Financial statement

DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG· En extra bolagsstämma beslutade den 30 juli 2007 att genomföra en i sin helhet garanterad företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag. Teckningstiden för emissionen var den 8-22 augusti.· Paynova har under augusti etablerat en separat försäljningsorganisation under ledning av Tomas Nörgaard med ansvar för bolagets försäljning i Sverige och internationellt. Nörgaard kommer närmast från Google Nordic Enterprises där han har ansvarat för uppbyggnaden av försäljnings-organisation i Norden.· Paynova har upphandlat IT- och programvaruutvecklingsbolaget Tecpoint till nyleverantör inom ramen för den pågående omstruktureringen. Paynova kan därmed kostnadseffektivt med externt förstärkta resurser påskynda bolagets utvecklingsarbete och implementering av nya kunder under hösten. VD-KOMMENTAR”Förstärkta förutsättningar på plats för offensivare marknadssatsningar” Under andra kvartalet har omstruktureringsarbetet och anpassningen till det avbrutna samarbetet med Xponse varit mycket intensivt och krävande med stor påverkan på tider och kostnader. Med en ny finansieringsplan, en förstärkt försäljningsorganisation och med en ny IT-leverantör kontrakterad befinner sig Paynova i ett offensivt läge där vi ytterligare kan öka utvecklingstakten och därmed skapa förutsättningar för en betydande tillväxt i transaktionsvolymer och intäkter. TILLVÄXT I TRANSAKTIONSVOLYMER MÅNAD FÖR MÅNADTransaktionsvolymerna för andra kvartalet uppgick till totalt 88 MSEK. Det är något lägre än föregående kvartal. Renodling av transaktionsvolymerna med fokus på riskbegränsning, har sedan slutet av 2006 inneburit minskade volymer fram till april och är nu i stort sett slutförd. Sedan maj pågår en stabil tillväxt i transaktionsvolymerna på rullande månadsbasis.Därtill har den positiva utvecklingen fortsatt i juli. Och justerat för de volymer vi stängt ned i samband med renodlingen har vi lyckats fördubbla transktionsvolymerna sedan årsskiftet. Bakom den positiva utvecklingen finns både nya kunder och utökade samarbeten med våra befintliga kunder. Ett exempel är det utökade samarbetet med CD Wow. I slutet av kvartalet kunde vi konstatera en betydande volymökning och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt framöver. Denna typ av internationella samarbeten ger Paynova viktiga referenser när vi går vidare i vår internationella expansion. FÖRSTÄRKTA FÖRSÄLJNINGSRESURSER Tack vare den nya finansieringsplanen med nyemission under augusti som beslutades av extra bolagsstämma i juli kan vi nu öka tempot ytterligare i försäljningsarbetet. Med vår rekrytering av Tomas Nörgaard från Google som försäljningsdirektör tar vi ett ytterligare steg mot offensivare försäljningsaktiviteter som kan tillvarata Paynovas expansionsmöjligheter på de internationella marknaderna. NY IT-LEVERANTÖR KONTRAKTERADUtvecklingsarbetet kan påskyndas framöver. Vi har efter delårsperiodens utgång upphandlat en ny IT-leverantör efter Xponse. Sverigebaserade Tecpoint är en mycket kvalificerad och erfaren leverantör av IT och programvaruutveckling med omfattande resurser via samarbetspartners i bland annat Ryssland, Ukraina och Indien. Utvecklingsarbetet för Paynovas räkning kommer att ske i Ukraina, där Tecpoint har tillgång till mycket kvalificerade resurser. Detta betyder att vi till konkurrenskraftiga priser omgående har den kapacitet vi behöver för teknisk utveckling och implementering av nya kunder. FÖRSTÄRKTA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLATSMed den förstärkta finansieringsplanen och en ny IT-leverantör kan vi arbeta mer fokuserat med vår plan för 2007 och framåt. Vi har tidigare