Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

FJÄRDE KVARTALET 2014

 • Intäkterna uppgick till 6,7 MSEK (7,1), en minskning med 5 procent. 
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,9 MSEK (0,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-10,5).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,11).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Paynova har genomfört en riktad nyemission.
 • Införsäljningen av Paynovas nya marknadserbjudandet ”Faktura som tjänst” har inletts.
 • Ny hemsida samt ny responsiv betalsida har lanserats.

  2014 I SAMMANDRAG

 • Intäkterna uppgick till 26,4 MSEK (27,5), en minskning med 4 procent.
 • EBITDA uppgick till -12,5 MSEK (0,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,3 MSEK (-12,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,13).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA TILL TREDJE KVARTALEN 2014

 • Paynova har genomfört företrädes- och riktad emission. Företrädesemissionen övertecknades.
 • Bolaget har utökats och omorganiserat för att möjliggöra det nya Paynova
 • Förvärv och vidareutveckling av bolagets fakturaplattform.
 • Paynova har lämnat in kreditmarknadsbolagsansökan till FI.
 • Paynova har förlängt avtalet med SJ i ytterligare två år.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova har ingått avtal med kunder rörande Faktura som tjänst.
 • Lanserat samt skrivit de första avtalen för DCC.

  VD-KOMMENTAR PAYNOVA HAR NU LANSERAT ”FAKTURA SOM TJÄNST” Paynova har i enlighet med plan lanserat ”Faktura som tjänst” och skrivit de fösta pilotkontrakten. Nu väntar ett intensivt arbete att trimma in erbjudandet för absolut bästa kundupplevelse. Genom erbjudandet, som är ett unikt koncept kring ”Pay Later”, ställer sig Paynova i direkt konkurrens med aktörer som Klarna och Qliro. Paynovas affärsmodell är unik i marknaden och bygger på intäktsdelning med Handlaren samt möjlighet för Handlaren att återta ägarskapet över sina kunder. Paynova får fortsatt mycket bra gensvar i marknaden där vi hjälper Handlaren att öka livstidsvärdet på sina kunder genom ökade transaktionsintäkter såväl som ökad kundlojalitet. Dock kan konstateras att många Handlare sitter upplåsta i långa avtal med nuvarande leverantörer vilket kan ge långa införsäljningscykler. På kortsidan är Payonva först ut i Norden att lansera Dynamic Currancy Conversion (DCC) online där Handlaren får ta del av de växlingsavgifter som tidigare tagits ut av kortnätverken och kortutgivaren. DCC stärker Handlarens affärsmarginal på utländska transaktioner och är ytterligare exempel på Paynovas mission att skapa kundvärde i sina leveranser. Paynova har nu i februari skrivit pilotkontrakt med de första Handlarna kring tjänsten. EBITDA uppgick för perioden till -2,9 MSEK att jämföra med 0,3 MSEK för motsvarande period föregående år. Paynova har dock fortsatt lönsamhet i sin affär om man bortser från de kostnader som är direkt kopplade till lanseringen av det nya erbjudandet. Därutöver har bolaget en organisationsstruktur som är anpassad för tillväxt av verksamheten vilket ger en högre kostnadskostym än vad dagens kundbas kräver. Paynova har en kundtillväxt i befintlig processingaffär men där motsvarande intäktsökningen motverkas av den generella prispressen i marknaden. Paynova genomförde i kvartalet en riktad nyemission till ledning och styrelsen uppgående till 5,2 MSEK. Alla i företagsledningen är nu aktieägare vilket gör mig både glad och stolt. Det samlade innehavet uppgår till 15 %, vilket har skapat ett tydligt incitament och ett starkt engagemang för lyckad tillväxt.   Daniel Ekberger, Stockholm februari 2015 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 08:30. om paynova Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.   (För fullständig rapport, vänligen se bifogad fil)