Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges.)

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Intäkterna uppgick till 8,2 MSEK (8,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,7 MSEK (-3,9).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6,7 MSEK (-4,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,6 MSEK (-4,9).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Paynova har skrivit avtal om Faktura som tjänst med restaurangkedjan Pinchos.
 • Första pilotkliniken för vårdkunden har startats.
 • Företrädesemission om 26,9 MSEK efter emissionskostnader har genomförts.
 • Bolagets nya sälj- och marknadschef har investerat i Bolaget.

2017 I SAMMANDRAG

 • Intäkterna uppgick till 32,9 MSEK (30,2).
 • EBITDA uppgick till -14,3 MSEK (-12,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,2 MSEK (-18,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -24,7 MSEK (-20,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,09).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA TILL TREDJE KVARTALET 2017

 • Paynova förstärkte styrelsen och sin försäljnings- och marknadsorganisation.
 • Paynova genomförde riktad nyemission.
 • Avtal avseende Faktura som tjänst har skrivits med Skruvat.se.
 • Faktura som tjänst levereras till kunder såsom Fredells, Tågkompaniet och Folkpool.
 • Paynova breddar sitt erbjudande med fakturaköp.
 • Konsumentkrediter numera största affärsområdet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Faktura som tjänst har lanserats för samtliga restauranger hos Pinchos.
 • Ytterligare klinik för vårdkunden har driftsatts.
 • Paynova har utvidgat sitt krediterbjudande med B2B-faktura.
 • Paynova har lanserat ny grafisk profil och uppdaterad hemsida.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA REDOVISAR 90% TILLVÄXT I SIN KÄRNAFFÄR
Paynova stängde året med en tillväxt av fokusområdet Konsumentkrediter på över 90% från 9 MSEK i intäkter 2016 till drygt 17 MSEK i intäkter 2017. Under 2018 kommer vi överträffa denna tillväxt både i absoluta och relativa tal vilket framför allt är baserat på befintliga kundavtal. EBITDA försämrades något till följd av ökade sälj- och marknadsföringskostnader vilka i viss mån är av engångskaraktär för etablering av ny web, ny varumärkesprofil, ny djupgående kartläggning av målmarknaden och riktad kampanjstrategi till denna. Vi kommer fortsatt öka våra insatser under 2018 för genomförande av vår marknadsetablering vilket kommer att finansieras av nya intäkter. De operativa kostnaderna är oförändrade för året och bedöms vara det även under 2018.
Paynova är här för att utmana branschen med sitt transparenta och vinstdrivande erbjudande och vi har bara börjat vår etablering som ett av de mest självklara valen i marknaden. Vi har så här långt ingått flera viktiga och strategiska avtal men har nu spänt bågen ordentligt och ska mer än fördubbla den nya kundstocken under året. Vi inleder med en riktad kampanj till de 200 största e-handlarna där vi tydligt lyfter fram värdet av att samarbeta med Paynova.
Hösten 2017 var en händelserik och viktig fas i Paynovas utveckling. Det kanske viktigaste är att vi slutit nya strategiska kundkontrakt men vi har också skyltat om bolaget och utvecklat erbjudandet till att vara en än mer komplett produkt för att möta kraven från den marknad vi möter. Vår Sälj- och Marknadschef som kom in i somras har varit en viktig drivkraft i detta.
Kundlanseringar:

SLG har varit en bra pilotkund för Paynova från dag 1 och hjälpt till att utveckla den produkt vi har idag. Den kommersiella lanseringen skedde i och med att vi körde igång med SJ för drygt 1,5 år sedan. Vi har därefter utvecklat erbjudandet tillsammans med SJ och förbättrat användarupplevelsen för SJs kunder i appen såväl som på webben. Idag är faktura och delbetalning etablerade och viktiga betalmetoder för SJ med betydande volymer. Sedan i våras har vi lanserat ytterligare fem kunder där app-restaurangen Pinchos med sina ca 50 restauranger är sist ut. Under februari kommer vi även att lansera lösningen för Skruvat.se som är en av Sveriges största och snabbast växande e-handlare. Nämnas ska också att vi nu är igång med vårdkunden där vi tillsammans lanserade en första pilotklinik i oktober för att nu ha gått live med ytterligare en klinik inför en mer expansiv utrullning under året.
Utveckling av erbjudandet:

Paynova utmanar betalmarknaden med skräddarsydda betallösningar där våra kunder påtagligt ökar sina vinster. Våra kunder behåller även relationen med sina kunder genom hela köpprocessen och har full insyn i processen. Man väljer helt enkelt Paynova på grund av transparens, ökade marginaler, nöjdare kunder och ett riktigt partnerskap. Vårt huvuderbjudande Faktura som Tjänst, där våra kunder ger ut sina egna konsumentkrediter, går under namnet Paynova. I höstas lanserade vi även Rendr. som inkluderar kundfinansiering och där våra kunder inte behöver binda kapital i egna böcker. Tillsammans med Skruvat.se lanserar vi i första kvartalet även företagsfaktura (B2B) och i samarbete med SLG internationaliserar under andra kvartalet vår plattform för att initialt möta norska konsumenter. Detta gör oss än mer kompletta i vårt erbjudande och det känns både rätt och stimulerande att utvecklas tillsammans med kund.
Vi har nu en ordentlig kassa efter att vi i november genomförde en företrädesemission om ca 30 MSEK för att öka vår marknadsbearbetning och ta tillvara på de möjligheter som finns i etableringen av vår kärnverksamhet. Det är glädjande att ledningen återigen till fullo tecknar sina andelar vilket borgar för att vi ska införliva våra tillväxtplaner. Det är även glädjande att vår Sälj- och Marknadschef köpt aktier och nu är en betydande aktieägare i bolaget tillsammans med den övriga ledningen.
Jag ser nu fram mot ett 2018 där vi etablerar oss på riktigt. Vi ska både höras mer och leverera tillväxttal!
Daniel Ekberger
Stockholm februari 2018
———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB, Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB, Bjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)739 – 109 050
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:30 CEST.