under året omstrukturerat och anpassat vår organisation till en outsourcingmodell där vi sänker våra operativa kostnader betydligt. Vi har renodlat våra transaktionsvolymer med inriktning mot våra prioriterade segment: online-spel, retail och resor. Vi satsar nu fullt ut på att expandera befintliga kundrelationer och att etablera nya samarbeten. Vår förstärkta balansräkning gör också att vi nu kan bearbeta större kunder än tidigare vilket i sin tur ökar tillväxtpotentialen ytterligare. KONTOBASERADE HELHETSTJÄNSTEN ÖKAR POTENTIALENSett ur kundens,det vill säga handlarnas perspektiv, finns många likheter mellan Paynovas kontobaserade betaltjänst och traditionella betalväxlar (s.k. PSP ) – men också väsentliga skillnader. Som alternativ för handlarna utgör kontobaserade helhetstjänster som Paynova, Paypal, Moneybookers, ClickandBuy, Payex m.fl. ofta direkta produktalternativ till traditionella PSP som exempelvis GlobalCollect, EasyCash, DIBS, Netgiro, och Bibit. För handlarna finns ett antal uppenbara fördelar med att använda Paynovas betaltjänst. Med Paynova behövs bara ett enda avtal tecknas – handlaren behöver inte träffa separata avtal med PSP:er, banker och inlösare. På samma sätt föreligger bara ett gränssnitt och endast en teknisk implementation behöver genomföras. Handlaren får alla sina transaktioner samlade på en och samma avräkning, vilket avsevärt förenklar deras administration. För Paynova innebär den kontobaserade betaltjänsten att en högre transaktionsmarginal kan uppnås då förädlingsgraden är högre jämfört med vad en traditionell PSP erbjuder. Paynova etablerar en djupare relation med konsumenterna som redan idag har ett betydande värde, och där det finns en än större potential på sikt. Sist men inte minst är Paynovas betaltjänst mer dynamisk på så sätt att den ger möjlighet till globala, dynamiska affärsmodeller på ett sätt som inte är möjligt med den mer begränsade PSP-tjänsten. Exempelvis erbjuder Paynova funktionalitet för online-spel som gör det möjligt att genomföra transaktioner mellan spelarna eller mellan spelarna och spelbolaget i mer dynamiska former. Detta möjliggör nya intäktsmodeller för spelbolagen.OPERATIVA KOSTNADERNA REDUCERAS ENLIGT MÅLET I OMSTRUKTURERINGENResultatet för årets sex första månader var -24 506 (-29 222) TSEK. Exklusive merkostnader som ej relateras till den löpande operativa verksamheten uppgick resultatet för första halvåret till cirka -19,7 MSEK. Dessa merkostnader om cirka 4,7 MSEK fördelades mellan strukturkostnader och övriga kostnader relaterade till det uppsagda Xponse-avtalet samt kostnader för omfattande aktiviteter med budgivning avseende förvärv av ett företag inom ramen för den pågående konsolideringen inom branschen. Detta innebär att de löpande operativa kostnaderna nu i huvudsak har sänkts till de nivåer som var målet i den pågående omstruktureringen. Vi kommer att tillsammans med Tecpoint kunna arbeta effektivt med bolagets IT-utveckling även om de ökade utvecklingsinsatser vi nu genomför, i kombination med Paynovas förstärkta försäljningsorganisation, kommer att dra upp de operativa kostnaderna något. Vi räknar dock med att dessa investeringar snabbt kommer att bidra till en positiv intäktsutveckling för Paynova.Sammantaget anser jag att vi har goda förutsättningar att genomföra vår tidigare fastlagda plan för 2007. Målet är tydligt, det vill säga vi ska fortsätta att växa och utveckla Paynova till att bli en ledande leverantör av kontobaserade betaltjänster på Internet. Stockholm den 24 augusti 2007Paynova AB (publ.)Per SunnemarkVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Per Sunnemark, vd och koncernchef070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com