Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN• På årsstämman den 14 maj 2009 valdes Björn Wahlgren, tidigare vd för Paynova, till ny styrelseordförande. Simon Thaning utsågs till ny vd för Paynova och tillträdde i samband med årsstämman. Vidare beslutade årsstämman att godkänna ett incitamentsprogram omfattande högst 1 650 000 teckningsoptioner.• När den nya affärsmodellen lanserades innebar det en kraftfull intäktsökning från och med det andra kvartalet. Omställningsprocessen genomfördes och åtgärderna för att minska kostnaderna gav effekt i slutet av delårsperioden. Detta sammantaget med den stabila tillväxten inom e-handelsmarknaden indikerar tydligt att Paynova når ett positivt operativt kassaflöde på månadsbasis under det tredje kvartalet 2009.• Bolaget har under delårsperioden tillförts 25,3 MSEK i nyemission av 38 865 573 aktier.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG• Paynovas personal förvärvade 1 530 000 teckningsoptioner inom ramen för det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om under andra kvartalet, varav 820 000 teckningsoptioner förvärvades av vd och ledningsgrupp.• Länsrätten har i juli meddelat dom avseende skattskyldighet för mervärdesskatt i enlighet med Skatteverkets beslut. Genom Länsrättens dom har Skatteverket begärt betalning av resterande belopp för perioden till och med januari 2006, uppgående till ca 1,5 MSEK. Paynova avser att överklaga domen till Kammarrätten.• Paynova vidareutvecklar och förstärker sitt samarbete med LeiXun och ChinaPay. Efter pilotprojektet med Gamersgate och avtalen med sex ytterligare kunder har en mer offensiv marknadsföring påbörjats. Gensvaret på detta har varit positivt.• Kinesiska CRD har för närvarande sex olika titlar på sin Dotgame.cn. Under Q4 2009 kommer communityn ”Living in Beijing” att lanseras. Det finns en viss osäkerhet kring volymmålen på grund av nya regler om virtuell valuta.VD HAR ORDETPaynovas historia är kantad av emissioner för att hantera underskott i den löpande verksamheten. Vi är nu på god väg att uppnå målet att den dagliga verksamheten ska stå på egna ben. När jag skriver detta är jag övertygad om att vi kommer att ha ett positivt operativt kassaflöde på månadsbasis under tredje kvartalet.Handeln på internet, Paynovas underliggande marknad, fortsätter att visa stark tillväxt globalt. Möjligheten att snabbt och enkelt kunna jämföra priser, en generellt lägre prisnivå i kombination med konjunkturnedgången är några drivkrafter för ökad handelöver internet. Även ökningen av kortbedrägerier gynnar oss, då de i än högre grad gjort e-handlarna beroende av effektiva bedrägeriskydd, tjänster som ingår i Paynovas utbud.VÅR VERKSAMHET I KINAKina är en prioriterad marknad för Paynova. Parallellt med samarbetet med CRD utökar vi nu vår verksamhet i Kina genom ett fördjupat samarbete med LeiXun och ChinaPay. Efter pilotprojektet med Gamersgate och avtalen med sex ytterligare kunder har en mer offensiv marknadsföring mot e-handlare i Europa och USA påbörjats. Gensvaret på detta har varit positivt. ChinaPay hade i slutet av 2008 640 miljoner unika kunder som utför onlinebetalningar. Samarbetet gör att Paynova är en av de första utländska aktörerna i Kina som erbjuder betalningslösningar för e-handeln mellan Kina och andra länder. Vi har folk på plats och försäljningen är igång.DET NYA PAYNOVA PÅ VÄGUnder 2008 inleddes omstruktureringen av Paynova. Samtidigt som jag tillträdde som ny vd för Paynova i maj, valdes Björn Wahlgren till ny ordförande av årsstämman. Vi började arbeta utifrån en ny affärsmodell som är mer konkurrenskraftig, renodlade vår kundbas och lanserade ett kostnadsbesparingsprogram. När nu de grundläggande förändringarna har genomförts kommer fokus att ligga på att ytterligare förfina vår säljprocess. Paynova har idag en stabilitet i organisationen och en bra bas att nå lönsamhet och att utöka verksamheten ifrån. Dock jag vill ändå avsluta med att påpeka att vårt hårda arbete verkligen gett effekt. Det första kvartalet var relativt ordinärt, både resultat- och volymmässigt, men redan under andra kvartalet blev de första effekterna av vår prognostiserade volymökning synliga. Resultatet för maj belastades av omstruktureringskostnader, men under juni månad – precis som tidigare kommunicerats – kom även det resultatmässiga genombrottet. Nästan sex av de sju miljoner kronorna av det förbättrade rörelseresultatet härrör sig till andra kvartalet. En otvetydig signal om att vi är på rätt väg!Stockholm den 27 augusti 2009Paynova AB (publ)Simon ThaningVD PaynovaFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimon Thaning, vd PaynovaTelefon: 08 – 517 00 14Mobil: 070 – 787 19 70Björn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil.)