Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

Vd har ordet 2008 har varit ett händelserikt år för Paynova. Vår nya affärsmodell, som är anpassad för större kunder med betydande transaktionsvolymer, har successivt introducerats till marknaden. Tillsammans med vår marknadsledande förmåga att förhindra betalningsbedrägerier innebär det att vi nu är väl positionerade för att skapa värde åt våra kunder. Vårt utökade samarbete med SJ under hösten 2008 är ett tydligt bevis på potentialen i vårt erbjudande. Med utgångspunkt i den positiva trenden i Paynovas affärer och den kontinuerligt reducerade kostnadskostymen kunde vi i höstas göra bedömningen att vi går mot ett positivt kassaflöde senast från det tredje kvartalet 2009. Det är ett ambitiöst, men realistisk mål som hela organisationen fokuserar på. Det sker framförallt genom att vi koncentrerar våra ansträngningar på försäljning mot de områden där vi ser störst möjlighet till snabbt genombrott utan att för den sakens skull kompromissa på våra extremt höga krav på leverans, kvalitet och säkerhet i våra produkter. Parallellt med detta fortsätter vi arbetet med att identifiera alla möjligheter att ”strömlinjeforma” organisationen för att på ett optimalt kostnadseffektivt sätt driva vår verksamhet. I Asien fortsätter vårt samarbete med Beijing Cyber Recreation Development Corp (CRD) enligt plan. Under 2008 har vi uppnått flera milstolpar, bland annat genom att etablera vårt dotterbolag i Kina, och efter mycket intensivt arbete färdigställa vår betalningslösning i tid under hösten. Först ut att använda betalningslösningen blir Gamersgate som i februari kommer att börja sälja sina produkter till kinesiska konsumenter, genom våra betalningslösningar. CRD Online har parallellt med vårt arbete lanserats i december 2008, i form av version 1.0 av dotman.com. Den finns endast tillgängligt på Kinesiska och är en ”community site” som har liknande funktioner som exempelvis Facebook och andra och bygger på vanlig 2D web. Trots konsumenters vikande konsumtion till följd av den inbromsande konjunkturen håller e-handelns strukturella tillväxt i sig. Förflyttningen från fysisk handel till e-handel förstärks dessutom när lågkonjunkturen får konsumenter att leta kostnadseffektiva alternativ som finns tillgängliga online. Även om konsumentens betalningssäkerhet är en central faktor för att tillväxten ska fortsätta, är vi på Paynova måna om att lyfta fram vikten av bedrägeriminimering för e-handlare och banker. Det är e-handlarna som i slutändan drabbas av kostnaderna och det är därför som Paynovas produkterbjudande när det gäller betalningssäkerhet är så pass attraktivt. Som många andra företag har även Paynovas finansieringsplan påverkats av turbulensen på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen för bolagets aktie. Finansieringsplanen baserades på nyemissionen som genomfördes under sommaren 2008, rörelseresultat från verksamheten samt teckningsoptionerna TO 8 (oktober 2008) och TO 6 (januari 2009). Oron på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen innebär att kapital från TO 8 och TO 6 inte erhållits som planerats. Erforderligt kapital har dock tillförts genom kortfristig löpande bryggfinansiering. Det utökade samarbetet med SJ innebär ett signifikant tillskott i transaktionsvolym för Paynova med betydande resultatpåverkan under 2009. Därtill pågår förhandlingar med flera större kunder. Dessa kassaflöden samt ytterligare aviserad transaktionstillväxt och intäktsförstärkningar ligger nu som grund för den kompletterande finansieringsplanen där kapitalbehovet fram till positivt kassaflöde bedöms uppgå till ca 25 MSEK inkl emissionskostnader. Styrelsen kommer att föreslå en extra bolagsstämma som kallats att fatta beslut om företrädesemission av aktier om det beloppet, vilket garanterats i sin helhet genom teckningsförbindelser och garantier. Mot bakgrund av dagens turbulenta finansmarknad känns det oerhört positivt att aktieägaren visat denna tilltro till Paynovas potential. Under rapportperioden förbättrades Paynovas operativa resultat med 12,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2007. Det resultatet är justerat för ej transaktionsbaserade garantiersättningar från tidigare samarbetspartners som inföll under 2007. Paynova fortsätter uppvisa en stark tillväxt i transaktionsvolymerna, 32 procent under 2008 jämfört med 2007. Vår nettotransaktionsmarginal ligger fortfarande på en hög nivå, och bedömningen är att åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för inlösen och valutatransaktioner kan förbättra nettotransaktionsmarginalen framöver, samtidigt som ökade volymer och ökad konkurrens kommer att pressa marginalerna. Transaktionsvolymerna under januari 2009 står sig mycket bättre i förhållande till december 2008 än vad som har varit fallet vid jämförelse mellan januari och december tidigare år. Jag ser det som ett tecken på att vi har en stadigare och lite mer homogen kundbas nu än tidigare.Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 2008 inneburit följande: * Paynova har anpassat sin affärsmodell för att passa stora kunder med betydande transaktionsvolymer* Avtal om utökat samarbete med SJ * En stark utveckling av transaktionsvolymerna jämfört med föregående år* Samarbetet med CRD utvecklas positivt enligt plan* Bedömning om positivt kassaflöde senast det tredje kvartalet 2009Stockholm den 11 februari 2009Paynova AB (publ.) Björn Wahlgren VD och koncernchefFÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Björn Wahlgren, VD Paynova, Telefon: +46 70 728 74 40(För fullständig rapport, se bifogad fil)OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com