Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges.)

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Intäkterna uppgick till 9,5 MSEK (11,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,9 MSEK (-4,5).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -8,4 MSEK (-12,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,7 MSEK (-13,5).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,50 SEK (-3,62).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Avtal har skrivits med fintech-bolaget P.F.C. om leverans av nyutvecklade kreditplattformen Elastq.
 • Avtal har skrivits med TT Line om leverans av Rendr.
 • Strategiskt partneravtal har tecknats med fintech-bolaget Westpay om att leverera en anpassad kreditlösning i deras nya generation av Android-baserade betalterminaler.
 • Avtal har tecknats med Sensor Alarm som väljer Paynovas kreditplattform Elastq. för sina faktura- och kredittjänster.
 • Bolaget har genomfört en riktad emission till investeringsbolaget Atlantis Vest uppgående till 6 MSEK.
 • Bolagsstämman har beslutat att genomföra en företrädesemission uppgående till 19,2 MSEK vilken är till 95% garanterad.
 • Bolaget har förlängt utestående lånekrediter hos Alektum Group till 2020-08-31.

2019 I SAMMANDRAG

 • Intäkterna uppgick till 39,8 MSEK (38,4).
 • EBITDA uppgick till -17,3 MSEK (-17,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,2 MSEK (-34,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -38,2 MSEK (-38,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -6,96 SEK (-10,71).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA TILL TREJDE KVARTALET 2019

 • Bolaget redovisade kostnadsbesparingar uppgående till 12 MSEK på årsbasis.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission till styrelse och ledning uppgående till 2 MSEK.
 • Bolaget minskade aktiekapitalet med 10,7 MSEK samt genomförde sammanläggning av aktier till relationen 1:100.
 • Paynova har genomfört en riktad nyemission till Polarcape Consulting till en teckningskurs på 0,42 kronor. Betalning har skett genom kvittning av Polarcapes fordran på bolaget, för levererade IT-tjänster, om sammanlagt 1 828 530 kronor.
 • Paynova har genomfört en nyemission riktad till befintliga aktieägare. Totalt 298 967 706 aktier har emitterats till en teckningskurs om 0,10 kronor.
 • Styrelseledamot Carola Lundell har lämnat styrelsen på grund av engagemang i konkurrerande bolag.
 • Paynova har ingått partnerskap med Fidesmo.
 • Paynova har tecknat avtal och inleder samarbete med fintech-bolaget Tink.
 • Paynova har rekryterat Ludvig Kolmodin från Net Entertainment som ny CTO.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Fintech-bolaget som Paynova AB tecknade avtal med under Q4 2019 P.F.C. har gått live. P.F.C kan nu med hjälp av Paynovas kreditplattform Elastq erbjuda sina kunder nästa generationens flexibla kreditlösning.
 • Ett samarbetsavtal har tecknats med Trustly om att erbjuda en ny lösning för digital fakturering. Trustly och Paynova kommer att samarbeta för att introducera lösningen för befintliga och nya kunder.
 • Bolaget har genomfört en förträdesemission uppgående till 18,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har ingått avtal med tyska RatePay om att gemensamt erbjuda betalsätten faktura- och delbetalning i Norden, DACH (Tyskland/Österrike/Schweiz) och Benelux.

VD-KOMMENTAR

Paynova stänger strategiskt viktiga avtal

Vi har nu stängt några av de strategiskt viktiga avtal som vi arbetat med under en längre tid, dessa affärer har visat sig framgångsrika och bygger i stor utsträckning på nytänkande och gemensam affärsutveckling.

Utöver att utveckla de ingångna avtalen prioriterar vi ytterligare strategiskt viktiga kund- och partnerdialoger som gör betydande skillnad för bolagets positionering i marknaden såväl som för kommande tillväxt.

Vi fortsätter nu tillsammans med strategiska kunder och partners att forma erbjudanden som ligger i absolut framkant.

För att attrahera framtidens digitala kunder har vi i vår transformation sedan nystarten för drygt tre år sedan:

– utvecklat nydanande teknik och anpassade lösningar för konsumentkrediter, som direkt eller indirekt är kopplade till köp.

– byggt upp en snabbrörlig organisation bestående av specialister som besitter djup spetskompetens  för snabba och flexibla leveranser.

Detta är en absolut styrka som våra innovativa och snabbrörliga kunder efterfrågar.

Vi är unika i våra leveranser då dessa kan ske:

– helt i kundens varumärke, dvs white label, samt att vår affärsmodell är hundra procent transparent och vi delar på den vinst som uppkommer från konsumentkrediterna.

Våra leveranser sker antingen i form av plattformstjänsten Elastq. som är ett strategiskt komplement till kundens existerande tekniklösning eller betalsätt, såsom faktura, delbetalning och revolverande kredit.

Våra primära kundgrupper är dels fintech-bolag som vill erbjuda framtida generationens kreditkundresor och samtidigt kapitalisera på en växande kundbas samt etablerade betalplattformar som erbjuder en bredd av betalsätt, har en befintlig kundbas och omfattande säljresurser.

