Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2010

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2009 om inget annat anges.)2010 I SAMMANDRAG• Transaktionsvolymen under 2010 uppgick till 4 084 969 KSEK (3 089 871), en ökning med 32 procent jämfört med föregående år.• De transaktionsbaserade intäkterna för 2010 uppgick till 30 567 KSEK (31 308), vilket motsvarar en minskning med 2 procent jämfört med 2009.• Resultatet före avskrivningar förbättrades med 19 908 KSEK till 7 423 KSEK (-12 983).• Resultatet efter skatt förbättrades med 20 880 KSEK till 306 KSEK (-20 574) jämfört med föregående år. I resultatet ingår en positiv resultateffekt av det av Skatteverket fastställda omprövningsbeslutet avseende moms med 5 469 KSEK.• Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK jämfört med föregående år -0,28 SEK.FJÄRDE KVARTALET 2010 I SAMMANDRAG • Transaktionsvolymen under fjärde kvartalet uppgick till 1 030 109 KSEK (1 007 415), en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.• De transaktionsbaserade intäkterna uppgick för fjärde kvartalet till 7 914 KSEK (9 263), en minskning med 15 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.• Resultatet före avskrivningar förbättrades med 6 039 KSEK till 5 541 KSEK (-498).• Resultatet efter skatt förbättrades med 6 423 KSEK till 3 484 KSEK (-2 939) jämfört med fjärde kvartalet 2009. I resultatet ingår en positiv resultateffekt av det av Skatteverket fastställda omprövningsbeslutet med 5 469 KSEK.• Resultatet per aktie uppgår till 0,04 SEK jämfört med motsvarande period föregående år – 0,04 SEK.VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2010Kammarrätten avslog Paynovas överklagande och fastställde Länsrättens dom avseende mervärdesskatt. Paynova har därefter begärt omprövning av mervärdesskatt för perioderna februari 2006 till september 2010. Skatteverket har i sitt omprövningsbeslut februari 2011 meddelat bolaget att de har godtagit insänt material och avslutat ärendet. Belopp att inbetala uppgår till 7 274 TSEK inklusive ränta. Paynova har löpande reserverat för ett negativt utfall av skattetvisten. Reserven uppgick totalt till 12 744 TSEK varför den positiva resultateffekten uppgår till 5 469 TSEK. Finansiering av utestående skuld sker genom den riktade nyemission som styrelsen avser att beslutat om.En rad nya samarbeten av stor strategisk vikt har etablerats. Nya partners är bl a Payzone Nordic, Litium och Trippus.En avveckling av e-kontot mot konsumenter påbörjades och en årlig kontohållningsavgift infördes.Paynova har tecknat samarbetsavtal med Moneybookers, en av världens ledande eWallet-aktörer med verksamhet i över 200 länder. E-handlare som är anslutna till Paynova får därmed tillgång till betalmetoden Moneybookers och kan nå samtliga Moneybookers kontohavare världen över.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNGStyrelsen i Paynova avser att inom kort besluta om en riktad nyemission av aktier. Nyemissionen ska genomföras i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2010 för att täcka bolagets kapitalbehov under 2011 utöver genererade kassaflöden från den operativa verksamheten. Det minskade kapitalbehovet för betalning av mervärdeskatt gör att bolaget inriktar finansieringen mot en lösning med en mindre emission än tidigare aviserat.Paynova skapar nya förutsättningar för volym och resultatexpansion genom avtal med Medborgarskolan. Avtalet är ett exempel på de nya marknadsattraktiva transaktions- och intäktskanaler för större kunder som Paynova etablerat under 2010. Medborgarskolan är ett av Sveriges största studieförbund som engagerar närmare en miljon deltagare varje år och har omfattande transaktionsvolymer. Paynova har även tecknat avtal med Studieförbundet Vuxenskolan.Paynova har ingått samarbete med PayPal, ett av världens största elektroniska betalningsnätverk. Samarbetet innebär att PayPal kommer att integreras i Paynovas betalningslösning. De e-handlare som är anslutna till Paynova får