Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges.)

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Intäkterna uppgick till 11,5 MSEK (8,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,2 MSEK (-4,7).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -7,5 MSEK (-7,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 MSEK (-8,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Paynova ökar sina intäkter med 40 % jämfört med samma period föregående år.
 • Paynova har väsentligt utökat antalet kunddialoger, bl.a. som en konsekvens av bolagets investeringar i marknadsföring och säljaktiviteter.
 • Paynova har fått förtroendet att leverera SJ privatkonto ombord på SJ’s tåg i samarbete med Visma/Extenda.
 • Paynova har lanserat sin betallösning för Affärsvärlden som är en del av mediehuset Alma Talent.
 • Paynova har utökat sina lånekrediter med 15 MSEK.

2018 I SAMMANDRAG

 • Intäkterna uppgick till 38,6 MSEK (32,9).
 • EBITDA uppgick till -17,2 MSEK (-14,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-22,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -31,7 MSEK (-25,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,09).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA TILL TREJDE KVARTALET 2018

 • Skruvat.se lanserade Paynovas faktura- och delbetalningslösning under varumärket Rendr.
 • Paynova tecknade avtal, om att bli en helhetsleverantör av betalningar, med mediehuset Alma Talent som bland annat inkluderar Affärsvärlden och Ny Teknik.
 • Paynova inledde samarbete med Visma/Extanda för att bl.a. erbjuda en gemensam lösning för ombordförsäljning på SJ’s tåg.
 • Paynova genomförde en riktad nyemission samt förlängde sina lånekrediter.
 • Paynova etablerade en försäljningsorganisation samt omstrukturerade sin produktorganisation genom rekrytering av erfarna talanger i branschen.
 • Paynova träffade överenskommelse med sin teknikpartner PolarCape om att delar av arvodet ska kvittas mot aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova har tecknat avtal och inleder samarbete med fintech-bolaget Tink.