Kreditplattformen Elastq.

Under hösten har Paynovas nya kreditplattform Elastq vuxit fram som ett strategiskt komplement till kundens existerande tekniklösning. Med plattformen kan våra kunder, som framför allt kommer vara fintech-bolag, erbjuda framtida generationens kreditkundresor och samtidigt kapitalisera på en växande kundbas. Även om de faktiska flödena hos dessa aktörer inte är direkt e-handel så är tillämpningen tagen därifrån vilket möter en slutkunds höga krav på snabbhet och flexibilitet.

Under kvartalet tecknade vi avtal med den svenska bankutmanaren P.F.C. som önskade erbjuda mer flexibla krediter och behövde snabbt ta fram en innovativ och lättförståelig produkt för att möta användarnas krav och samtidigt skapa nya intäktsströmmar. På imponerande 90 dagar kunde vi affärsutveckla och lansera en helt ny typ av vardagskredit där användaren retroaktivt kan välja räntefri delbetalning på sitt köp och få tillbaka de redan betalade pengarna. Den nya tjänsten är kopplad direkt till P.F.C.:s betalkort, så användaren har möjlighet att dela upp alla typer av köp.

Antalet bankutmanare/neobanker på marknaden har vuxit stadigt de senaste åren. Marknaden präglas av hård konkurrens, både bolagen sinsemellan och från de traditionella bankerna. För att kunna vara snabba och flexibla är det viktigt för de nya aktörerna att liera sig med nischade samarbetspartners, inte minst inom teknik. Vi för dialoger med flertalet av dessa bankutmanare och hoppas kunna annonsera fler spännande avtal under året.

Betalsätt kredit (faktura, delbetalning och revolverande kredit)

Vi levererar idag betalsätten faktura, delbetalning och revolverande kredit utifrån kundens specifika önskemål. SJ köper idag tjänsten, som tidigare benämnts ”Faktura som Tjänst”, utan finansiering och marknadsför den helt i eget varumärke. Paynova levererar en helhet som inkluderar allt från identifiering av kunden i anslutning till köpet till kundtjänst och inkasso. SJ behöver inte fundera på vare sig datahantering eller redovisning av konsumentkrediterna utan förses löpande med rapportering som pratar direkt med deras affärssystem. Gentemot kunden Skruvat så levererar vi även finansiering av konsumentkrediterna samt att tjänsten marknadsförs genom vårt varumärke Rendr. Mot bakgrund av det starka intresse vi får i marknaden och att Paynova är så pass inarbetat varumärke i alla nyligen stängda men framför allt pågående kunddialoger så har vi bestämt att frångå Rendr. och uteslutande använda oss av Paynova. Övergång kommer ske successivt under våren.

Sedan föregående rapport har vi tecknat fyra nya avtal där vi kommer att leverera olika former av kreditbetalsätt:

Trustly – Samarbete om att erbjuda en ny gemensam lösning för digital fakturering. Den nya lösningen är en kombination av Paynovas tjänst för digital fakturering och Trustlys tjänst, Pay Your Invoice, som möjliggör för konsumenter att betala fakturor utan att besöka deras digitala bank / internetbanken. Trustly och Paynova kommer att samarbeta för att introducera lösningen för befintliga och nya kunder.

RatePay – Samarbete med tyska RatePay om att gemensamt erbjuda betalsätten faktura- och delbetalning i Norden, DACH (Tyskland/Österrike/Schweiz) och Benelux. Våra lösningar och erbjudanden kompletterar varandra mycket bra och vi kan nu möta större handlares önskan att erbjuda krediter, i eget varumärke, i hela regionen. RatePay är ledande leverantör i DACH med en marknadsandel på ca 10%.

Westpay – Vi har tecknat ett strategiskt partneravtal med fintech-bolaget Westpay om att leverera en anpassad kreditlösning i deras nya generation av Android-baserade betalterminaler. Konsumenter kommer med denna moderna lösning på ett enkelt, snabbt och smidigt sätt kunna betala på kredit i Westpays terminaler under året.

Sensor Alarm – Vi levererar from februari en faktura- och kreditlösning till Sensor Alarm för att möta konsumentens krav på en digital kundresa. Leveransen är komplett och inkluderar all teknik såväl som finansiering och kundtjänst.

Vi springer nu vidare för att leverera ett för oss banbrytande år. Det känns otroligt kul att ta dessa stora steg, vilket visar kraften i vår organisation tillsammans med det som vi med hårt arbete utvecklat under de senaste åren.

Med den senaste tidens ingångna avtal har vi fått starka bevis på att våra investeringar i vår nya teknikplattform varit helt rätt. Med det som bakgrund och pågående kund- och partnerdialoger visar vi tydligt att Paynova kommer vara med och sätta tonen kring konsumentkrediter i den nya digitala marknad som nu växer fram internationellt!

 

Daniel Ekberger 

 

Stockholm februari 2019

———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
Mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 – 463 118

om paynova
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07:30 CET.