därmed tillgång till, och kan nå, PayPals över 220 miljoner kontohavare över hela världen.VD KOMMENTARPaynova har under 2010 fortsatt arbetet med att skapa nya intäkter och att sänka kostnaderna. Vi vet nu att Paynova nått målet om ett positivt resultat under 2010, med viss hjälp av effekten av det avslutade momsärendet som avgjordes i februari och gav en lägre resultatbelastning än vad vi tidigare reserverat.Fjärde kvartalet gav en bra återhämtning i oktober och november men en avslutande svag decembermånad. Sammantaget är utvecklingen positiv, och efter ett svagt tredje kvartal såg vi mot slutet av året att både fakta och förhoppningar talade ett positivt språk. Fakta är att den löpande verksamheten levererade ett positivt kassaflöde, och att transaktionsvolymen ökade tre procent jämfört med tredje kvartalet och nära fem procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förhoppningarna om kommande perioder bygger på allt det säljarbete som pågår. Den förstärkning av Paynovas säljorganisation som genomfördes i mitten av 2010 började ge positiva signaler under årets slut; offertstocken i december hade fördubblats under loppet av ett halvår, och antalet nytecknade kunder ökade mellan tredje och fjärde kvartalet. Denna tempoökning pågick hela året, men accentuerades under sista kvartalet. Nya volymer kommer med en viss fördröjning efter avtalstecknande, vilket därför ger tillförsikt om ökade volymer och intäkter under 2011.Framstegen har skett i ”det vardagliga” arbetet med leverans och försäljning. Parallellt har en intensiv utveckling skett – nya betalmetoder, nya tjänster och nya partners har tillkommit. Paketeringen av Paynovas bedrägeriskydd som en egen produkt skapar nya intäktsmöjligheter. Paynova följer noggrant strategin att erbjuda marknadens bästa erbjudande till ehandlare med stora volymer och stora ambitioner.Paynova har under året brutit ny mark genom att transformera traditionella branscher till att bli ehandelsbranscher. Ett exempel på det är kurs- och utbildningssektorn med bland annat rikstäckande Medborgarskolan som ny kund.På partnersidan har vi tagit några strategiska kliv, varav ett är samarbetet med Payzone, en ledande aktör inom fysiska betalningar. Samarbetet breddar Paynovas erbjudande för de handlare som finns i både den fysiska och den digitala världen, men skapar också öppningar för att nå fler handlargrupper, bland annat de största detaljhandelskedjorna.Antalet e-handlare anslutna till China UnionPays emall ökade under fjärde kvartalet och uppgick vid årsskiftet till över trehundra, de flesta i dagsläget kinesiska och japanska. Chinova befäster därmed sin position som China UnionPays partner och leverantör. Anslutningstakten har ökat trots att China UnionPay fortfarande inte gjort några större marknadsföringsinsatser. Jag ser med tillförsikt på vad avtalet mellan Chinova och franska Atos Worldline kan leda till i form av cross-bordervolymer.2010 gick Paynova från att vara förväntansbolag till att leverera svarta siffror. Jag är stolt över att ha deltagit i resan med ”det nya Paynova” som vi påbörjade tidigt 2009 och jag vill rikta ett varmt tack till mina medarbetare som visat att det går att nå högt uppsatta mål. Med den emission som genomförs under våren stärks Paynovas finansiella ställning och vi kan fokusera på fortsatt tillväxt och lönsamhet. Målet för 2011 är att erövra marknadsandelar, att bidra till ökad e-handel genom att introducera nya branscher, och att leverera överskott i verksamheten.________________________________________________________________Stockholm den 17 februari 2011Paynova AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTABjörn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget riktar sig framförallt till större e-handlare och erbjuder en bastjänst samt en rad tilläggstjänster, däribland avancerad bedrägeriövervakning. Därutöver erbjuds en helhetstjänst, inklusive betalning, som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.