Financial statement

Delårsrapport för perioden januari–mars 2024

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2023 om inget annat anges.

FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Intäkterna uppgick till 11,8 MSEK (15,2).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 MSEK (-5,6).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -9,4 MSEK (-10,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-10,9).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,32).

VÄSENTLIG HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

• Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Sileon ingår avtal med mexikanska banken Bankaool

VD-KOMMENTAR

Sileon växer med nya BNPL SaaS kunder

Sileon har tecknat avtal med den första större banken om Card-linked BNPL. Att den första banken är mexikanska Bankaool, med mål om 2 miljoner kunder i 2024, befäster att efterfrågan av BNPL funktionalitet med Sileons teknologi är internationell. Under kvartalet har även avtal om Card-linked BNPL tecknats med fintechbolaget SoluGrowth som inkluderar Sileon som en del i sitt erbjudande till digitala plånböcker i Sydafrika. Bankaool, SoluGrowth och även brittiska Zorrz planeras gå live innan sommaren. Pipeline utvecklas väl och ytterligare BNPL SaaS-affärer kommer ske under andra kvartalet.

Ny revolutionerande lösningsmodul till BNPL plattformen lanseras redan i Q3

Sileon har designat och utvecklat ett banbrytande sätt för banker att styra och öka konverteringen av kortköp till BNPL. Funktionaliteten paketeras som en ny valbar lösningsmodul  till plattformen och ger banken möjligheten att välja när BNPL skall erbjudas baserat på storlek av köp, handlare eller industri. Den nya lösningsmodulen ökar BNPL konvertering för bank men ger även möjlighet att begränsa BNPL för köp inom kategorier varor eller industrier. Just denna begränsning har visat sig vara en mycket uppskattad funktion bland banker. Sileons moderna tekniska arkitektur samt ett stort engagemang hos medarbetare har resulterat i att den nya lösningsmodulen kan lanseras under tredje kvartalet vilket är betydligt snabbare planerat.

Viktiga steg mot lönsamhet

Kommunicerade prisjusteringar inom funktionen Processing slår nu fullt igenom i kvartalet vilket bidrar till att intäkter, exklusive Visa investeringsstöd 2023, växer närmare 20% jämfört med samma period föregående år. Effekt av personalreduktion påverkar inte första kvartalet utan bidrar till minskade kostnader i andra kvartalet. Under andra kvartalet sker även prishöjning i Payments affären vilket kommer påverka intäkterna positivt. Sileon kommer dessutom från och med andra kvartalet debitera nya BNPL SaaS kunder första kvartalets fasta hyra för plattformen redan vid avtalstecknandet. Detta säkerställer finansiering av det engagemang Sileon har under kundens implementation samt bidrar till BNPL SaaS intäkt redan under andra kvartalet.

Transformationen kan stödja bolagets finansiella ställning

Som ett slutligt steg i transformationen från lokalt betalbolag till internationellt mjukvarubolag överväger bolaget att under första halvåret avyttra funktionen Payments och Processing. Dialog och förhandling sker nu med ett antal aktörer och vi har gott hopp om att finna en för bolaget bra lösning.

Sileon har nått en viktig kommersiell milstolpe genom att teckna avtal med en större bank under kvartalet. Detta till trots har försäljning inte motsvarat förväntningarna under första kvartalet vilket påverkar företagets kassa och kapital negativt. Vid en försäljning av funktionen Payments och Processing under andra kvartalet förestår inget ytterligare kapitalbehov i Sileon. I det fall vi under det andra kvartalet ej finner en lösning gällande avyttring av Payments och Processing har däremot bolaget ett kapitalbehov fram till dess BNPL SaaS intäkterna kommit igång.

David Larsson

CEO

April 2024

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 23 April 2024 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).