Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

”NYA PARTNERAVTAL OCH UTÖKADE RESURSER STÄRKER PAYNOVA OCH LÄGGER GRUND FÖR YTTERLIGARE VÄSENTLIGA VOLYMÖKNINGAR”Det har varit en intensiv start på året för Paynova. Intresset för vår betaltjänst är fortsatt stort och volympotentialen för andra halvåret ser lovande ut. Därför har resurs- och kvalitetssäkring varit ett av våra huvudfokus under första kvartalet för att säkerställa att alla system och rutiner fungerar när vi går in i kraftigt ökande transaktionsvolymer. Vi har ägnat stor kraft åt att kvalitetssäkra installationerna inom ramarna för förvärvet av LDL West som slutfördes i mars 2006. Här har vi konstaterat att installationerna av de amerikanska volymerna bland annat ställer högre krav på kvalitetssäkring och riskhantering än vi tidigare räknat med.Vi har därför fortsatt att investera inom drift, support och riskhantering under kvartalet. Som ett led i det här arbetet har vi den senaste tiden varit försiktiga med att släppa på nya e-handlare. Detta är bakgrunden till att den potentiella volymtillväxt vi såg i början av kvartalet har fått stå tillbaka under andra hälften av kvartalet. Transaktionsvolymerna totalt sett under kvartalet ligger därför i nivå med föregående kvartal. DRIFTSTART AV TRANSAKTIONSVOLYMERNA I USA TIDSFÖRSKJUTEN – MEN POTENTIALEN OFÖRÄNDRADUtvecklingen förändrar dock inte de grundläggande förutsättningarna för den nordamerikanska marknaden. Vår bedömning är att potentialen LDL West kvarstår som tidigare, men att installationerna av volymerna kommer att förskjutas något i tiden. Mot bakgrund av de betydande värden som förvärvet möjliggör har vi därför valt att öka investeringarna och balansera en del av de kostnader som är relaterade till installationerna i USA. Sammantaget krävs det helt enkelt mer resurser för att klara efterfrågan och expansionstakten på den amerikanska markanden.Därför var det med stor glädje vi i maj kunde presentera ett avtal om att förvärva det amerikanska bolaget Global Product Management (”GPM”). Affären är betydelsefull för Paynova i flera avseenden, inte bara för att den kommer att tillföra Paynova betydande volymer, men också eftersom vi genom ett förvärv av GPM får en etablerad industriell partner i USA som tillför betydande resurser anpassade till den amerikanska marknaden. PAYNOVAS INSTALLATIONS- OCH DRIFTSKAPACITET FÖRSTÄRKS KRAFTFULLT I NORDAMERIKAEtt förvärv av GPM ger oss omgående tillgång till de resurser vi tidigare delvis saknat i USA. Det betyder att de processer som tagit mycket av vår tid i USA under första kvartalet kommer att snabbas upp, samtidigt som volympotentialen inom ramarna för GPM-förvärvet blir möjliga att installera redan om några månader. Avtalet med GPM innefattar av säljaren garanterade månatliga volymer om ca 20 MSEK med start redan från juni månad. Därtill omfattar avtalet en rörlig ersättning för tillförda volymer upp till 110 MSEK per månad inom en sexmånadersperiod. FORTSATT POSITIV UTVECKLING ÄVEN I EUROPADe ökade investeringarna ska också ses mot bakgrund av att Paynovas verksamhet vidareutvecklats positivt även i Europa. I Sverige är det särskilt glädjande att följa det framgångsrika samarbetet med SJ som lägger god grund för marknadsbearbetningen av de stora reseföretagen i Europa. Här utgör också samarbetet med SAS kring den nyutvecklade mobilanpassade betaltjänsten en viktig referens.Det under 2006 avtalade och installerade betaltjänsterna i samarbetet med STRATO, Tysklands största Internet Service Provider, har utvecklats lovande och har redan efter ett halvår genererat cirka 200 avtalade och driftsatta e-handlare. Detta samarbete har också lagt grund för pågående förhandlingar med flera liknande europeiska samarbetspartner med planerade driftstarter under andra halvåret 2006. Den tidigare aviserade driftstarten enligt Paynovas avtal med Ryanair avgörs av flygbolagets arbete med utvecklingen av deras totala bokningssystem där Paynovas betaltjänst integreras som en del. Tidpunkten för driftstart är inte preciserad. Paynova står dock beredda att starta upp så snart som Ryanair så påkallar. Den närmsta tiden kommer att vara fortsatt intensiv för Paynova. Med de investeringar vi nu gjort har vi goda förutsättningar att möta den ökande efterfrågan och expandera verksamheten till lönsamma volymer framöver. Stockholm den 11 maj 2006Lars EkstedtVd och koncernchef Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på www.paynova.com.TECKNINGSOPTION TO2Styrelsen vill uppmärksamma om att sista dag för handel med teckningsoptioner TO2 på NGM Equity är den 19 maj 2006. Sista dag för teckning är den 31 maj 2006.FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Lars Ekstedt, VD och koncernchefPaynova AB Mobil: +46 (0)70 374 27 37Direkt: +46 (0)8 517 100 37e-mail: lars.ekstedt@paynova.comOm PaynovaPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil)