Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Intäkterna uppgick till 6,7 MSEK (6,7).
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,6 MSEK (-2,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-3,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-3,5).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Större aktör inom vårdsektorn har skrivit avtal rörande Faktura som tjänst.
 • Pilot avseende Faktura som tjänst för SJ har inletts i december.
 • Paynova har genomfört en företrädesemission vilken övertecknades med 66 %.
 • Låneavtal om 11 MSEK har omförhandlats och förlängts till 2017.

  2015 I SAMMANDRAG

 • Intäkterna uppgick till 26,7 MSEK (26,4).
 • EBITDA uppgick till -8,6 MSEK (-12,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,3 MSEK (-14,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,7 MSEK (-14,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,11).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA TILL TREDJE KVARTALEN 2015

 • Faktura som tjänst lanseras i maj och en av de första kunderna är Scandinavian Luxary Group.
 • Paynova tecknar avtal med SJ avseende Faktura som tjänst.
 • Paynova lanserar och tecknar avtal för den nya tjänsten Dynamic Currency Convertion (DCC).
 • Tecknar ett konvertibelt lån samt låneavtal med samarbetspartners.

  VD-KOMMENTAR PAYNOVA FORTSÄTTER SIN ETABLERINGSRESA Med ett konstant växande intresse från marknaden fortsätter Paynova sin etableringsresa inom konsumentkrediter. För två år sedan togs beslutet att bredda verksamheten från att ha varit en renodlad Payment Service Provider (PSP) till att i huvudsak erbjuda tjänster inom det mer lönsamma segmentet konsumentkrediter. Bakgrunden var att processande av betalningar – oavsett om det är på nätet eller i fysisk handel – kräver mycket stora volymer när priset per transaktion i dagsläget räknas i ören. Vi på Paynova observerar idag hur flera andra PSP-aktörer febrilt försöker förbättra sin lönsamhet – med blandade resultat – genom att erbjuda mervärdestjänster så som inlösen, företagslån och administrativa tjänster. Paynova levererar numera istället en komplett betallösning där våra kunder utöver kort- och direktbanksbetalningar kan erbjuda konsumenten att betala genom faktura och delbetalning. Att kunna erbjuda en kundanpassad helhetslösning, som inkluderar konsumentkrediter, är något vi är mer eller mindre är ensamma om i dagsläget. Vår PSP-verksamhet är således fortfarande viktig, men numera som en av pusselbitarna i denna kompletta leverans. Marknadstillväxten för konsumentkrediter kopplade till köp av varor och tjänster följer i stort sett e-handelns tillväxt. Flertalet analyshus förutspår att e-handeln kommer utgöra hela 40 % av den totala handeln inom några år. E-handelskonsumenterna vill i allt större utsträckning själva bestämma betalningsmetod och en tredjedel av dem föredrar att betala senare. Allt fler konsumenter efterfrågar således flexibiliteten att konsumera utifrån sitt kassaflöde snarare än utifrån det aktuella saldot på kontot. En växande e-handel tillsammans med ökad efterfrågan om att få betala senare skapar således en substantiell orörd marknad för morgondagens kreditgivning. Kreditgivningen består av en rak faktura för betalning vid leverans av varan eller tjänsten, alternativt av en avbetalningsmodell i form av delbetalnings- eller kontoupplägg för lägre månadsbelopp. Idag hanterar finansbolag kreditgivningen på uppdrag av många e-handlare med allt vad det innebär i form av påminnelser och kravhantering direkt mot e-handlarnas egna kunder. Imorgon kommer allt fler e-handlare att välja att erbjuda sina egna konsumentkrediter. Argumenten för detta är enkla: E-handlaren vill inte sälja bort sin kundrelation och låta någon annan sätta ton och form på kommunikationen. E-handlaren vill dessutom själv kapitalisera på sin kundbas genom avkastning från konsumentkrediter – som i en konkurrensutsatt e-handel många gånger överstiger vinsten från grundaffären. Paynovas målgrupp för konsumentkrediter är större e-handlare med starka, etablerade varumärken som inte vill riskera kundrelationen genom att sälja fordran till ett finansbolag. Paynova har under många år framgångsrikt hanterat SJs betalningsflöden online. Partnerskapet har nu fördjupats ytterligare då SJ även har valt att implementera Paynovas erbjudande för konsumentkrediter. SJ är en betydande aktör med ett mycket starkt varumärke som själv vill kommunicera med sina kunder utan mellanhänder. Det är centralt för SJ att bibehålla kundrelationen genom hela köpprocessen samt att själv bestämma affärsvillkor och tonalitet i kravhantering och fakturering. SJ har i mindre skala testat vårt system sedan i december och kommer snart att kunna erbjuda alla sina kunder möjligheten att få betala senare. Implementeringsarbetet som har pågått sedan i höstas fortskrider enligt plan och det pilotsystem som har testats i skarpt läge sedan i december har levererat enligt förväntan. De första intäkterna från konsumentkrediter planeras därmed att redovisas under andra kvartalet detta år. Införsäljningen av vårt nya erbjudande har även väckt intresse i andra segment än den rena e-handeln. Under november informerade vi om att ett avtal med en aktör inom sjuk- och hälsovården slutits. Aktören, som har en räckvidd på 75 % på en marknad som i Sverige är värd över 15 miljarder SEK och som lämpar sig väl för delbetalning, kommer via vår lösning att kunna erbjuda sina egna konsumentkrediter. Förutom att det innebär ett första spännande steg in i den fysiska handeln innebär avtalet för Paynova en potentiellt större affär än SJ över tid. Jag ser mycket fram emot 2016, ett år då vi tydligt etablerar vårt koncept på marknaden vilket kommer resultera i att fler handlare kommer välja att ta tillbaka det viktiga kundägarskapet och börja utnyttja möjligheterna att kapitalisera på sin kundbas. När vårt koncept är framgångsrikt etablerat kommer fokus att ligga på tillväxt och etablering på nya marknader. Daniel Ekberger, Stockholm februari 2016 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl. 08:40.