Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2004

– Nettoomsättningen har ökat med 193 TSEK till 220 TSEK (27), jämfört med motsvarande kvartal 2003. – Resultatet efter skatt uppgick till -7 859 TSEK (-7 039).- Bruttotransaktionsvolymen har ökat med 2 770 TSEK till 3 226 TSEK (556). Detta innebär en ökning med 41 procent, jämfört med kvartal 4, 2003. Bruttotransaktionsmarginalen uppgick till 4,9 procent (4,5).- Under perioden har 31 768 nya plånböcker öppnats, vilket är en ökning med 57 procent jämfört med utgången av 2003.- Avtal har under perioden skrivits med 63 e-handlare, bland annat CD WOW, CDON.COM och Studentkort i Sverige AB.- Partneravtal har tecknats med tyska GZS/Easycash och franska Paybox.- Under kvartalet har den nya betaltjänsten Paynova SMS utvecklats och lanserats.- Paynova AB börsnoterades den 26 februari 2004 på NGM.Paynova AB har utvecklat Paynovaplånboken för säkra och rationella betalningsöverföringar via Internet och SMS. Systemet hanterar transfereringar från en krona och uppåt. Paynovas lösning gör att riskfyllda kontokortsuppgifter inte behöver lämnas ut till okända över Internet, samtidigt som handlare får en rationell betalningshantering till låg kostnad. Paynovaplånboken kan öppnas och samtidigt påfyllas från Internetbank eller kontokort, även momentant då plånboken används för betalning. MarknadUnder det senaste kvartalet har fokus varit att aktivera de stora samarbetsavtalen med Mecenat och Studentkort i Sverige AB, samt att bearbeta stora kunder inom segmentet persontransport och turism.Verksamheten i Frankrike har börjat ta fart där en förhållandevis begränsad konkurrens råder. Etableringen innebära också att Paynova kan sluta avtal med franska banker om inlösen av korttransaktioner i Euro till en avsevärt lägre kostnad än via svenska banker. Försäljningsansträngningarna har riktats mot e-handlare med stora volymer. Avtal har ingåtts med 63 e-handlare och totalt har 538 e-handlare avtalat med Paynova om Paynovaplånboken som betalningsmetod. Samarbetet med CDON.COM och ett nytt avtal med CD WOW växer. Dessa två sajter säljer skivor, DVD-filmer m.m. för närmare 1,5 miljarder kronor tillsammans.Avtalen med Mecenat och Studentkort i Sverige AB, som vänder sig till svenska studenter med erbjudanden via förmånskort, gör att Paynova når cirka en miljon studenter. Det blir möjligt för e-handlare som är anslutna till Paynovaplånboken att rikta erbjudanden direkt till studerande och ett intensivt arbete har påbörjats under kvartalet för att nå ut.Under kvartalet öppnades 31 768 plånböcker och vid periodens slut uppgick antalet öppnade plånböcker till 87 468. Det motsvarar en ökning på 57 procent jämfört med 31 december 2003.I Tyskland har avtal tecknats med Easycash GmbH, som är ett helägt dotterbolag till GZS GmbH, den ledande aktören i Europa när det gäller hantering av korttransaktioner. I Frankrike har samarbetsavtal tecknats med Paybox Services SAS, den största oberoende aktören för betalningar via Internet på den franska marknaden. Båda parterna avser att integrera Paynovaplånboken i sina tekniska betalningsplattformar före sommaren 2004.BetalningslösningenUnder kvartalet har en helt ny tjänst, Paynova SMS, lanserats. I denna används Paynovaplånboken som transaktionsbas, vilket ger kunderna möjlighet att använda sin mobiltelefon för att genomföra en betalning. Lösningen innebär att e-handlarna får betydligt bättre marginal på sin försäljning jämfört med nuvarande så kallade Premium SMS tjänster.Omsättning och resultatOmsättningen ökade under perioden med 193 TSEK till 220 TSEK (27). Bruttotransaktionsvolymen ökade med 2 770 TSEK till 3 226 TSEK (556). Bruttotransaktionsmarginalen uppgick till 4,9 procent och nettotransaktionsmarginalen till 1,8 procent. Rörelsens kostnader uppgick under perioden till -7 067 TSEK (-6 127). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -7 859 TSEK (-7 039). Periodens resultat har belastats med ca 600 TSEK i kostnader avseende bolagets notering vid NGM Equity.Kassaflöde och finansiell ställningNettoskulden uppgick per den 31 mars till 1 961 TSEK och de likvida tillgångarna var vid samma tillfälle 5 553 TSEK. Tecknat ej betalt kapital om 8 445 TSEK avser fordringar hänförbara till emissioner genomförda i mars 2004. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 686 TSEK, varav förändringar i rörelsekapital – 5 729 TSEK. Under perioden uppgick kassaflödet från finansieringsverk-samheten till 15 766 TSEK.MedarbetareUnder kvartalet har i genomsnitt 16 personer, varav 12 män och 4 kvinnor, varit anställda vid bolaget. I januari anställdes Johan Waxberg som CFO och vice VD och i mars anställdes ytterligare en person för internationell försäljning. Väsentliga händelser efter delårsperiodens slutEfter periodens slut har avtal tecknats med TV-shop Europe. För lansering av Paynova SMS har tilläggsavtal också tecknats med TV4 Interaktiv.Den 30 april passerades 100.000 anslutna plånböcker. Under april har Paynova bildat ett helägt dotterbolag, Paynova France EURL, för att tillgodose det växande intresset för bolagets betalningslösningar från den franska e-handeln. Per sista april har avtal tecknats med tolv franska e-handelsföretag och förhandlingar pågår med ytterligare ett femtiotal.Under april har bolaget tagit fram en speciell lösning för betalningar av resor med flyg, tåg och andra resetjänster som hyrbilar, hotell m.fl. Detta stärker Paynovas position ytterligare i denna bransch som präglas av både många återkommande transaktioner och stora volymer.Framtida utvecklingTidigare målsättningar fast att bruttotransaktionsvolymen under december ska överstiga 40 000 TSEK och att Paynova ska vara kassaflödespositiv på månadsbasis senast vid utgången av andra kvartalet 2005 ligger fast.Utestående optionsrätter berättigar till nyteckning av sammanlagt 3 739 990 aktier, vilket fullt utnyttjat kan tillföra bolaget 33 824 TSEK.RedovisningsprinciperDenna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 20, Delårsrapporter och följer redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Kommande informationstillfällenDelårsrapport 1 april – 30 juni: 26 augusti, 2004Delårsrapport 1 juli – 30 september: 11 november, 2004Stockholm den 6 maj 2004Paynova AB (publ.)StyrelsenFör ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, informationschef, tfn 070-8754920 e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, tfn 070-1810110 e-post: pelle.hjortblad@paynova.com www.paynova.com(för fullständig delårsrapport se bifogad fil)