Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG· Paynova har med omedelbar verkan sagt upp bolagets avtal med Xponse. Styrelsens beslut är föranlett av den blockad som indiska myndigheter riktat mot Xponse under det att myndighetsutredning pågår angående Xponses VD. En följd av blockaden är att den finansiering och det utvecklingsarbete som Paynova erhållit via Xponse har avstannat. Den osäkerhet som detta innebär, har föranlett Paynovas styrelse att säkra en alternativ finansiering och inleda upphandling av en ny IT-leverantör. · Den finansiering som tidigare erhållits via Xponse ersätts med en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare uppgående till cirka 19 MSEK. Med denna finansiering uppstår en väsentligt lägre utspädning då antalet tillkommande aktier uppgår till endast 2,9 miljoner st, jämfört med de tidigare planerade 5,4 miljoner st. Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar över 2/3 av utestående röster och kapital i bolaget, har förbundit sig att rösta för den planerade nyemissionen. Emissionen är dessutom fullt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och s.k. emissionsgaranti. Styrelsen avser att inom kort att kalla till en extrastämma som ska besluta om emissionen. · Bolaget har tidigare bedömt att övergången till positivt kassaflöde på månadsbasis skulle ske i juni. Effekten av bytet av leverantör bedöms innebära en viss fördröjning då det utöver ”tidsförskjutningen” även påverkas av att betalningen av IT-utvecklings tjänster kommer ske kontant och inte som tidigare med aktier · Mot bakgrund av de uppgifter som antyder att Paynovas betaltjänst skulle ha utnyttjats av e-handlare som bedriver otillåten handel har Paynova kontrollerat detta., och kan meddela att uppgifterna är felaktiga. Paynova har inte affärsrelationer eller samröre med någon av de e-handlare som utpekats.· Styrelseledamot Erik Hallberg har mot bakgrund av de nya uppdrag han erhållit inom TeliaSonera begärt att få utträda ur Paynovas styrelse. Erik Hallberg lämnar därför styrelsen. Erik Hallberg har suttit i Paynovas styrelse sedan 2005. Styrelsen tackar Erik Hallberg för goda insatser. Vd:s kommentar ”2007 GENOMBROTTSÅR FÖR PAYNOVA”Efter att de senaste månaderna ha arbetat intensivt med Paynovas omstruktureringsarbete där vi etablerat en stark plattform för Paynovas fortsatta tillväxt, var det med stor förvåning och frustration som vi i slutet av förra veckan nåddes av uppgifterna att VD:n i Paynovas indiska leverantör Xponse är föremål för en myndighetsutredning. Vi har just nu ett starkt momentum efter att framgångsrikt ha genomfört vår planerade omstrukturering. Att vi nu väljer att anlita en ny IT-leverantör och säkra en ny finansiering kommer därför inte att påverka Paynova i någon större omfattning framöver, även om detta arbete innebär en viss tidsförskjutning. Jag återkommer till detta och vår plan för 2007 nedan.NY FINANSIERING SÄKERSTÄLLD, UPPHANDLING AV NY IT-LEVERANTÖR INLEDDBakgrunden till styrelsens beslut att säkra en alternativ finansiering och inleda upphandling av en ny IT-leverantör är den blockad som indiska myndigheter riktat mot Xponse i den pågående myndighetsutredningen mot Xponses VD. Blockaden har bland annat inneburit att den finansiering och det utvecklingsarbete som Paynova erhållit via Xponse har avstannat. Den osäkerhet som skapas för Paynova på grund av den aktuella situationen ligger till grund för styrelsens beslut i denna fråga.Den finansiering som tidigare erhållits via Xponse ersätts med en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare på cirka 19 MSEK. Med denna finansiering uppstår en väsentligt lägre utspädning då antalet tillkommande aktier uppgår till endast 2,9 miljoner st, jämfört med de tidigare planerade 5,4 miljoner st. . Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar över 2/3 av utestående röster och kapital i bolaget, har förbundit sig att rösta för den planerade nyemissionen. Emissionen är dessutom fullt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och. emissionsgaranti. Paynova har därtill inlett en process för att upphandla och starta upp samarbeten med nya underleverantörer. Driften av Paynovas system påverkas inte av detta då alla vitala processer drivs av Paynova i Stockholm. Processen bedöms på kort sikt ha begränsad inverkan på Paynovas utvecklingsarbete, med en tidsförskjutning på någon månad. På längre sikt bedöms bytet av leverantör inte ha någon inverkan på bolagets utvecklingsarbete.OFFENSIV PLAN FÖR ÅTERSTODEN AV 2007 Paynovas tillväxtsatsningar under 2007 och framåt kommer att ske inom huvudområdena online-gaming och community-segmentet, samt genom utveckling av befintliga och nya kunder inom retail- och travelsegmenten. Inom online gaming-segmentet har vi en mycket konkurrenskraftig produkt och genom vårt samarbete med Mindark (Entropia Universe) har vi nu också etablerat en intressant position i Kina genom vårt samarbete med CRD. Kina och Asien tillhör de allra mest betydelsefulla marknaderna inom online-gaming och vi tror att befintliga och potentiella avtal innebär stora möjligheter för Paynova den kommande tiden. Därtill har vi redan idag ett stort antal samarbeten med e-handlare inom retail- och travel-segmenten. Marknaden inom dessa områden växer över 30 procent per år, och det finns för Paynova potential att genom både befintliga och nya kunder växa snabbare än marknaden. Inom dessa segment arbetar Paynova i huvudsak för tillväxt på den europeiska marknaden. En annorlunda, men samtidigt mycket intressant möjlighet, är vårt nyetablerade samarbete med den kinesiska superstjärnan Wei Wei. Paynova levererar här den mobila betaltjänsten för försäljningen av hennes nya album på den europeiska marknaden. Albumet kommer enbart att säljas via Internet och mobil nedladdning. Wei Wei räknar med över 1 miljard nedladdningar varav flera hundra miljoner i Europa, resulterande i en betydande intäktspotential för Paynova. Samarbetet möjliggör också ett riktigt genombrott för vår mobila betaltjänst. Utöver dessa satsningar kommer Paynova även att agera för att delta i branschens konsolidering. Vi observerar exempelvis att nationella betaltjänstföretag sällan har ett lika genomarbetat säkerhetssystem som Paynova. 2007 GENOMBROTTSÅRET FÖR PAYNOVAJag ser på 2007 som ett genombrottsår för Paynova. Vi har organisationen på plats, en ytterligare förstärkt ledning och starka marknadsförutsättningar.Paynova står nu inför en uppväxling där vi växer med befintliga kunder, och där vi ska öka takten i etableringen av nya samarbeten. Bolaget har tidigare bedömt att övergången till positivt kassaflöde på månadsbasis skulle ske i juni. Effekten av bytet av leverantör bedöms innebära en viss fördröjning då det utöver ”tidsförskjutningen” även påverkas av att betalningen av IT-utvecklings tjänster kommer ske kontant och inte som tidigare med aktier.Sammantaget bedömer vi idag att intäktsgenereringen från våra offensiva aktiviteter enligt ovan, i kombination med en strikt kostnadskontroll, gör att 2007 blir det år då Paynova ska nå positivt kassaflöde med en betydande position på marknaden, för att sedan under 2008 kraftfullt växa vidare under god lönsamhet.Vi kommer också att intensifiera informationsaktiviteterna under året och träffa bolagets aktieägare för att förmedla den löpande utvecklingen. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot att leda Paynova under denna spännande utvecklingStockholm den 22 februari 2006Per SunnemarkVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Per Sunnemark, VD och koncernchefTelefon: 070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil)