Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2015 om inget annat anges.)
FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Intäkterna uppgick till 8,3 MSEK (6,7).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 MSEK (-3,6).
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -4,4 MSEK (-4,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-4,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Paynova har genomfört en riktad nyemission.

2016 I SAMMANDRAG

 • Intäkterna uppgick till 30,2 MSEK (26,7).
 • EBITDA uppgick till -12,9 MSEK (-8,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,5 MSEK (-10,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20,2 MSEK (-11,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,07).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA TILL TREDJE KVARTALEN 2016

 • Fullskalig lansering av Faktura som Tjänst på SJs nya hemsida och App.
 • Intäkter från affärsområdet Konsumentkrediter i paritet med affärsområdet Processing.
 • Riktad nyemission samt konvertering av skuldebrev till aktier.
 • Tecknat och förlängt låneavtal med samarbetspartners.
 • Nedsättning av aktiekapitalet i enlighet med årsstämman beslut har genomförts.
 • Tecknat samarbetsavtal med bokningsplattformen Amadeus.

VD-KOMMENTAR
PAYNOVA GENERERAR 25% TILLVÄXT UNDER ÅRETS SISTA KVARTAL
Den fullskaliga lanseringen av Paynovas affärsområde Konsumentkrediter som skedde sommaren 2016 var mycket framgångsrik. Det senaste halvåret har varit en viktig del i vår utvecklingsresa och tagit Paynova till en spelare att räkna med på marknaden för konsumentkreditslösningar. Redan i Q3-rapporten redovisade vi lika stora intäkter från det nya affärsområdet. Under årets sista tre månader växte det nya affärsområdet med ytterligare 25%.
Paynova är – Bolagets långa historia till trots – sedan 3 år tillbaka ett helt nytt företag sett ur ett verksamhets- och managementperspektiv. Paynova är idag ett renodlat fintech-bolag som hjälper handlare att öka sina intäkter såväl som vinsten på befintlig affär. Med ännu ett kvartal av storskalig drift i ryggen kan vi bekräfta att Paynovas konsumentkreditlösning verkligen genererar substantiella intäkter till våra partners och därmed även till Paynova.
Paynova ger handlare möjligheten att erbjuda sina egna konsumentkrediter utan att investera i en egen lösning. Paynova har en sömlös helhetsleverans som inkluderar vår systemplattform, riskhantering och samtliga relaterade tjänster. Vi tar med andra ord hand om hela flödet från att konsumenten väljer att betala senare i kassan till att köpet betalas alternativt går vidare i en kravhanteringsprocess. Allt sker i handlarens eget namn och konsumenten möter självklart samma tekniska gränssnitt som handlaren erbjuder i dagsläget och hela köpupplevelsen stannar hos handlaren – helt utan mellanhänder. Paynovas affärsmodell är enkel; vi delar på den vinst som genereras från konsumentkrediterna med handlaren.
Driften av vår konsumentkreditlösning har varit så gott som felfri sedan den lanserades, såväl ur ett tekniskt som ett operativt perspektiv. Paynova levererar en hög teknisk nivå och som exempel kan nämnas att teknisk ”upp-tid” under 2016 låg på över 99,99%. Mot bakgrund av kraven på en ständigt fungerande lösning och digniteten hos våra typiska kunder är den här typen av leveranskvalité av största betydelse, både i nuvarande leverans och för kommande tillväxt.
2016 var Paynovas lanseringsår och 2017 kommer framförallt att bli vårt etableringsår. Vi för diskussioner med ett flertal stora aktörer inom framförallt retail och ser fram emot att inom kort kunna utannonsera nya avtal. Under hösten har vi arbetat fram en vässad försäljningsstrategi och nästa steg är investeringar i framför allt sälj- och marknadsbearbetning. En nyckelkomponent är vår pågående rekrytering av affärsutvecklare med säljansvar.
Sedan vår omstart för 3 år sedan har vi lyckats samla en grupp mycket kompetenta människor i Paynova, vilket borgar för att vi kommer att ta marknadsandelar framöver. Huvudägare är idag ledningen som genom sitt ägande tydligt visar sin målinriktade inställning och sitt odelade engagemang. 2017 har inletts i högt tempo och jag ser fram mot att under året ta nästa steg på Paynovas resa.
Daniel Ekberger, Stockholm februari 2017
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. 
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:45.