Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

ANDRA KVARTALET 2014 ·  Intäkterna uppgick till 6,9 MSEK (6,7). ·  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,3 MSEK (0,4). ·  Resultatet efter skatt uppgick till -4,7 MSEK (-0,3). ·  Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (0,00).     VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET ·  Företrädes- och riktad emission har genomförts. Företrädesemissionen övertecknades. ·  Apportemissionen avseende fakturaplattformen Paynova förvärvade under fjärde kvartalet 2013 har slutförts. ·  Paynova har lämnat in kreditmarknadsbolagsansökan till FI. ·  Styrelseordförande och företagsledningen har ökat sina aktieinnehav. ·  Mats Holmfeldt, Hans Olof Holmqvist samt Annikki Schaeferdiek har tillträtt som nya styrelseledamöter.       JANUARI – JUNI 2014 ·  Intäkterna uppgick till 13,8 MSEK (13,3). ·  Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,9 MSEK (-1,2). ·  Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-2,7). ·  Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,03).   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG ·  Paynova har förlängt avtalet med SJ i ytterligare två år.   VD-KOMMENTAR PAYNOVA UTVECKLAS ENLIGT PLAN Arbetet med att införliva Paynovas utökade affärsmodell fortsätter och utvecklas enligt plan. Fokus det senaste kvartalet har varit att stärka organisationen med nyckelpersoner inom primärt teknik- och affärsutveckling. Likt alla utvecklingsbolag är vi beroende av att tillsätta rätt kompetens, framför allt i ett inledande skede. Jag tror att den erfarne entreprenören kan skriva under på att nyckeln till framgång är exekvering och i det avseende är Paynova helt på rätt väg. Paynova skickade i juni in ansökan till Finansinspektionen (FI) om att bli Kreditmarknadsbolag. Implementeringsarbetet pågår för fullt vilket bl.a. inbegriper att få alla rutiner och processer på plats. Efter att ha följt andra avslutade och pågående ansökningar kan vi konstatera att processen kommer att ta längre tid än beräknat och bedöms avslutas först under första kvartalet nästa år. För perioden redovisar Paynova ett negativt EBITDA-resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten. Detta är i enlighet med plan och bolaget kommer under året att öka kostnadsbasen ytterligare för att skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vi möts av en stark efterfrågan i marknaden avseende de nya produkter som Paynova utvecklar kring faktura och delbetalning. Paynova tar löpande in nya kunder baserat på PSP-verksamheten och exempel på internationell kund är cleverbridge AG, en global e-handelsleverantör för moln och mjukvaruföretag och utnämnd till ”ledare” i 2014 års IDC MarketScape-rapport. Därutöver kan nämnas kunder som KungSängen och Cykelringen. Vidare har vi förlängt avtalet med SJ med ytterligare två år. Paynova har tillsammans med SJ tagit fram flera nya innovativa betalningslösningar och bland annat kan nämnas dynamisk 3D Secure som lanserats under året. Lösningen har väsentligt förenklat och förbättrat kundupplevelsen vid check-out utan att tumma på säkerheten, vilket är bra både för SJ och SJ:s kunder.   Daniel Ekberger Stockholm augusti 2014   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00   Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 augusti 2014 klockan 09.00.   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com