Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges.

ANDRA KVARTALET 2023

  • Intäkterna uppgick till 13,6 MSEK (18,0).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,3 MSEK (-1,8).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -13,5 MSEK (-6,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14,2 MSEK (-7,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,4 (-0,4).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2023

• Sileon ingick ett partnerskap med Provenir

• Sileons styrelseledamöter Jenny Karlsson och Linus Singelman köpte optioner i Sileon

• Sileon tecknade avtal med spanska Sipay för att lansera BNPL i Spanien

• Sileons BNPL-teknik gick live på OKQ8s stationer

• Sileon lanserade BNPL-funktionalitetsmodul tidigare än planerat

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

VD-KOMMENTAR

Sileon möter bankers efterfrågan om BNPL på befintliga kort

Antalet konsumenter som använder BNPL (Buy Now Pay Later) globalt väntas uppgå till 1,5  miljarder år 2026. Med allt fler prismedvetna konsumenter som förespråkar flexibla delbetalningsplaner med en transparent avgiftsstruktur, accelererar således de etablerade bankernas behov av modern BNPL-teknik. Genom att använda Sileons avancerade BNPL SaaS kan banker på endast 6-8 veckor skala sin verksamhet och addera anpassade delbetalningsalternativ på befintliga kredit- och betalkort. Detta leder till utökade kundsegment, ökad lönsamhet, samt möjlighet till att konkurrera med andra BNPL-leverantörer på den kraftigt växande marknaden. Under året har det utkristalliserats att detta är precis vad banker efterfrågar och Sileon är nu unikt positionerade med en färdig produkt på en internationell marknad med stark tillväxt. För att fokusera bolagets kraft inför kommande tillväxtresa genomförs en planerad transformation och avveckling av ej strategiska affärer som under andra och tredje kvartalet tynger företaget finansiellt.

Nya internationella BNPL SaaS-kunder

Kunskapen om Sileon och Sileons BNPL-produkt växer, liksom vår pipeline av internationella banker och kortutgivare. Under andra kvartalet tecknades bland annat treåriga avtal med Sipay, en ledande spansk betaltjänstleverantör inom handel, service och media samt med brittiska fintech-bolaget Zorrz, vilka fokuserar på att möjliggöra krediter tillgängliga för alla. Avtalen befäster Sileon som en etablerad aktör och ledare av BNPL-teknik på den internationella marknaden. I slutet på andra kvartalet lanserades funktionalitet för Trial account och Self onboarding vilket ytterligare kommer öppna upp för en utökad pipeline av internationella kunder under andra halvåret.

Sileon etablerar sig som ledare av BNPL-teknik på bankers redan utställda kort

Sileon fortsätter att avancera på marknaden och adderar för kunden valfria funktionalitetsmoduler till den befintliga BNPL-plattformen. Tack vare vår moderna teknik går arbetet om att addera nya funktionalitetsmoduler snabbare än tidigare planerat. Den första funktionalitetsmodulen, riskbedömning, lanserades under Q2 i samarbete med Provenir, ett ledande internationellt teknikföretag inom data och riskbeslutsprocesser. I och med att funktionalitetsmodulen för riskbedömning lanserats har målet med Visas investering i Sileon uppnåtts och investeringen har därmed avslutats i enlighet med avtal.

Partnerskapet med Provenir är det första av flera strategiska partnerskap av regionalt ledande leverantörer av tjänster som kan kopplas till Sileons BNPL-plattform och funktionalitetsmoduler.

Ett pågående skifte till SaaS-intäkter

Utfasningen av ej strategiska kunder i kombination med att debitering av Visa nu avslutats i enlighet med tidigare avtal tynger kvartalet och kommer fortsätta göra så även i kvartal tre. Under årets sista kvartal tilltar intjäning från vår BNPL SaaS affär samt intäkter från OKQ8 bank.

Bland annat kommer avtalet med Tradera, som stegvis fasats ut under 2023, avslutas helt under september. Sileons BNPL-teknik hos OKQ8 Bank har bevisats fungera väl. OKQ8 har valt att planera marknadsföring till konsumenter i butik till i höst vilket har försenat intäkter från affären till Q4. Full effekt av kostnadseffektiviseringen av att ersätta inhyrda utvecklingskonsulter med anställda utvecklare i Sileons Tech hub i Gävle nås under tredjekvartalet. Utöver detta har ytterligare kostnadseffektiviseringar vidtagits tills dess vi kommit längre med skiftet till SaaS intäkter.

I nuläget har vi avancerade dialoger med ett 20-tal större nordiska och europeiska banker och utöver det ett flertal mindre fintechs vilket gör att vårt strategiska mål om 40 BNPL SaaS kunder innan slutet på 2024 ter sig realistiskt. Ett typisk kortbaserat BNPL-kontrakt med en större kund innebär mellan 1,5-3M Euro årlig omsättning med över 85% marginal. Givet status i pågående affärsdialoger och intresset för produkten räknar vi med att ett flertal av dessa materialiseras till kontrakt redan innan slutet av 2023.

We enable your BNPL

David Larsson
Augusti 2023
 

För mer information, vänligen kontakta:
 

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga krediteller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.