Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Siffrorna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges. Rapporten är kompletterad med revisorns granskningsrapport vilken även kommenteras i separat avsnitt i pressmeddelandet.

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 6,2 MSEK (9,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,9 MSEK (-3,3).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -14,1 MSEK (-6,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,7 MSEK (-8,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,26 (-1,22).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Paynova expanderade sitt erbjudande i ytterligare fem europeiska marknader och positionerade sig med det som en internationell BNPL-Hub i samarbete med betalningsbranschens gigant PayPal.
 • Paynova gick live med Tradera som är Paynovas och PayPals första gemensamma kund genom en s.k. ”soft launch” som kommer skalas upp under 2021.
 • Paynova redovisade en omsättningstillväxt inom BNPL på 20% jämfört med föregående kvartal trots ytterligare tapp inom resesegmentet till följd av Covid-19.
 • Paynova säkrade 59 MSEK i nyemissioner för fortsatt teknikutveckling samt expansion till fler länder. Emissionerna slutförs under februari till teckningskursen 15 SEK per aktie.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova har expanderat sitt erbjudande i ytterligare två marknader och finns nu i totalt 8 europeiska länder för att möta samarbetet med PayPal och vara ett relevant alternativ för andra större internationella betalplattformar.
 • Paynova höll en extra bolagsstämma den 8 januari och beslutade om godkännande av styrelsens beslut om nyemissioner om totalt 59 MSEK samt om incitamentsprogram till ledning och vissa nyckelpersoner.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA fortsätter sin expansion för internationell tillväxt  

Paynova fortsätter sin expansion och kan nu erbjuda ”Buy Now Pay Later” (BNPL) i totalt åtta europeiska marknader. Med högt tempo har Paynova etablerat sig som en internationell BNPL-Hub med erbjudande i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Den internationella expansionen sker i linje med kommunicerad strategi för att tillgodose PayPals och övriga betalplattformars behov av en internationell BNPL-leverantör. Likt andra stora och högt värderade Fintech-bolag har vi investerat i en skalbar infrastruktur med internationell bredd för långsiktig tillväxt.

ETT HÄNDELSERIKT FJÄRDE KVARTAL

 • Vi har positionerat oss som en internationell BNPL-Hub i samarbete med betalningsbranschens ledare, PayPal
 • Vi har expanderat vårt erbjudande från Sverige till totalt 8 europeiska länder för att möta samarbetet med PayPal och vara ett relevant alternativ för andra större internationella betalplattformar
 • Vi har fördjupat samarbetet med PayPal och byggt en gemensam säljpipe som kommer resultera i större avtal under 2021 i takt med vår internationalisering
 • Vi gick live med Tradera som är Paynovas och PayPals första gemensamma kund genom en s.k. ”soft launch” som kommer skalas upp under 2021
 • Vi redovisade en omsättningstillväxt inom BNPL på 20% under kvartalet trots ytterligare tapp inom resesegmentet till följd av Covid-19
 • Vi har säkrat 59 MSEK i nyemission för fortsatt teknikutveckling samt expansion fler länder

PAYNOVAS UNIKA POSITION

Paynova har på kort tid positionerat sig som en internationell BNPL-Hub i samarbete med betalningsbranschens ledare PayPal med sina 377 miljoner konsumenter globalt. PayPal uppvisade 2020 ett rekordår, mitt i en historisk pandemi, och ökade den totala transaktionsvolymen med över 30% samtidigt som antalet aktiva konton nästan fördubblades. Vi skrev vårt europeiska samarbetsavtal med PayPal i Q2 förra året och är nu en fullt integrerad del i deras betalplattform PayPal Commerce Platform (s.k. checkout) för större e-handlare och e-marknadsplatser.

Vi har löst en utmaning i branschen, med vår tekniska hub för BNPL. Även för stora BNPL-aktörer är det en komplicerad, dyr och tidskrävande process att investera i finansiella tillstånd, konsumentkännedom och kreditmodellering för expansion till ytterligare länder i en fragmenterad Europamarknad. Paynova har löst detta med egen teknisk innovation, avtalsstrukturer och med ledande lokala BNPL-partners i respektive marknad. Vår tekniska hub för BNPL möjliggör att snabbt kunna koppla på lokala partners som i sin tur står för finansiering, kreditrisk och finansiella tillstånd i Paynovas varumärke.

