Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2008

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN• Den underliggande tillväxten från befintliga kunder är fortsatt god jämfört med motsvarande period föregående år och med beaktande av normala säsongseffekter. • Samarbetet med Beijing Cyber Recreation District (CRD) utvecklas enligt plan och Paynova har utsetts till exklusiv leverantör av betallösningar. Samarbetet beräknas generera cirka 1 miljard RMB per månad i transaktionsvolymer i slutet av 2010. Beloppet motsvarar cirka 900 MSEK och beräknas generera nettointäkter för Paynova om 100 MSEK på årsbasis. Paynova och CRD ska även tillsammans utvärdera förutsättningarna för ett samgående. Som ett första steg avser CRD att förvärva nyemitterade aktier till maximalt 10 procent av aktiekapitalet i Paynova. Paynova och CRD ska vidare utvärdera förutsättningarna att genomföra ett korsägande mellan bolagen i storleksordningen 3-5 procent av aktiekapitalet. CRD avser därmed att bli såväl industriell partner som delägare i Paynova. Ett samägande som sedan avses utökas i flera steg och även kunna resultera i ett totalt samgående. Ahong Lee, styrelseordförande i Paynovas kinesiska samarbetspartner CRD redogjorde på Paynovas årsstämma den 4 juni för CRD:s satsningar på en omfattande virtuell värld, samt Paynovas och CRD:s samarbete inom virtuella världar, onlinespel och e-handel. • Paynova står inför en uppväxling av verksamheten inom såväl befintliga segment som samarbeten med CRD i Kina. Paynovas styrelse bedömde under våren att befintligt kapital och det verksamhetsgenererande rörelsekapitalet inte var tillräckligt för att täcka bolagets mer offensiva kapitalbehov som inkluderar behovet av att öka tempot i implementations- och utvecklingsarbetet. Styrelsen beslutade därför att föreslå årsstämman att förstärka och säkerställa bolagets finansieringsplan och balansräkning genom en företrädesemission. Den beslutade företrädesemissionen om 23 MSEK tecknades fullt ut i aktier med medföljande teckningsoptioner. Paynovas ambition är att även fortsättningsvis aktivt delta i branschens konsolidering och ha en beredskap för att kunna delta i framtida möjliga strukturaffärer. • Paynova etablerade i juni ett samarbete med Mobillcash, en av världens ledande leverantörer av mobila betaltjänster. Paynovas betaltjänst kompletteras med ytterligare ett betalsätt, via mobiltelefon.• Etablering av dotterbolag i Kina och partnersamarbeten med kinesiska banker, ett helägt dotterbolag i Kina under bildande, samtidigt som partnersamarbeten med China Union Pay och China Everbright Bank etablerades. Genom betalväxeln China Union Pay kommer Paynova att kunna erbjuda sina kunder i Kina hantering av betalningar genom flertalet kinesiska Internetbanker och därmed täcka in över 90 procent av marknaden för Internetbetalningar i Kina.VD HAR ORDETUnder det andra kvartalet har det intensiva och positiva arbetet med CRD fortsatt i enlighet med plan. Dessutom har Paynovas kärnerbjudande utvecklats ytterligare för att kunna skräddarsy betalningslösningar åt såväl existerande som nya kunder. Pågående förhandlingar med ett antal större kunder bedöms generera en stark transaktionstillväxt med betydande intäktsförstärkningar mot slutet av året.Paynovas verksamhet fortsätter att utvecklas med en stadig tillväxt i vår affär. Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla vårt erbjudande till marknaden och är idag starkare positionerade än någonsin för fortsatt tillväxt. Detta genom att vi kan erbjuda skräddarsydda betalningslösningar för helt nya kunder som är unikt i sitt slag i Sverige och Europa. Vår betalningslösning har tydliga konkurrensfördelar och bidrar med såväl enkelhet som nya affärer åt våra kunder.Genom anpassning av vår affärsmodell där vi tydligt erbjuder vår kärnkompetens inom fraud screening och övervakning kan vi bättre möta större kunders krav. Vi förhandlar med ett antal mycket intressanta kunder som jag bedömmer kommer att kunna generera en betydande transaktionstillväxt och där det finns stora möjligheter till betydande intäktsförstärkningar mot slutet av året. Samarbetet med kinesiska CRD kommer att generera omkring 900 MSEK per månad i transaktionsvolym