Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges.)

ANDRA KVARTALET 2019

 • Intäkterna uppgick till 9,4 MSEK (8,9).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,9 MSEK (-5,0).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -8,4 MSEK (-7,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,5 MSEK (-8,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Paynova har genomfört en riktad nyemission till Polarcape Consulting till en teckningskurs på 0,42 kronor. Betalning har skett genom kvittning av Polarcapes fordran på bolaget, för levererade IT-tjänster, om sammanlagt 1 828 530 kronor.
 • Paynova har genomfört en nyemission riktad till befintliga aktieägare. Totalt 298 967 706 aktier har emitterats till en teckningskurs om 0,10 kronor.
 • Paynova ökar sina intäkter inom konsumentkrediter med 28% jämfört med samma period föregående år.
 • Styrelseledamot Carola Lundell har lämnat styrelsen på grund av engagemang i konkurrerande bolag.
 • Paynova har ingått partnerskap med Fidesmo.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova håller extra bolagsstämma 2019-08-29. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska aktiekapitalet med 10,7 MSEK samt om en sammanläggning av aktier till relationen 100:1. Styrelsen har även beslutat, under förutsättning av Bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission uppgående till 2 MSEK.

VD-KOMMENTAR

fortsatt tillväxt inom konsument-krediter

Våra befintliga kunder fortsätter att utvecklas väl och tillväxten inom affärsområde Konsumentkrediter var 28 procent under kvartalet.

Under årets andra kvartal har Paynova fortsatt att utvecklas till en leverantör av avancerade och kundanpassade lösningar. Vi har under sommaren fördjupat pågående affärsdialoger och räknar med att kunna kommunicera större nya avtal under året. Dessa kommer innebära viktiga genombrott för bolaget och befästa det faktum att vårt anpassade fokus är rätt.

Med vår kompetens inom fintech generellt och betalningar specifikt attraherar vi de större företagen med multikanalhandel eller digital transformation i fokus. Vi ser en betydande potential i pågående kunddialoger samtidigt som säljcyklerna blir längre och införsäljningsarbetet till stor del består av affärsutveckling. Vi är dock övertygade om att vårt fokus betalar sig långsiktigt då vi går in i djupa partnerskap med tydliga incitament och starkt intresse att ständigt utveckla våra kunders affär. Det är en styrka att vi redan idag levererar en helhetslösning till SJ, en av de största online-aktörerna i marknaden.

Då vi styrt om vårt fokus har vi även attraherat nya talanger i bolaget och det är just vår samlade kompetens som är vår enskilt största framgångsfaktor. Senaste tillskottet är vår nya CTO Ludvig Kolmodin som närmast kommer från NetEnt där han hade motsvarande roll. Ludvig har tillsammans med övriga ledningen köpt på sig ytterligare aktier i bolaget vilket gör att vi nu samlat är största ägare med drygt 11 procent av aktierna.

Vi ser en betydande långsiktig potential i pågående kunddialoger men ser samtidigt ett behov att anpassa våra kostnader för att ge bolaget bästa förutsättningar att snabbare uppnå lönsamhet. Under kvartalet har vi beslutat om åtgärder som minskar personalkostnaderna samt gjort vissa effektiviseringar när det gäller externa konsulter. De beslutade åtgärderna kommer att ge full effekt från och med innevarande kvartal.

Under andra kvartalet genomförde vi en företrädesemission som tecknades till 80% och tillförde bolaget 30 MSEK, före emissionskostnader, vilket utöver amortering av brygglån förstärker vår marknadsföring och fortsatt produktutveckling. Därutöver har styrelsen fattat beslut om en riktad emission uppgående till 2 MSEK till närstående, förutsatt Bolagsstämmans godkännande den 29 augusti. I emissionen väljer styrelse och ledning att investera ytterligare i bolaget tillsammans med VDn för vår nära samarbetspartner i marknadsbyrån Next State. Jag ser det som mycket positivt att de visar så stark tilltro till bolagets framtid men också att de med investeringen får än mer incitament att lyckas. På den extra bolagsstämman fattas även beslut om en omvänd split 100:1.

Vi vidareutvecklar löpande vårt erbjudande av paketerade digitala betallösningar utifrån marknadslärdomar och rådande konkurrens. Strategin att göra det helt i kundens varumärke, dvs white label ligger fast. Vi går in i alla dialoger såsom en långsiktig partner med vår breda branscherfarenhet och kunskap inom affärsutveckling. Med det intar vi rollen som integratör, dvs leverantör av lösningar. Gemensamt för de företag vi ytterst attraherar är att de har en större andel återkommande kunder och vill anpassa eller optimera respektive kundresa. De som kontaktar oss finns inom olika industrier såsom dagligvaruhandel, handelsplattformar, telekom, försäkringar, nöjesanläggningar etc. Vi ser att kunskapsnivån hos dessa aktörer är generellt hög, de har en tydlig kravbild och vill ta ett helhetsgrepp över kanalgränserna. Affärsmodellen utgår från vinstdelning vilket vi ser är konkurrenskraftigt i pågående kunddialoger men att den även kan kompletteras med transaktionsbaserade avgifter beroende på erbjudande.

För att lyckas i vår framfart är det viktigt med strategiska partnerskap. Utöver paketering av attraktiva betallösningar ser vi även att dessa partnerskap hjälper oss att nå fler kunder och öka vår effektivitet inom försäljning. Vi har under året inlett samarbete med exempelvis Extenda för att vidareutveckla affären med SJ med deras ombordförsäljning. Senaste partnerskapet ingicks med Fidesmo för att möjliggöra våra betallösningar i fler typer av enheter/bärare såsom kort, klockor, smycken etc. Under hösten är siktet inställt på samarbeten med olika plattformar för att kapitalisera våra tjänster i redan existerande kundflöden.

Jag ser fram mot hösten och upplever att tillförsikten framåt i hela organisationen inte har varit större än vad den är nu!

Daniel Ekberger

Stockholm augusti 2019

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.