Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Sileon AB (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 19 juni 2024 kl. 16.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Anmälan

Den som vill delta i extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 juni 2024, och (ii) senast den 13 juni 2024 anmäla sig per post till Sileon AB (publ), Extra bolagsstämma 2024, Box 4169, 102 64 Stockholm eller via e-post till anm@sileon.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sileon.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid extra bolagsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 13 juni 2024.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Extraordinary General Meeting

The shareholders of Sileon AB (publ) (the “Company”) are hereby invited to the Extraordinary General Meeting to be held on 19 June 2024 at 16.00 at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, in Stockholm.

Right to participate in the Extraordinary General Meeting and notice of participation

Notice of participation

A shareholder who wishes to participate in the Extraordinary General Meeting must (i) be recorded as a shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on 11 June 2024, and (ii) no later than 13 June 2024 give notice by post to Sileon AB (publ), EGM 2024, Box 4169, SE-102 64 Stockholm, Sweden or via e-mail to anm@sileon.com. When providing such notice, the shareholder shall state name, personal or corporate registration number, address, telephone number, and the number of any accompanying advisor(s) (maximum two advisors) as well as information about any proxy.

If a shareholder is represented by proxy, a written, dated proxy for the representative must be issued. A proxy form is available on the Company’s website, www.sileon.com. If the proxy is issued by a legal entity, a certificate of registration or equivalent certificate of authority should be enclosed. To facilitate the registration at the Extraordinary General Meeting, the proxy and the certificate of registration or equivalent certificate of authority should be sent to the Company as set out above so that it is received no later than 13 June 2024.