VD-KOMMENTAR

NYA PAYNOVA TAR TYDLIGA STEG FRAMÅT
Vi har de senaste sex månaderna sett en starkt ökad efterfrågan på våra kundanpassade digitala betallösningar. Detta grundar sig i konsumentens efterfrågan på digitala upplevelser, handelns reali-sering av OMNI-strategier likväl som Paynovas investeringar i marknadsföring och säljaktiviteter. Det har gett att vi idag sitter med väsentligt fler konkreta och större kunddialoger än tidigare.
Våra marknadslärdomar, rådande konkurrens och den tydliga efterfrågan från kund har lett till att vi nu har anpassat vårt fokus från ren e-handel till multikanalhandel av tjänster och produkter. Vår tydliga mission är, med det sagt, att erbjuda paketerade digitala betallösningar med strategin att göra det helt i kundens varumärke, dvs white label. Affärsmodellen utgår fortsatt från vinstdelning vilket vi ser är konkurrenskraftigt i pågående kunddialoger men att den även kan kompletteras med transaktionsbaserade avgifter beroende på erbjudande.
Jag och övriga ledningen är fyllda av energi nu när vår position är starkare än någonsin och de större företagen kontaktar oss för att inleda affärsdialoger eller bjuda in till upphandling. De som kontaktar oss finns inom olika industrier såsom dagligvaruhandel, handelsplattformar, telekom, försäkringar, nöjesanläggningar etc. Gemensamt är att de har en större andel återkommande kunder och vill anpassa eller optimera respektive kundresa. Vi ser att kunskapsnivån hos dessa aktörer är generellt hög, de har en tydlig kravbild och vill ta ett helhetsgrepp över kanalgränserna. Med vår breda branscherfarenhet och kunskap inom affärsutveckling passar denna roll som tjänsteleverantör och integratör oss som bolag väldigt väl, med vetskapen att detta innebär större säljinsatser och längre ledtider. Vårt nära och väl fungerande partnerskap med SJ är ett bra exempel på detta. Vi vidareutvecklar hela tiden samarbetet för att de ska fortsätta kunna vara Europas mest digitala reseföretag.
Med hjälp av pågående affärsdiskussioner har vi getts möjlighet att vidareutveckla vår produktportfölj för att vara i absolut framkant. Tydligaste exemplet på detta är den nya produkten för återkommande köp i form av helt anpassningsbara kundprofiler som förenklar och konverterar fler köp. Vi har idag mycket positiva diskussioner om detta med både befintliga och nya kunder och ser en tydlig efterfrågan på marknaden. I praktiken innebär kundprofiler att varje kund, dvs våra kunders kunder, får ett eller flera betalsätt kopplade till sig och att varje köp blir friktionsfritt, dvs ”one click buy”. Hög andel återkommande köp i kombination av kundomsättning driver på efterfrågan av kundprofiler och lösningar liknande de vi ser hos Apple, Netflix etc.
I vår framflyttning har vi även naturligt inlett partnerskap och gemensamma initiativ med nya aktörer. Utöver paketering av attraktiva betallösningar ser vi även att dessa partnerskap hjälper oss att nå fler kunder och öka vår effektivitet inom försäljning. Här hjälper styrkorna i vår plattform till då vi snabbt och enkelt kan lägga till nya samarbeten eller externa komponenter och på så vis vara väldigt agila. Som exempel på nya och viktiga partnerskap kan nämnas:
Visma/Extenda – Vi inleder samarbetet med leverans till vår gemensamma kund SJ där vi tagit fram en helintegrerad lösning för ombordförsäljning. Nästa steg i samarbetet är att ta fram ett gemensamt kunderbjudande i marknaden och att Paynova även ska integreras i fler av Extendas plattformar.
Amadeus – Vi har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Amadeus där vi nu tar nästa steg för att bli integrerade i deras plattform och kunna erbjuda våra lösningar till deras existerande kunder. Det är primärt vår kreditlösning som är aktuell i nuvarande kunddialoger men vi ser även att vår nya produkt kring kundprofiler passar väl in.
Tink – Paynova har tecknat avtal och inleder nu samarbete med fintech-bolaget Tink. Paynova integrerar Tinks teknologi för att erbjuda direktbanksbetalningar, sömlöst såväl som kostnadseffektivt, i enlighet med EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2). Vi ser att detta steg är extra viktigt då vi pratar med tjänstebolag som digitaliserar sin verksamhet och går från traditionellt fakturaflöde till moderna digitala flöden.
Jag har pratat om affär och partnerskap men för mig är det också viktigt att lyfta fram att vi tydligt ökat vår attraktionskraft hos talanger inom industrin. Vi ser ett ökat intresse från personer i branschen som aktivt söker sig till Paynova för att vara med på vår resa. Vi har så här långt selektivt engagerat några av dessa talanger som tydligt visat sitt värde genom kunskap och utveckling av våra produkter såväl som bidragit till den ökade säljkapaciteten.
Nya Paynova är som vi vet en icke traditionell start-up mot bakgrund av att vi funnits sedan 2000 och även är noterade på en fullt reglerad handelsplats med drygt två tusen aktieägare. Jag och övriga nygrundare har investerat i bolaget och är idag betydande ägare. Vi har alla klivit in med ett långsiktigt perspektiv, vilket jag ser som otroligt viktigt då vi skapar något nytt i en marknad som är i kraftig tillväxt/förändring och under pågående avreglering. En utmaning vi brottas med är att börsklimatet generellt är kortsiktigt vilket har satt rejäl press på Paynovas aktiekurs. Med nya affärer vet vi att detta kommer att förändras snabbt men det har så här långt gjort att det är ”dyrt” att ta in en stark huvudägare i bolaget.
Nylanseringen som skedde för drygt för två och ett halvt år sedan har utvecklats väl och konsument-kreditaffären omsätter idag ca 25 MSEK eller 70% av transaktionsintäkterna. Utvecklingen har inte skett så fort som vi först trodde men vi ser att den nya affären kommer att växa kraftigt kommande år. Parallellt med den nya affären har vi byggt en helt ny och skalbar organisation bestående av 50 personer som är en viktig nyckel till vår framtida tillväxtresa. Utöver det så har jag tillsammans med övriga ledningen starka incitament att lyckas genom vårt ägande i bolaget.
För att växa affären bedriver vi kontinuerligt ett arbete för att, vid var tid, finansiera rörelsekapitalbehovet på bästa sätt fram till dess att vi uppvisar ett ekonomiskt överskott. Sedan nylanseringen har vi finansierat rörelsen genom en kombination av eget kapital och lån. Jag känner övertygande tilltro till framtiden och att vi ska lyckas förvalta vår marknadsposition som idag är starkare än någonsin tidigare!
Daniel Ekberger
Stockholm februari 2019
———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova ABDaniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766
Mattias Nygren, CFO, Paynova ABMattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 – 463 118

OM PAYNOVA

Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:30 CEST.