Det har gjort att vi på rekordtid kunnat expandera internationellt och att vi nu finns på 8 europeiska marknader; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna.

SAMARBETET MED PAYPAL UTVECKLAS VÄL

Vi har under kvartalet fördjupat samarbetet med PayPal och vår försäljning sker nu genom och i samarbete med PayPals säljorganisation i Norden och Europa. Vi har tillsammans byggt en gemensam sälj-pipeline bestående av större internationella e-handlare som efterfrågar en leverantör med bred internationell täckning. Vi är övertygade om att det gemensamma säljarbetet kommer att resultera i större avtal under 2021 i takt med vår internationalisering.

I oktober gick vi live med e-marknadsplatsen Tradera som är vår första gemensamma kund. Lanseringen som är en s.k. ”soft launch” var lyckad och tjänsten fungerar väl. Vi har under perioden sett succesivt ökande antal konsumenter som väljer att betala med Paynovas lösning. Vår BNPL-lösning var under kvartalet inte tillgänglig för alla köpare men det tekniska arbetet hos Tradera för att erbjuda lösningen för alla köpare planeras ske stegvis under första kvartalet 2021. En ökad medvetenhet om tjänsten i kombination med att en större andel köpare ges tillgång till BNPL borgar för ytterligare tillväxt under året.

TILLVÄXT I AFFÄREN MED SÄKRAD FINANSIERING

Under kvartalet redovisade vi en omsättningstillväxt på 20% i vår kärnaffär BNPL (tidigare affärsområde Konsumentkrediter) trots ytterligare tapp inom resesegmentet till följd av Covid-19. Den återhämtning vi såg till följd av ökat resande under tredje kvartalet avstannade abrupt med den andra vågen av Covid-19. Kvartalets transaktioner från våra kunder i resebranschen är därmed i paritet med vårens låga volymer och bidrar negativt till periodens intäkter och resultat. Vi har även tagit viktiga kostnader under kvartalet, för att realisera Paynovas strategi och mål, i form av marknadsföring, integrationer av BNPL-partners i Paynovas Hub samt rekrytering av nyckelresurser vilket tynger resultatet ytterligare. Affären med Tradera har succesivt kommit igång under kvartalet vilket gör att vi trots tappet i resebranschen kan uppvisa en omsättningstillväxt i vår kärnaffär BNPL, i förhållande till föregående kvartal.

Paynova fokuserar helt på BNPL och har under året fattat ett antal beslut som tydliggör vår affär och långsiktigt bygger värde. Under andra kvartalet fattade vi ett strategiskt beslut att avsluta ett antal samarbeten med direktintegration, till förmån för vår satsning på större betalplattformar, vilket fick en negativ effekt på intäkterna från och med det tredje kvartalet. Vi har även fattat beslut om att ej längre ta in nya kunder till vår PSP-verksamheten som utsätts för ständig och helt förväntad prispress.

För att växa vår affär och etablera en uthållig lönsamhet beslutades under kvartalet om två fullt ut garanterade nyemissioner som tillsammans inbringar ca 59 MSEK till Paynova. Det är glädjande att våra två största ägare, Rieber & Søn och RoosGruppen stödjer vår långsiktiga strategi och stärker sina positioner, dels genom riktade emissioner och dels med att de tecknar sina andelar pro-rata.

2021 – ETT HÄNDELSERIKT OCH VIKTIGT ÅR FÖR PAYNOVA

Vi kommer under året, likt andra stora och högt värderade Fintech-bolag, fortsätta att investera i vår teknikplattform och en skalbar infrastruktur internationellt i linje med den långsiktiga strategi som vi tidigare kommunicerat. Detta möjliggör att vi kan tillgodose PayPals och övriga betalplattformars behov av en internationell leverantör som kan erbjuda BNPL genom en enda teknisk integration för att nå ut till flera länder – Paynovas BNPL-Hub.

Genom vår höga aktivitet och snabba framfart internationellt tillsammans med aktuell nyemission ser jag att vi kommer att fullfölja lagd tillväxtplan och därmed nå vårt mål om 15 marknader och 50 miljoner transaktioner 2023.

Later is Greater
 

David Larsson
 

Stockholm, februari 2021

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18
 

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2021 klockan 07.30 CET.