Financial statement

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

JANUARI – SEPTEMBER 2010 I SAMMANDRAG• Transaktionsvolymen uppgick till 3 054 860 KSEK (2 082 450) under delårsperioden, en ökning med 47 % jämfört med motsvarande period föregående år.• De transaktionsbaserade intäkterna uppgick under delårsperioden till 22 653 KSEK (22 045), vilket motsvarar en ökning med 3 % jämfört med 2009. • Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades med 14 MSEK till 1 882 KSEK (-12 485 KSEK) under delårsperioden, jämfört med motsvarande period föregående år.JULI – SEPTEMBER 2010 I SAMMANDRAG• Under tredje kvartalet 2010 ökade transaktionsvolymen med 4 % till 997 189 (962 287) jämfört med tredje kvartalet 2009.• De transaktionsbaserade intäkterna uppgick under kvartalet till 7 385 KSEK (8 733), vilket är en minskning med 15 % jämfört med motsvarande period föregående år.• Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades med 1,6 MSEK till 1 155 KSEK (-471) under årets tredje kvartal jämfört med tredje kvartalet 2009.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG• Kammarrätten avslog Paynovas överklagande och fastställde Länsrättens dom avseende mervärdesskatt. Paynovas bedömning är fortsatt att domen inte kommer att få några andra resultatmässiga konsekvenser än räntekostnad, då Paynova har löpande reserverat en kostnad enligt Skatteverkets uppfattning. Däremot medför domen en negativ effekt på likviditeten. Vid utgången av tredje kvartalet 2010 uppgick reserveringen till 12,7 miljoner kronor. Det är styrelsens uppfattning att detta är det belopp, exklusive ränta, som ska inbetalas under senare delen av första kvartalet 2011.• Paynova har en ansträngd kapitalsituation. Trots ett positivt EBITDA visar bolaget fortfarande förlust. Det egna kapitalet närmar sig nivån då en kontrollbalansräkning måste upprättas. Styrelsen följer noggrant detta och har en kontinuerlig beredskap för hur situationen skall hanteras. Kapitalsituationen samt momsen hanteras genom en riktad nyemission om ca 25 miljoner kronor som styrelsen avser föreslå en extra bolagsstämma. Planen är att emissionen ska vara genomförd innan utgången av första kvartalet 2011.• Investeringen i intressebolaget Chinova har finansierats med ett kortfristigt lån om 6,5 miljoner kronor. Paynova och långivaren Centum Select Fund Ltd har avtalat att lånet skall lösas dels genom kontant betalning om 1 miljoner kronor, dels genom att Centum Select Fund tecknar aktier motsvarande 5 500 KSEK i den riktade nyemission om cirka 25 MSEK som styrelsen avser att föreslå en extra bolagsstämma.• Paynovas intressebolag Chinova har tecknat ett samarbetsavtal med en av Europas ledande PSP:er, Atos Worldline. Avtalet innebär att Atos Worldline kan erbjuda China UnionPay betalningar till samtliga sina kunder som vill sälja till Kina. Avtalet är ett genombrott för Chinova och kommer att innebära transaktionsintäkter för Paynova under 2011.• Paynova har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Payzone Nordic AB. Payzone är en ledande aktör inom betaltransaktioner i Europa. Företaget erbjuder skräddarsydda IT-lösningar som skapar tillväxt för handeln, exempelvis betaltjänster, betalkortshantering, elektroniska pre-sentkort samt CRM-tjänster som lojalitets- och klubbkort. Tillsammans med Payzone kan nu Paynova erbjuda kunder som har verksamhet såväl i den fysiska världen som på internet bl a en enhetlig lösning för återrapportering och avstämning oavsett försäljningskanal.VD-KOMMENTARÅrets tredje kvartal är till ända och jag kan med glädje konstatera att Paynova gör framsteg i försäljningen mot nya kunder och att vi successivt stärker vårt varumärke bland e-handlare. Vi tecknar löpande avtal med nya e-handlare och har tack vare vår förändrade affärsmodell och ett förbättrat utbud även vunnit tillbaka flera e-handlare som tidigare varit kunder. Efter att ha uppgraderat Paynovas tjänsteutbud under förra året fokuserar vi nu på nästa steg i värdeskalan – att upprätthålla den höga kvaliteten. Med kvalitet menar jag såväl den tekniska funktionen och tillgängligheten som kvaliteten i vår relation till e-handlarna. I dialogen med större e-handlare, särskilt inom rese-och detaljhandeln, får Paynova god respons på våra styrkor. Det är tydligt att e-handlare söker efter leverantörer med fokus på att hålla en hög servicegrad – betaltjänster ses inte längre som en standardiserad produkt.Säkerhet blir mer och mer prioriterat av både e-handlare och banker. Här ligger Paynova väl positionerat. Produktifieringen av Paynovas bedrägeriskydd har gett goda resultat tack vare att tjänsten nu blir tydligare och därmed lättare att jämföra med konkurrenters erbjudanden. De e-handlare som arbetar mot flera marknader har störst nytta av vårt bedrägeriskydd.Paynovas samarbete med Payzone skapar nya möjligheter. Payzone är en stark leverantör inom ett område Paynova tidigare inte figurerat – fysiska betalningar – och har bland annat detaljhandelskedjor som kunder. Tillsammans formar Payzone och Paynova marknadens bredaste erbjudande inom betalningstjänster och jag räknar med stort intresse från de handlare som säljer både i butik och på nätet.Chinova har löpande intensifierat verksamheten och sysselsätter idag ca 70 personer fördelat på huvudkontoret i Beijing och teknikutvecklingsenheten i Shanghai. Efter att China UnionPay e-mall gick i drift under sensommaren har flera nya e-handlare anslutit sig, däribland ett antal svenska e-handlare. Vi kan se hur både antalet transaktioner och besökare ökar. Under hösten har China UnionPay börjat lansera tjänsten mot e-handlare i vissa kinesiska regioner. Vi väntar dock fortfarande på att China UnionPay ska initiera marknadslanseringen av portalen.Tredje kvartalets transaktionsbaserade intäkter är något pressade jämfört med samma period året innan. Huvudskälet är förändringen av kundbasen – många av de små kunder vi avslutade samarbetet med gav Paynova en god marginal men kostade samtidigt mycket i hantering. Rörelseresultatet som fortsätter att förbättras visar dock tydligt att Paynova ökat sin effektivitet. Den upplupna momsen enligt länsrättens dom kommer att skapa en stor engångsbetalning med likviditetspåverkan under 2011. Paynova förbereder nu en riktad emission för att skapa finansiell stabilitet och grund för att fokusera på tillväxt. Alla större investeringar i infrastruktur och produktionssystem är också gjorda och Paynova är rustat för ökad aktivitet, större volymer och ökade intäkter. Simon Thaning Stockholm den 11 november 2010Paynova AB (publ)———————————————————————————————–FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTABjörn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget riktar sig framförallt till större e-handlare och erbjuder en bastjänst samt en rad tilläggstjänster, däribland avancerad bedrägeriövervakning. Därutöver erbjuds en helhetstjänst, inklusive betalning, som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.