Financial statement

Årsredovisning 2020 – Paynova AB (publ)

Paynovas årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com.

Paynova publicerar härmed sin webbaserade årsredovisning. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen som lämnas i Not 2 i årsredovisningen, av vilken det framgår att bolagets tillgängliga likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter per den 31 december inte täcker det finansieringsbehov som behövs för att säkerställa den fortsatta driften de närmaste 12 månaderna. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det

finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Bolagets kommentar

Revisorns uttalande om rörelsekapitalet är oförändrat från tidigare år och grundar sig i att Paynova är ett tillväxtbolag som i huvudsak finansieras via externt kapital. Paynova har det senaste året ingått en rad betydelsefulla avtal med bland annat PayPal, Tradera, Trustly och RatePay vilka väsentligt har stärkt Bolagets position på marknaden. Under första kvartalet 2021 tillfördes Paynova nytt kapital genom en företrädesemission om ca 49 MSEK och samt en riktad emission till bolagets huvudägare, Rieber & Son och RoosGruppen, om 10 MSEK. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i bolaget samt genomförda emissioner gör styrelsen bedömningen att utsikterna är mycket goda att fortsätta utveckla den nya affären och uppnå de uppsatta målen.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06
 

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2021 kl.07.30 CEST.

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.
Mer information finns på

www.paynova.com.