Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013

ANDRA KVARTALET 2013

 • Intäkterna uppgick till 6 748 KSEK (8 439), en minskning med 20 procent.
 • Resultatet före avskrivningar förbättrades med 916 KSEK till 417 KSEK (-499).
 • Resultatet efter skatt förbättrades med 1 595 KSEK till -335 KSEK (-1 930).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,02). 

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Paynova har under perioden arbetat med att genomlysa verksamheten och utvärdera respektive värdeerbjudande utifrån ett strategiskt perspektiv.
 • Paynova har under perioden anställt Robert Norling som ny försäljnings- och marknadschef.
 • Paynova har träffat avtal med GUI om senarelagd betalning av förvärvade aktier i Chinova.

  JANUARI – JUNI 2012

 • Intäkterna uppgick till 13 317 KSEK (16 575), en minskning med 20 procent.
 • Resultatet före avskrivningar försämrades med 1 109 KSEK till -1 221 KSEK (-112).
 • Resultatet efter skatt förbättrades med 445 KSEK till -2 657 KSEK (-3 102).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Integrationer har skett för direktbanksbetalningar mot Danske Bank och mot Seamless mobila betalnings- och transaktionsplattform SEQR.

  VD – KOMMENTAR STRATEGIARBETE Paynova redovisar fortsatt ett negativt rörelseresultat, kassaflödet är dock svagt positivt för perioden. Paynova uppvisar ingen organisk tillväxt under perioden men redovisar en intäktsökning i förhållande till kvartal 1 som baserar sig på säsongsbetonade effekter hos den underliggande kundbasen. Rensat för de engångskostnader som redovisades i kvartal 1 har bolaget fortsatt genomfört ett arbete att sänka de operativa kostnaderna vilket har fått ett genomslag i perioden med cirka 400 KSEK. Alla väsentliga avtal är nu genomgångna och nödvändiga åtgärder har vidtagits för att sänka kostnadsbasen. Paynova är en premiumleverantör gällande processingtjänster för e-handel vilket befästs genom fortsatta investeringar av bolagets infrastruktur. Infrastrukturen bygger på en avancerad teknikplattform såväl som en väl utbyggd partnerdel inkluderat allt från inlösen till betalmetoder. Exempelvis kan Paynova nu erbjuda säljfinansiering genom faktura och delbetalning vilket innebär att bolaget fullt ut erbjuder de betalsätt som finns på marknaden. Som ytterligare effekt av det arbete som skett på tekniksidan förenklas nu integrations­processen signifikant för såväl e-handlare som ­e-handelsplattformar. Nya integrationer som kan nämnas är direktbanksbetalningar mot Danske Bank och mot Seamless mobila betalnings- och transaktionsplattform SEQR. I förra delårsrapporten och på bolagsstämman redovisades bolagets planer att genomföra ett omfattande strategiarbete. Verksamheten är nu väl genomlyst och utvärdering har skett av respektive värdeerbjudande. Vi har lagt mycket tid på att tala med både befintliga och potentiella kunder för att förstå marknadens krav och önskemål. Strategiarbetet är en fortgående process i en föränderlig värld. För att skapa långsiktigt värde kommer ytterligare analyser krävas. Parallellt med detta arbete kommer Paynova fortsätta att trimma in starka erbjudanden mot framför allt reseindustrin. I marknaden lyfts främst två aspekter fram som hämmar en redan stark tillväxt inom e-handel. Den kanske viktigaste aspekten är det faktum att det är för krångligt att göra betalningar idag med kort alternativt genom direktbanksbetalningar. Säkerhetskrav genom 3D Secure och bankdosor gör att e-handlaren inte maximerar kundkonverteringen inom e-handel. Vidare är det kostsamt att ta betalt via de mest dominerande betalsätten. Nu kommer det nya förslag på hur marknadsförutsättningarna ska regleras vilket troligen kommer att sänka kostnaderna för e-handlarna. Det ska bli mycket spännande att vara en del i marknadens utveckling. Paynova kommer att arbeta hårt för att fortsatt vara en premiumleverantör både i egen regi och genom strategiska samarbeten. Daniel Ekberger Stockholm augusti 2013 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.