Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

VD-KOMMENTAR NY AFFÄRSPLAN Paynova redovisar ett positivt EBITDA-resultat och kassaflöde för perioden likväl som för helåret 2013. Rörelseresultatet är dock negativt vilket i huvudsak förklaras av engångsnedskrivningar kopplat till Chinova. Under kvartalet erhöll Paynova likvid från tidigare riktad nyemission vilken gör att bolagets checkräkningskredit var outnyttjad vid utgången av året. Nödvändigt tillväxtkapital för Chinovas fortsatta utveckling och tillväxt har inte säkrats varför Paynova av försiktighetsskäl valt att skrivit ner alla aktierelaterade tillgångar, kopplat till sitt finansiella innehav i Chinova, om totalt 10 MSEK. Verksamheten i Chinova har belastat både styrelse och ledning i Paynova under längre tid samtidigt som bolagets intäkter från Chinova är och har varit mycket begränsade. Nedskrivningen medför att ytterligare fokus kan riktas till att utveckla Paynova och dess kärnverksamhet. Oaktat åtgärden fortgår diskussioner med investerare och dess huvudägare GUI. MasterCard har valt Paynova som första betaltjänstleverantör i Norden att lansera MasterPass. MasterPass är en digital plånbok som förbättrar shoppingupplevelsen genom att konsumenten kan lagra kortuppgifter och leveransadresser. Plånboken är inte begränsad till kort från MasterCard utan är öppen för andra kortvarumärken. Konsumenten möts av ”Buy with MasterPass”-knappen hos handlare som erbjuder tjänsten. MasterPass körs nu av ett antal pilotkunder och beräknas i juni vara ett möjligt val för övriga kunder. Paynova hade i januari tillsammans med Mastercard möjlighet att på Distanshandelsdagen visa upp tjänsten med ett mycket positivt gensvar från handlare såväl som från branschkollegor. Paynova har sedan en tid utvärderat och analyserat marknadsutvecklingen för onlinebetalningar, ett arbete som har resulterat i en ny affärsplan som sträcker sig fram till och med 2016. Som ett första steg i denna affärsplan förvärvades i november en nyutvecklad plattform för fakturering och kontokrediter i november 2013. Denna kommer tillsammans med nuvarande kontostruktur att ligga till grund för Paynovas utökade affärsmodell som bland annat inkluderar konsumentkrediter. För lansering av den nya affärsmodellen kommer Paynova att ansöka om att bli kreditmarknadsbolag under 2014. Detta arbete har redan påbörjats och kommer bland annat att innebära utökade kapitaltäckningskrav från Finansinspektionen (FI). Idag finns nästan allt att tillgå på nätet och då ökar kravet på att köpet ska ske snabbt, enkelt och tryggt, var som helst och när som helst. Paynova har satt som mål att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Vi kommer i vår nya modell att erbjuda två betalningslösningar för att möta efterfrågan på bästa sätt.   Integrerad lösning – för full kontroll Integreras i handlarens egna system enligt specifika krav och önskemål. Handlaren har full tillgång till all data som behövs för ett effektivt och värdeskapande lojalitetsprogram. Handlaren har dessutom tillgång till affärsintelligens från Paynovas samlade kunddata.   Snabbkassa – snabbt och enkelt Syftar till att maximera kundkonverteringen och ge en snabb, enkel och trygg kundupplevelse. Snabbkassan kommer att integreras som ”plugin” hos de etablerade e-handelsplattformarna. Nyckeln till enkelheten är förregistrerade profiler och Paynovas egen fakturalösning. Som ett led i Paynovas nya affärsplan kommer kapitalanskaffning att ske både för organisations- och verksamhetstillväxt såväl som kapitaltäckning för kreditgivning. Under första kvartalet sker en första kapitalanskaffningen, efter bolagsstämmans beslut, i form av en företrädesemission uppgående till 19 MSEK. Emissionen är fullt ut garanterad. Denna emission avser i huvudsak att användas för organisations- och verksamhetstillväxt men täcker även grundkraven för Kreditmarknadsbolag. Det är med stor tillförsikt som vi inleder det nya året och det är mycket spännande att vara en del i den nya ekonomi som växer fram online. Daniel Ekberger, Stockholm februari 2014   Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2014 kl. 08:30. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.