Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

Fjärde kvartalet• Nettoomsättningen ökade till 3 942 (375) TSEK, en ökning med 905 procent jämfört med motsvarande period föregående år• Resultatet efter skatt uppgick till -12 508 (-10 095) TSEK• Resultatet per aktie uppgick till -0,7 (-0,8) SEK• Transaktionsvolymen ökade till 87 549 (8 420) TSEK, en ökning med 904 procent jämfört med motsvarande period föregående år• Nära 200 procent ökning i transaktionsvolym fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet• Avtal om förvärv av amerikanskt sälj- och supportbolag ger tillgång till betydande redan etablerade transaktionsvolymer för driftstart under 2006• Förstärkta satsningar inom drift, support, riskhantering och marknadsföring säkrar kapaciteten inför volymökningar i Europa och Nordamerika. Arbetet fortsätter under 2006• Driftstart av första steget i samarbetet med SJ • Teckning av nya aktier via teckningsoption TO 6 tillför bolaget 12,4 MSEK efter emissionskostnader Väsentliga händelser efter delårsperiodensutgång• Stabilt ökande transaktionsvolymer under januari och februari från Europa, Nordamerika och ett utökat samarbete med SJ Vd:s kommentar”Med transaktionsvolymerna etablerade på en högre nivå förbereder vi oss nu för ytterligare väsentliga volymökningar”Paynova har under 2005 tagit ett avgörande steg från att i huvudsak ha bedrivit en lokal svensk verksamhet till att bli en etablerad internationell aktör. De första tydliga effekterna av detta kunde vi se i slutet av tredje kvartalet då transaktionsvolymerna tog ett markant steg uppåt. Utvecklingen förstärktes under fjärde kvartalet med ökande volymer från cirka 30 MSEK i tredje kvartalet till drygt 87 MSEK i fjärde kvartalet, en ökning med nära 200 procent. Det innebär också att vi under året mer än niofaldigat våra transaktionsvolymer. Värt att notera är också att utlandstransaktionerna står för över två tredjedelar av de totala volymerna. Intensifierade marknadssatsningar ger ökad potential i Europa Bakom den positiva utvecklingen finns flera viktiga faktorer. Vi har under året ökat aktivitetsnivån i våra marknadssatsningar. Vår betaltjänst har vidareutvecklats och blivit ännu bättre i och med lanseringen av en mer kundanpassad och komplett betallösning. Gensvaret i marknaden har också förbättrats ytterligare. Under året har vi höjt aktivitetsnivån på flera marknader i Europa. I Tyskland har marknadspositionerna flyttats fram tillsammans med bland andra STRATO, en av landets största Internet Service Providers. Det här samarbetet är ett bra exempel på hur vi framgångsrikt tillämpar vår strategi att samarbeta med starka och etablerade aktörer i vår internationella expansion. Motsvarande positioner är under uppbyggnad i såväl Frankrike som Nordamerika.Också i Sverige har vi knutit till oss ett antal viktiga kunder och partner. Vårt samarbete med SJ som driftsattes i november är en viktig milstolpe som började ge goda volymer under fjärde kvartalet och sedan utökats och utvecklats ytterligare under 2006. De intensifierade marknadssatsningarna har visserligen ökat kostnaderna under kvartalet men kommer framöver att bidra till växande volymer och ett förbättrat resultat.USA-avtal ger betydande transaktionsvolymer och potential i NordamerikaEn marknad som ökat i betydelse under året är den nordamerikanska där vi under fjärde kvartalet stärkt vår närvaro genom en serie initiativ. Där ingår dels ett avtal om förvärv av ett sälj- och supportbolag, dels ett avtal om lokalt anpassad kundsupport via call center. Förvärvsavtalet är potentiellt mycket värdefullt för Paynova. Avtalet skapar starka incitament för båda parterna eftersom villkoren är knutna till parternas framgång i att etablera höga transaktionsvolymer. Avtalet har en tröskel och ett tak med en rörlig ersättning i form av optionsrätter i Paynova. Ersättningen regleras i en trappstegsmodell där ingen rörlig ersättning utgår vid transaktionsvolymer understigande cirka 75 MSEK (10 MUSD) och där maximal ersättning utfaller vid en genererad månadsvis transaktionsvolym överstigande cirka 300 MSEK (40 MUSD). Sammantaget ger avtalet Paynova möjligheter till kraftigt ökade volymer på den nordamerikanska marknaden under 2006. Förstärkta satsningar inom drift, support och riskhantering säkrar kapaciteten inför ökande volymerDen drygt niofaldigade volymökningen under 2005 har inneburit ökade krav på våra system och har också fört med sig högre kostnader för att säkerställa drift, support och riskhantering. Stabiliteten och kvaliteten i leveranserna är en avgörande konkurrensfaktor och vi har därför gjort stora insatser i samarbete med våra kunder och partner för att lägga grunden för fortsatta volymökningar. Vi har också ökat kapaciteten i våra call center, bland annat i Nordamerika. Parallellt med detta har vi arbetat med anslutningen av nya kunder med betydande transaktionsvolymer. Satsningarna innebär sammantaget en något ökad kostnadsnivå som dock är nödvändig för att säkra den kapacitet och kvalitet som krävs för de väsentligt ökade transaktionsvolymer som vi ser potential för under 2006. Allt inom ramen för de samarbeten och avtal som vi redan etablerat i framförallt Europa och Nordamerika.På den kraftigt ökande marknaden för Internetbetalningar har Paynova med en stark affärsmodell, en konkurrenskraftig betaltjänst och med förstärkt närvaro på viktiga marknader ett bra utgångsläge för att tillföras nya stora transaktionsvolymer under 2006.Stockholm den 23 februari 2006Lars EkstedtVd och koncernchefBokslutskommunikén i sin helhet finns att tillgå på www.paynova.com.För mer information vänligen kontakta: Lars Ekstedt, VD och koncernchefPaynova AB Mobil: +46 (0)70 374 27 37Direkt: +46 (0)8 517 100 37e-mail: lars.ekstedt@paynova.com(För fullständig rapport, se bifogad fil)Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com