Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG· Paynova har träffat ett omfattande management- och strukturavtal med Indien- och USA-baserade Xponse IT Services Ltd (”Xponse”).· Samarbetet innebär bland annat effektivisering och anpassning av Paynovas verksamhet inom utveckling, drift och support. Avtalet med Xponse är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma. Betalning för de avtalade tjänsterna och tillskotten kommer att ske med nyemitterade aktier vilket innebär att Paynova får en ny stark industriell delägare.· Fullföljt avtal om förvärv av Global Product Management. Förvärvet genomfördes genom emittering av 767 644 aktier och en villkorad tilläggsköpeskilling om 400 000 tekcningsoptioner.· Samtliga tecknade aktier via TO7 och TO2 har inbetalats.· Paynovas VD Lars Ekstedt har aviserat sin intention att fullt ut förvärva sin andel i det optionsprogram riktat till Paynovas anställda som beslutades av bolagsstämman den 11 maj 2006. Förvärv sker till beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes och optionernas lösenpris är SEK 22,50.Teckning av aktier kan ske från och med september 2007 till och med november 2007.Programmet omfattar samtliga anställda i Paynova.VD-KOMMENTAR”Samarbetet med Xponse möjliggör nästa stora steg framåt”Paynovas andra kvartal 2006 präglades liksom första kvartalet av ett intensivt arbete med att förverkliga Paynovas volympotential, framförallt i Nordamerika. Vi har under året gjort stora investeringar i utveckling, drift, support och riskhantering som ska säkerställa de volymökningar vi planerar för. Till de mer omfattande satsningarna hör förberedelsernaför att säkerställa den volymökningspotential som uppkommit genom det förvärv av detamerikanska bolaget Global Product Management (”GPM”) vi nu har slutfört. Avtalet med GPM innefattar av säljaren garanterade månatliga volymer om cirka 20 MSEK, men den totala potentialen är betydligt större; genom tilläggsersättningar finns starka incitament för säljaren att tillföra volymer upp till 110 MSEK. GPM är inte vårt enda avtal med stor volympotential hit hör även våra avtal och samarbeten med CCT och LDL West.TIDSFÖRSKJUTNING TROTS ÖKADE INSATSERSom vi tidigare konstaterat har arbetet med att förbereda dessa volymökningar krävt mer resurser än vad vi initialt planerat för. Det har, trots att vi lagt en mycket stor del av våra totala resurser på dessa förberedelser, uppstått en tidsförskjutning i implementeringarna av de nya volymerna. Den totala transaktionsvolymen minskade från 89 Mkr i första kvartalet till 65 Mkr i andra kvartalet. Vi har helt enkelt inte haft de finansiella och operationella förutsättningarna för att snabbt kunna tillvarata den volympotential som ligger framför oss. Även kostnaderna har ökat något i andra kvartalet, främst beroende på kostnader av engångskaraktär.POTENTIALEN KVARSTÅRSamtidigt vill jag påpeka att de grundläggande förutsättningarna för Paynovas volymökningarfrämst på den Nordamerikanska marknaden kvarstår. Vi har ett antal mycket bra samarbeten och avtal på plats och så som marknaden ser ut just nu har vi mycket goda möjligheter till en ordentlig volymtillväxt. Det gäller bara att på ett snabbt och effektivt sätt realisera dessa möjligheter.XPONSE – ETT SAMARBETE SOM PASSAR PAYNOVA PERFEKTDärför är det mycket glädjande att vi nu kan presentera ett långtgående samarbete med USA- och Indienbaserade Xponse IT Services Ltd. (”Xponse”). Samarbetet omfattar bland annat en utveckling och anpassning av Paynovas verksamhet inom drift, support och utveckling, där vi nu får tillgång till de resurser vi så väl behöver. Xponse kommer också att bistå Paynova med strategisk utveckling av både vårt erbjudande och våra processer. Värdet av de tjänster och övriga tillskott vi avtalat om uppgår till drygt 89 MSEK med en performancebaserad premiepå ytterligare 12 MSEK vid positivt kassaflöde under perioden januari – juni 2007. Vi kommer att betala för detta med nyemitterade aktier. Resursförstärkningen betyder att vi kommer att kunna öka vår utvecklingstakt betydligt och få en helt annan utväxling på de avtal och samarbeten vi etablerat – samtidigt som vi minimerar vårt framtida finansieringsbehov.Avtalet med Xponse kommer utöver resursförstärkningen även innebära en omedelbar förbättring av Paynovas kassaflöde eftersom Xponse kom mer att ge Paynova ett löpande kontanttillskott på 1 MSEK per månad. På sikt tror vi att vi genom samarbetet kan nå en ordentligt ökad effektivitet i verksamheten och att vi därmed kan förbättra lönsamheten ytterligare.För Paynova ligger det också ett mycket stort värde i att få en stark industriell delägare och partner som Xponse. Xponse är en ledande service provider för IT-tjänster med fokus på verksamhetsutveckling, mjukvaruutveckling och drift, vilket precis matchar Paynovas behov. Dessutom är Xponse väletablerade inom IT-lösningar till bank- och finanssektorn. Genom Xponses internationella nätverk inom e-handel kommer vi tillsammans att tillföra många nya affärsmöjligheter. Det här avtalet kommer helt enkelt att ge Paynova all den kraft som behövs för att ta nästa stora steg framåt!Affärens genomförande är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner avtalet och beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra emissionerna till Xponse. Kallelse till stämma kommer att gå ut inom en vecka. Styrelsens förslag till avtal med Xponse stödsidag av ett antal större aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna i bolaget. Detta är mycket glädjande och jag hoppas att få en bred uppslutning och ett förtroende att genomföra den här affären som i ett slag kommer att ge Paynova möjlighet tillvarata den position och alla de avtal och samarbeten vi byggt upp under det senaste året.Stockholm den 25 augusti 2006Lars EkstedtVd och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Lars Ekstedt, VDTelefon: 0703-74 27 37OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport, se bifogad fil)