Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2007· Paynova sade i februari upp bolagets avtal med den indiska IT-leverantören Xponse vilket i hög grad påverkat bolagets förutsättningar och utveckling under 2007 vad avser såväl transaktionsvolymer, intäkter och kostnader som tidplaner.· Paynova slutförde under 2007 en omfattande omstrukturering och en ny IT-leverantör har kontrakterats. Bolagets kostnader har därigenom etablerats på en betydligt lägre nivå.· Försäljningsorganisationen har förstärkts under nyrekryterade försäljningschefen Tomas Nörgaard. Bolaget har nu en säljfokuserad effektiv organisation och en stark tillväxt i kunder och transaktionsvolymer. Paynova är därmed väl positionerat för fortsatt tillväxt.· Under andra kvartalet utökades samarbetet med CD Wow till att omfatta en helhetslösning för bolagets globala marknad med flertalet av Paynovas internationella betallösningar med olika valutor och språk. Paynova lanserade också ett samarbete med LYCOSEUROPE i fem europeiska länder. Samtidigt implementerades betalningstjänsterna GiroPay i Tyskland och iDeal i Holland.· Paynova utsågs i september till exklusiv leverantör av en global betaltjänst till Bang CD, samt levererade betaltjänsten till dator- och spelfestivalen Dreamhack.· Paynova tillfördes under 2007 drygt 72 MSEK via nyemissioner och teckning av aktier via teckningsoptioner.· Avvecklingen av samarbetet med Xponse och den omfattande omstruktureringen har inneburit betydande påfrestningar för bolagets resurser och därmed också förorsakat större effekter för tidplaner, kostnader och kundimplementationer än vad som tidigare bedömts. Den tidsmässiga effekten uppskattas till mellan 6 och 9 månader. Samtidigt kan konstateras att resultatet har blivit ett väsentligt starkare positionerat bolag än tidigare.VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET· Paynova tecknade avtal med sju attraktiva aktörer i online-spelssegmentet: Gopets, Ironstar Helsinki, Metaversum, Playdo, Worlds.com, IMVU och Flowplay.· I oktober-november genomfördes internationellt uppmärksammade marknadsföringsinsatser tillsammans med Paynovas kinesiska samarbetspartnerpartner CRD (Beijing Cyber Recreation District) i USA, UK, Kina och Sydkorea. CRD arbetar på den kinesiska regeringens uppdrag för att bygga en mycket omfattande virtuell värld, som syftar till att bygga en plattform för såväl on-line spel som för e-handel samt en kombination av de två.· Transaktionsvolymerna för det fjärde kvartalet blev de högsta hittills med 190 469 TSEK.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG· Paynovas nya erbjudande inom online-spelsegmentet har driftsatts, där Mindark är första kund att genomföra implementeringen.· Tidigare marknadschefen Karl Alberts har utsetts till ansvarig för bolagets satsning på nya stora tillväxtmarknader där Kina just nu har mycket hög prioritet. Till hans efterträdare som marknads- och produktchef har rekryterats Henrik Rahmstedt.· Paynova har anställt Henrik Höglund som närmast kommer från online-spelföretaget Sulake. Henrik Höglund kommer att ansvara för vidareutvecklingen av Paynovas prioriterade segment online-spel.· Björn Wahlgren utsågs av styrelsen den 23 januari till ny verkställande direktör och koncernchef i Paynova.VD HAR ORDET”Paynova omstrukturerat med starkare säljfokus och internationell position”Återhämtade positionerSom nytillträdd vd i Paynova kan jag konstatera att 2007 var ett år där stora förändringar genomfördes i bolaget. Från att under våren ha befunnit sig en mycket allvarlig situation med fallande volymer, höga kostnader och en svag balansräkning har bolaget via ett strategiskifte, ny finansiering och en kraftfull omstrukturering återhämtat sina positioner. Sedan april har tillväxten pekat stadigt uppåt, och marknadspositionerna har stärkts i de prioriterade segmenten retail och online-spel. På plats i KinaFörsäljningsaktiviteten är hög på Paynova just nu och jag har ägnat en del av min första tid på bolaget åt att träffa de viktigaste kunderna. Dessa kontakter har varit mycket givande och har tillsammans med mina samtal med Paynovas medarbetare ytterligare stärkt min tro på Paynovas affärsmodell, erbjudande och potential. Jag har även varit på plats i Kina för att besöka vår kinesiska samarbetspartner CRD. Projektet har en mycket stor potential och min bedömning är att vi efter besöket tagit ytterligare viktiga steg mot ett storskaligt samarbete med CRD. Vi har nu dedikerat en heltidsresurs enbart för detta projekt och jag kommer inom kort att återkomma med ytterligare information om hur samarbetet löper vidare. Betydande styrka i erbjudandetMed min bakgrund och erfarenhet från e-handel och betalningslösningar där jag tidigare sett Paynovas erbjudande från utsidan, kan jag nu efter samtalen med våra kunder ännu säkrare bekräfta bilden av att Paynovas betaltjänst kan lösa flera av de problem, krav och önskemål som finns hos många av marknadens mer progressiva aktörer. Jag ser ett antal områden som särskilt viktiga när Paynova fortsätter att växa med nya och befintliga kunder. För det första ser jag att Paynovas betaltjänst är särskilt lämpad