för Paynova under 2010 och ge Paynova en intäktsförstärkning på drygt 100 MSEK per år enligt uppskattningar av CRD. Med den skalbarhet som Paynovas affärsmodell erbjuder kommer bolaget att kunna hantera dessa volymökningar med endast moderata kostnadsökningar. För Paynova blir det här naturligtvis ett mycket högt prioriterat projekt.Det viktiga samarbete med CRD fortskrider således som planerat, och jag kan idag konstatera att det som från början var tänkt som ett kund-leverantörsförhållande har utvecklats till något betydligt större och viktigare än vad vi från början trodde och planerade för. Vårt samarbete är idag djupare än inledningsvis planerat, med de möjligheter som det innebär – som exempelvis korsägande samt en utvärdering av förutsättningarna för ett samgående. Som ett första steg avser CRD att förvärva nyemitterade aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet i Paynova. Årsstämman gav styrelsen ett bemyndigande att emittera dessa aktier. Samarbetet har dessutom gått fortare än planerat, och vi har redan levererat vitala delar åt CRD. Under hösten kommer Paynova och CRD att genomföra gemensamma marknadsaktiviteter i Nordamerika och Europa. Paynova kommer att fortsätta att satsa betydande resurser på vårt samarbete med CRD under återstoden av 2008, vilket vi förväntar ska ge en mycket god utväxling framöver och därmed skapa värde för våra aktieägare. Samarbetet med CRD har konkret inneburit att Paynovas betalsystem integrerats i China Union Pay och därmed når Paynovas lösning det kinesiska banksystemet. Vi har också genomfört testtransaktioner och tillsammans med CRD pågår nu design och anpassning av Paynova-kontot för den kinesiska marknaden. Ett nyligen etablerat samarbete med Mobillcash, en av världens ledande leverantörer av mobila betaltjänster, kommer även det att stärka Paynovas erbjudande. Genom samarbetet utvidgas Paynovas betalsätt och kompletteras med mobiltelefonen. Konsumenter kan därigenom betala via sin mobilräkning och därmed stärker vi våra kunders möjlighet till betydande merförsäljning framförallt inom segmentet online-spel. Paynovas resultat efter skatt för årets sex första månader uppgår till -20 757 TSEK (-24 506). Med avdrag för ej transaktionsbaserade garantiersättningar från tidigare samarbetspartners uppgick det operativt jämförbara resultatet till -11 668 (-13 784) TSEK för andra kvartalet respektive -20 757 (-28 247) TSEK för första halvåret.Nettotransaktionsmarginalen ligger fortsatt på 1,3 procent vilket är lika med föregående kvartal. Vi gör fortsatt den bedömningen att åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för inlösen och valutatransaktioner kan förbättra nettotransaktionsmarginalen framöver, samtidigt som ökade volymer och ökad konkurrens kommer att pressa marginalerna.Transaktionsvolymen uppgick till 152 390 TSEK under andra kvartalet, en ökning med 72 procent jämfört med andra kvartalet 2007. För årets 6 första månader uppgick transaktionsvolymen till 301 725 TSEK att jämföra med 185 206 TSEK föregående år, en ökning med 63 procent. Jag kan redan nu konstatera att vi under första halvåret ligger på samma transaktionsvolym som vi hade under andra halvåret 2007 – och då är det andra halvåret säsongsmässigt normalt väsentligt mycket starkare än det första. Det är med tillfredsställelse som jag kan konstatera att den affärsmodell Paynova erbjuder och de möjligheter som det medför är attraktiva för våra aktieägare. Paynova har idag ett mycket starkt och kundnära erbjudande och står med våra betaltjänster väl rustade att möta marknadens krav. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det första halvåret 2008 inneburit följande:• Positiv utveckling av transaktionsvolymerna jämfört med motsvarande period föregående år• CRD utvecklas positivt och ser mycket lovande ut• En anpassning av affärsmodellen breddar erbjudandet och beräknas ge betydande intäktsförstärkning mot slutet av 2008 • Utvecklingen och bedömningen hos befintliga kunder indikerar med normal säsongsvariation ett starkt andra halvår 2008 Stockholm den 20 augusti 2008Paynova AB (publ.)Björn WahlgrenVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova ABTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil)