Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2023

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges.

FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Intäkterna uppgick till 9,5 MSEK (17,1).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,5 MSEK (-4,8).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -14,2 MSEK (-10,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (-10,0).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,31).

VÄSENTLIG HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023

• Sileon offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

• Företrädesemissionen har registrerats och handel med BTA upphör

• Sileon byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

• Nytt kundavtal etablerar Sileons BNPL SaaS-plattform i utvecklingsländer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

VD-KOMMENTAR

Sileon anpassas

Sileons card-linked BNPL-produkt vinner gehör hos kortutgivare internationellt och våra dialoger med ett flertal större europeiska banker avancerar, men det tar längre tid än förutsatt. Sileon anpassas nu till en större grad av uthållighet i relation till kundgruppens längre beslutsprocesser.

Skiftar investeringstaktik

Sileon har, delvis finansierat av Visa, de senaste åren utvecklat en BNPL SaaS-plattform drivet av behovet hos kortutgivare att snabbt erbjuda BNPL på utställda kort och därigenom undvika att förlora marknadsandelar till bolag som Klarna, Afterpay och Affirm. Detta har gett bolaget en kickstart och möjlighet att ta en position som ett av tre ledande företag inom card-linked BNPL – i världen. Sileon är nu ledande i en nisch inom en bransch som analytiker säger kommer växa över 10x under de kommande 5 åren.

Vi har nu plattformen redo att användas av kortutgivande banker och det är därför logiskt, men också nödvändigt, att ändra taktik i hur bolaget investerar. Vidare utveckling av lösningsmoduler kommer att vara kundstyrd. Konsekvensen av detta är att Sileon reducerar personal primärt inom tech, vilket förbättrar bolagets kassaflöde med ca 1,2 MSEK per månad när förändringen blir fullt implementerad under kvartal två.

Sileon underlättar för banker

Sileon strävar kontinuerligt för att minska komplexiteten för banker att erbjuda transaktionsbaserad BNPL till sina konsumenter. Majoriteten av de ca 100 banker som vi haft dialog med under det senaste året är imponerade av Sileons produkt och på vilket sätt BNPL, med hjälp av vår teknologi, kan erbjudas till deras konsumenter. Detta har nu lett till ett ökat tryck på bankernas befintliga plattformsleverantörer om att erbjuda liknande funktionalitet. Card-linked BNPL är inte kärnverksamhet för dessa plattformar vilket föranleder att ett flertal nu vänder sig till Sileon.

Vi ser potentiella tekniska samarbeten med bankers befintliga tekniska plattformar som strategiska givet att det ytterligare underlättar för banker att erbjuda card-linked BNPL, vilket i sin tur leder till snabbare beslutsprocesser.

Slutligt steg i transformationen

Det förbättrade kassaflödet som kommunicerades i Q3 rapporten har fördröjts ett kvartal. Detta till förmån för nödvändiga investeringar i BNPL SaaS-plattformen som nu möjliggör att vi kan skifta till kundstyrda investeringar. Personalreduktion, prisjustering av befintliga kontrakt som innebär en förbättrad bruttomarginal om 3,5 MSEK per kvartal i första halvåret, samt en stegvis upptrappning av OKQ8 transaktioner ger Sileon uthållighet i relation till våra SaaS kunders längre beslutsprocesser, och tar bolaget hela vägen till positivt kassaflöde och EBITDA Q2 2024.

Som tidigare kommunicerat har icke-strategiska kunder inom området Payments avslutats under 2023. Sileon är därmed redo att ytterligare renodlas som internationell SaaS-leverantör inom BNPL. Bolaget överväger därför att under första halvåret avyttra funktionen Payments och Processing. Denna funktion passar bra för ett nordiskt finansiellt institut som omgående vill etablera egen BNPL och kreditgivning inom e-handel eller i butik.

We enable your card-linked BNPL

David Larsson

Februari 2024

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 16 Februari 2024 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).