för e-handlare som har kundrelationer i ett stort antal länder. Komplexiteten att hantera alla de avtal, avräkningar och tekniska gränssnitt som krävs för att vara verksam i ex vis tio länder ska inte underskattas – framförallt inte om man samtidigt växer snabbt. Vi kommer därför lägga ytterligare resurser på denna typ av kunder (där CD Wow är ett bra exempel). För det andra ska vi fortsätta vår satsning på segmentet online-spel. Det är inom detta område Paynovas kanske starkaste konkurrensfördelar finns. Att spelaren kan fylla på sitt spelkonto inne i spelet med hjälp av de betalmetoder som Paynova stödjer utan att behöva logga ut från spelet är en mycket kraftfull applikation. Den uppfyller spelarens behov och skapar stora möjligheter för spelleverantören att öka den genomsnittliga intäkten per spelare. I det här segmentet har vi redan idag mött stark respons och tecknat avtal med ett 10-tal företag i Asien och USA och jag ser stora möjligheter för Paynova framöver.Utöver detta ska vi naturligtvis ytterligare utveckla våra befintliga samarbeten och öka vårt fokus på försäljning i vårt geografiska närområde samtidigt som vi vidareutvecklar bolaget som helhet för fortsatt tillväxt. Stark volymökning i slutet av åretSista kvartalet 2007 uppvisade bolaget en stark tillväxt i transaktionsvolymer, mycket tack vare en stark julhandel hos några av bolagets viktigaste kunder. Vi hade förväntat oss en stark julhandel, en viktig säsong för många e-handlare, men det blev till och med bättre än vad vi trodde. Januari kommer därmed av naturliga skäl inte att uppvisa samma transaktionsvolymer som december månad, men januari har börjat bra i förhållande till samma period förra året.Volymtillväxten i fjärde kvartalet är framförallt hänförlig till nya och utökade kundsamarbeten utanför Sverige vilket är positivt. Paynova har mycket att tillföra kunder med verksamhet i flera länder. Priserna mot kund inom retailsegmentet är något lägre än de transaktioner där vi tillför ett större mervärde, exempelvis inom online-spel. Trots det är höga volymer i retail fortsatt prioriterat för Paynova, liksom fortsatta satsningar inom online-spel-segmentet där vi kan uppnå riktigt bra marginaler. Resultatet 2007Paynovas resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgår till -14,1 MSEK och för helåret till – 46,3 MSEK. Exklusive merkostnader av engångskaraktär, som ej är relaterade till den löpande operativa verksamheten om cirka 4,5 MSEK för fjärde kvartalet och 9,2 MSEK för helåret, uppgick resultatet för fjärde kvartalet till cirka -9,6 MSEK och -37,1 MSEK för helåret. Nettotransaktionsmarginalen exkl. transaktionsförluster uppgick till 1,2 procent, vilket är något lägre än tredje kvartalet 2007. Förändringen beror främst på högre avgifter för inlösen och ökade valutatransaktionskostnader i anslutning till nya transaktionsvolymer. Vi bedömer att pågående åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för inlösen och valutatransaktioner kan förbättra nettotransaktionsmarginalen. De relativt omfattande merkostnaderna av engångskaraktär för omstrukturering m.m. som ej är relaterade till den löpande operativa verksamheten fördelas mellan strukturkostnader och övriga kostnader relaterade till det uppsagda Xponse-avtalet samt kostnader för omfattande förvärvsaktiviteter och budgivning avseende förvärv av ett företag inom ramen för den pågående konsolideringen inom branschen. Med strukturkostnader avses omställningen till färre anställda med uppsägningslöner och liknande avvecklingskostnader, kostnader relaterade till avvecklingen av ett helägt franskt dotterbolag, reserveringar samt offensiva satsningar i omstruktureringen mot ökad säljkapacitet. Avvecklingen av samarbetet med Xponse och den omfattande omstruktureringen har inneburit betydande påfrestningar för bolagets resurser och därmed också förorsakat större effekter för tidplaner, kostnader och kundimplementationer än vad som tidigare bedömts. Den tidsmässiga effekten uppskattas till mellan 6 och 9 månader. Samtidigt kan konstateras att resultatet har blivit ett väsentligt starkare positionerat bolag än tidigare. Bolaget utvärderar för närvarande de samlade effekterna från omstruktureringen, de löpande operativa kostnadsramarna samt förutsättningarna för såväl befintliga som potentiella kunders expansion av transaktionsvolymer och marginaler. Allt sammantaget gör detta att det idag inte är möjligt att ange ett välgrundat kassaflödesscenario.Mot ett kommersiellt genombrottPaynova ska under 2008 arbeta för fortsatt tillväxt. Försäljningen är högt prioriterad och vi har nyligen förstärkt ledningsgruppen, bland annat med Henrik Höglund från online-spelbolaget Sulake och Henrik Ramstedt från Monster. Vi har ett bra kunderbjudande, ett starkt och vältrimmat team och vi verkar på en kraftigt växande internationell marknad. Jag ser fram emot att leda Paynova vidare mot ett brett kommersiellt genombrott. Stockholm den 14 februari 2008Paynova AB (publ.) Björn WahlgrenVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, vd och koncernchefTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig kommuniké se bifogad fil.)