Försäljningsstyrd provision kan dock komma att avvika från detta beroende på ersättningsstruktur.

Incitamentsprogram

Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara relaterade till aktiekursen och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan bland annat på bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget har för närvarande två pågående incitamentsprogram. Ett teckningsoptionsprogram riktat till personalen i Paynova och ett äldre incitamentsprogram riktat till Paynovas grundare. Ytterligare information om programmen går att finna i Paynovas årsredovisning.

Redovisning och yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare. Redovisning avseende styrelsens utvärdering för det senaste räkenskapsåret tillsammans med Paynovas revisors uttalande om detta presenteras inför bolagets årsstämma. Vid senaste årsstämma presenterad utvärdering och uttalande framgår att Paynova följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om. Utvärdering och uttalande finns tillgängligt på bolagets webbplats paynovastage.wpengine.com, i bolagets lokaler samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.