Financial statement

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)VD-KOMMENTARPaynova är nu en komplett leverantör av betaltjänster för e-handel, och konkurrerar på lika villkor med de stora nordiska aktörerna. Kunderna väljer ur vårt breda sortiment och köper den tjänstesammansättning som passar dem bäst. Detta i samverkan med den översyn av priser vi gjorde i våras har förenklat dialogen med nya kundprospekt och därmed lett till att vi ökat antalet offerter. Andra kvartalet var det resultatmässigt bästa i Paynovas historia. I huvudsak följer vi den uppsatta planen för 2010 och jag ser fram emot ytterligare resultatförbättringar under de återstående kvartalen. Paynovas position förbättras kontinuerligt tack vare vårt långsiktiga arbete med förbättrad paketering, rätt kundsammansättning och effektivisering av interna rutiner. Affärsläget är tillfredsställande och samarbeten med e-handelsplattformar ger löpande tillskott av nya e-handlare.Marknaden för betaltjänster växer starkt men är fortfarande ung och i ständig förändring. För Paynova är det nödvändigt att analysera förändringarna och en slutsats är att e-handlarnas beteende kring val av betaltjänstleverantör håller på att förändras. Precis som tidigare är god service oerhört viktigt men vi kan ock¬så se tecken på att e-handlarnas förväntningar på vilka tjänster som efterfrågas förändras. Vi för löpande diskussioner med potentiella partners som kan ge Paynova snabbare tillgång till de mest intressanta grupperna av e-handlare och därmed en hävstång i affärsutvecklingen. Det är ännu för tidigt att nämna aktörernas namn men jag kan säga att det handlar om att bryta ny mark och invanda strukturer. Jag räknar med att kunna informera löpande om detta under hösten.Det pratas mycket om säkerhet i vår bransch och varje leverantör har en egen lösning för bedrägeriskydd. Paynova såg en nödvändighet i att klargöra kostnadsbilden för de olika bedrägeriskydd som erbjuds till e-handlare. Vid genomgången stod det tydligt att ambitionsnivån skiljer sig avsevärt mellan de olika erbjudanden som står e-handlarna till buds. Paynovas bedrägeriskydd står ut som det mest kompletta och för att göra det ännu mer tillgängligt för alla typer av e-handlare produktifierar vi nu det bedrägeriskydd vi erbjuder. E-handlaren behöver inte köpa hela betallösningen för att kunna utnyttja bedrägeriskyddet. Tjänsten kommer erbjudas i fyra nivåer, varav Paynova är ensamma på marknaden om de två högsta och mest sofistikerade varianterna.Under andra kvartalet genomförde Paynova en fullständig uppgradering av infrastrukturen i produktionsmiljön. Systemets tillgänglighet och prestanda har vid samtliga mätningar efter flytten visat sig vara ännu bättre än innan. Vi räknar också med att den ”tredimensionella” redundans Paynova nu kan börja bygga ytterligare ökar vår attraktionskraft hos de riktigt stora e-handlarna.I Kina fortsätter Paynovas intressebolag Chinova att ansluta nya e-handlare till China UnionPays e-handels portal. Trots att marknadsföringsinsatserna ännu inte startat är portalen igång med både e-handlare, konsumenter och transaktioner. Förväntningarna på Chinovas omsättning är fortfarande desamma, men nu med en tidsmässig förskjutning, vilket innebär att Paynovas intäkter från Chinova blir mindre än prognostiserat under 2010.Sammanfattningsvis fortsätter Paynova att utvecklas enligt plan men förseningen av intäkterna från Chinova gör att målet om lönsamhet kan bli svårt att nå på helårsbasis 2010.Stockholm den 26 augusti 2010Paynova AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTABjörn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget riktar sig framförallt till större e-handlare och erbjuder en bastjänst samt en rad tilläggstjänster, däribland avancerad bedrägeriövervakning. Därutöver erbjuds en helhetstjänst, inklusive betalning, som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.