Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

  VD-KOMMENTAR SNART SKÖRDAS INFÖRSÄLJNINGEN AV NYA PAYNOVA Paynova har under kvartalet driftsatt Faktura som tjänst och därmed tagit ett tydligt steg mot sitt nya affärsområde Konsumentkrediter som också kommer att vara fokus för bolagets framtida tillväxt. Ett flertal nya kunder använder framgångsrikt redan nu tjänsten men med kommersiella villkor som är av pilotkaraktär, dvs. syftet är att i nära dialog med kunderna trimma in leveransen för skalbar tillväxt. Paynova fortsätter att följa sin affärsplan där 2015 är att ses som ett lanseringsår för det nya affärsområdet med projektkostnader och negativt resultat som följd. Den redovisade omsättningen utgörs fortfarande i huvudsak av bolagets affärsområde Processing. Paynova räknar med att en huvuddel av omsättningen kommer från affärsområdet Konsumentkrediter under 2016 samt att det redovisade resultatet kommer att vara positivt under den senare delen av året. Denna beräkning baseras på idag ingångna avtal inklusive SJ. Baserat på det bemötande vi får i marknaden och de avtalsförhandlingar som pågår i skrivande stund med större etablerade Handlare är vi mycket optimistiska i våra tillväxtplaner. Faktura som tjänst är ett komplett paketerat erbjudande för Handlare att kunna erbjuda sina kunder konsumentkrediter. Handlaren kan via Faktura som tjänst mer än fördubbla sin rörelsemarginal genom de intäkter som uppstår från konsumentkrediter. Därutöver bibehåller Handlaren kundrelationen under hela köpprocessen vilket är viktigt för att skapa kundlojalitet. Paynova lägger fokus på att ständigt utveckla sin riskmodell och har som ledstjärna att ligga i framkant då det gäller bedrägeriskydd, kreditrisk och en driftsäker miljö. Paynova har inom affärsområdet Processing arbetat med bedrägeriskydd i många år och har bland annat skräddarsytt lösningar för SJ i syfte att minimera risk samt generera en optimal köpupplevelse. Paynovas förflyttning mot konsumentkrediter grundar sig i den kraftiga marknadstillväxten som vi ser kommer med det ändrade konsumentbeteendet då fler och fler köp sker online. Swedbank skriver i sin analys i mars 2015 att detaljhandeln online i Sverige kommer växa med nästan 20% årligen, från drygt 50 miljarder kronor 2014 till drygt 300 miljarder kronor 2024. Paynova kommer att kapitalisera på den kraftiga marknadstillväxten i Sverige likväl som i Norden. Vi har redan ingått avtal om att leverera Faktura som tjänst till ett antal befintliga kunder i både Norge och Finland. Med Paynovas unika affärsmodell och skalbara tänk ser vi även stora möjligheter till internationalisering utanför Norden. Paynova har under kvartalet skrivit avtal med SJ avseende Faktura som tjänst vilket är ett riktigt kraftbevis i bolagets nya satsning att bli ledande inom konsumentkrediter online. Huvuddelen av SJ’s försäljning sker online och för att möta kundernas efterfrågan ska de nu även erbjuda faktura och delbetalning i den försäljningskanalen. För SJ är det avgörande att bibehålla kundrelationen genom hela köpprocessen och själva bestämma affärsvillkoren kring konsumentkrediterna utan att behöva investera i en egen lösning. Paynova kommer att leverera hela infrastrukturen och lanseringsprojektet pågår för fullt. SJ har en, sett till e-handeln, komplex affär med exempelvis öppna biljetter och ombokningsmöjligheter under lång tid men projektet löper enligt plan. Paynova har tidigare meddelat att bolaget kortsiktigt ska lånefinansiera sitt rörelsekapitalbehov och under juli har vi skrivit låneavtal uppgående till 12 MSEK med samarbetspartners. Det är glädjande att våra samarbetspartners vill vara med och finansiera Paynovas framfart. Daniel Ekberger, Stockholm augusti 2015   ————————————————————————————————   FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 kl. 08:50.   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com.