Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges.)

ANDRA KVARTALET 2018

 • Intäkterna uppgick till 9,2 MSEK (8,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 MSEK (-3,4).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -7,7 MSEK (-5,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 MSEK (-5,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Nytecknat avtal avseende Faktura som tjänst med en aktör inom servicebranschen.
 • Arvode från samarbetsavtal med konsultbolaget PolarCape kommer delvis kvittas mot aktier i Paynova.
 • Paynova har genomfört en riktad nyemission.
 • Paynova har internrekryterat ny CFO med tillträde under andra halvåret 2018.
 • Paynova har förstärkt sin försäljningsorganisation.
 • Skruvat.se har lanserat Paynovas faktura- och delbetalningslösning under varumärket Rendr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova har tecknat avtal med Alma Talent.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVAS KONSUMENTKREDITAFFÄR VÄXER FORTSATT
Paynovas konsumentkreditaffär växer fortsatt och nuvarande årstakt är ca 70% högre än den omsättning som vi redovisade för andra kvartalet 2017. Bolaget börjar därmed komma i fas med den plan som lagts – även om det har skett några månader senare än förväntat. Paynova fortsätter att bygga förtroende för vår affärsmodell och lösning, där de senaste integrationerna av namnkunniga och etablerade aktörer är ett kvitto på att vi lyckats väl.
Status på befintliga kunderBildelsbolaget Skruvat är ett exempel på en både viktig och lyckad kundintegration under året, även om den genomfördes fyra månader senare än planerat. Detta var i sin tur ett medvetet val av kunden. Skruvat kan redan nu uppvisa en förbättrad konvertering på sajten samt ett förbättrat ekonomiskt läge tack vare den gemensamt uppsatta betallösningen. Tillsammans med Skruvat har vi nu också lanserat attraktiva delbetalningsupplägg, riktade till bolagets kunder.
Senaste avtalet som tecknats är med Alma Talent som är Sveriges ledande mediehus för beslutsfattare genom varumärken som Affärsvärlden och Ny Teknik. Paynova har tillsammans med Alma Talent utvecklat en ny typ av betallösning för prenumerationstjänster. I september 2018 lanseras tjänsten och först ut är Affärsvärlden. Prenumeranter kan då snabbt och enkelt teckna sig för digitala tjänster samt betala för dessa. Det nyligen inledda samarbetet bygger på att Paynova blir en helhetsleverantör åt Alma Talent avseende betalningar.
Samarbetet med PayZmart har utvecklats väl och vi har nu avtal med över 20 gemensamma tandläkarkliniker. Ambitionen för 2018 är att dubbla till 40 kliniker. PayZmart har skapat en lösning som utgår från tandläkarnas faktiska behov, vilket gör införsäljningen relativt enkel. Detsamma kan sägas om integrationen som normalt sett blir klar under loppet av en dag. Samarbetet bolagen emellan har blivit än tätare det senaste kvartalet då PayZmart valde att investera i Paynova. PayZmart är därmed den enskilt största ägaren i dagsläget och investeringen visar på en stark tilltro till den gemensamma lösningen – men också en tro på Paynova som bolag.
Vägen framåtFör att bredda Paynovas kunderbjudande kommer vi inom kort lansera vårt erbjudande i fysiska miljöer. Som nämnts i tidigare rapporter pågår redan ett arbete med en befintlig kund. Arbetet involverar också en av de största POS-leverantörerna på marknaden.
Vår förhoppning är att kunna gå live under första halvåret 2019, vilket är några månader senare än tidigare kommunicerat på grund av förändrade prioriteringar hos den aktuella kunden. I skrivande stund har vi dialog med ett par större butikskedjor om en liknande lösning, där vi ser stora möjligheter för den fysiska butiksmiljön.
Interna förändringarUnder sommaren har vi fått fart på vår utvecklingsenhet i Makedonien. För stunden har vi sex utvecklare på plats och vi har för avsikt att utöka till åtta personer under året. Samarbetet med Stockholmskontoret fungerar mycket bra och vi ser att effektiviteten ökar vecka för vecka. Tack vare etableringen i Makedonien skapas ett mer flexibelt Paynova samtidigt som det ger oss möjligheter att växa snabbare. En annan viktig aspekt är kostnadseffektiviteten över tid.
Utöver förändringar inom IT har vi också utvecklat organisationen med både nyinsatta roller och ersättningsrekryteringar. Inom försäljning har vi adderat två nya medarbetare med gedigen branscherfarenhet och vi märker redan att kontakten med presumtiva kunder ökat. Vidare har vi rekryterat en Product Manager med gedigen branscherfarenhet.
Sammantaget har vi idag en starkare organisation än någonsin tidigare. Det är stimulerande att se och möta så många talanger med den gemensamma målsättningen att välta betalmarknaden!
Daniel Ekberger
Stockholm augusti 2018
———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB              Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova ABBjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)739 – 109 050
OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.