Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007

VD HAR ORDETUppsägningen av strukturavtalet med Xponse under februari har inneburit stora förändringar i förutsättningarna för Paynovas verksamhet. De resultatorienterade och finansiella effekter som uppstod blev omfattande och har krävt snabba åtgärder. Bland annat begränsades möjligheterna att expandera transaktionsvolymerna både marknadsmässigt och vad gäller tempot i implementationerna. Såväl styrelsen som företagsledningen och övriga resurser har därför inriktats på omedelbara insatser för att återställa de positiva förutsättningar som rådde före uppsägningen av strukturavtalet med Xponse. Dessa händelser och åtgärder har sammantaget haft stor påverkan på Paynovas resultat- och balansräkning för kvartalet.Trots de begränsade resurser vi just nu förfogar över har vi fortsatt att utveckla verksamheten i enlighet med bolagets pågående strukturomvandling och nya marknadsinriktning där vi riktar vårt fokus på de prioriterade segmenten retail, resor och online-spel. Vi har också fortsatt att minska våra operativa kostnader samtidigt som vi successivt avvecklat de transaktionsvolymer som inte möter våra säkerhetskrav. Vi har också koncentrerat våra sälj- och marknadsinsatser till de prioriterade segmenten.Transaktionsvolymerna ökar igen på månadsbasis Som inledningsvis noterats har transaktionsvolymerna påverkats negativt jämfört med fjärde kvartalet. Vi har under perioden avbrutit ett antal avtal med e-handlare som inte kan möta våra säkerhetskrav och har därmed nått en nivå med minimal risk i våra transaktionsvolymer. Justerat för de riskvolymer vi valt att stänga ned ökade dock volymerna under kvartalet med cirka 14 procent. Vi har en underliggande tillväxt i våra övriga kundrelationer, och idag ökar transaktionsvolymerna återigen på rullande månadsbasis. Exempelvis fortsätter samarbetet med SJ att uppvisa en stabil tillväxt, och antalet anslutna handlare inom ramarna för vårt samarbete med tyska STRATO fortsätter att öka. Vi ser också goda förutsättningar för att skapa ytterligare kundrelationer på flera marknader i Europa, bland annat genom samarbetena med STRATO, Lycos Europe och övriga samarbetspartner.Gradvis minskade kostnader enligt planUnder kvartalet sänkte vi våra operativa kostnader i enlighet med vår strukturplan. Kostnadsmassan minskade under första kvartalet med 1 MSEK per månad jämfört med fjärde kvartalet, och effekten från kostnadseffektiviseringen ökar gradvis. Vårt mål är att sänka rörelsekostnaderna till cirka 3 MSEK per månad.Ersättningsfinansieringgenom företrädesemission Den finansiering som tidigare erhållits via Xponse-avtaletersätts med en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionen uppgår till cirka 19 MSEK och ger tillsammans med aktuella optionsprogram en väsentligt lägre utspädning jämfört med den tidigare finansieringslösningen och det är mycket glädjande att våra aktieägare och andra deltar och säkerställer emissionen genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier.Prioriterade segmenten i fokusMarknadssatsningarna har under kvartalet fokuserats på de prioriterade segmenten. Ett huvudfokus har varit att bredda våra relationer med befintliga kunder. Ett exempel är CD Wow, där vi nu erbjuder en fullständig betallösning och redan ser en tydlig tillväxt i transaktionsvolymerna. Vi har just nu en bra dialog med flera intressanta kunder, både nya och befintliga.Gradvis ökad takt i implementering av nya kunderTakten i implementeringen av nya kunder kommer gradvis att öka vartefter vi kommer i mål med viktiga utvecklingsåtgärder den närmaste tiden, och i takt med att vi kan stärka upp våra resurser. Kortsiktigt är utvecklings- och implmentationsresurserna säkrade med onsultinsatseroch upphandling av ny outsourcing-leverantör är i sitt slutskede. På längre sikt bedöms bytet av leverantör inte ha någon betydande inverkan på bolagets utvecklingsarbete.Flera viktiga steg i utvecklingsarbetet genomförda Mot bakgrund av den potential vi ser är det därför viktigt att vi fortsätter arbeta hårt för att återta den tid vi förlorat efter det avbrutna samarbetet med Xponse. Vi fortsätter utvecklingsarbetet med temporära resurser och har under kvartalet implementerat flera viktiga komponenter i vår betaltjänst. Bland annat kan vi nu erbjuda betalningssättet GiroPay i Tyskland och iDeal i Holland, vilket klart stärker vår konkurrenskraft på dessa marknader. I maj kommer vi att slutföra ett antal uppdateringar som har stor betydelse för våra satsningar framåt, framförallt inom online-spel. Bland annat driftsätter vi tilläggstjänsten One2one som kan öka kundernas intäkter genom att användarna får enklare tillgång till sina pengar inifrån spelen, samtidigt som tilläggstjänsten sänker bedrägerikostnaderna för alla inblandade. Detta ger Paynova en god konkurrensfördel. Varken de traditionella PSP:erna eller marknadens andra kontobaserade tjänster kan idag erbjuda denna funktionalitet. Ytterligare en uppgradering av Paynovas Internet-gränssnitt mot konsumenter, kallad Paynova 3.0, påverkar samtliga segment positivt genom förenklad och ökad användbarhet med tydligare och smidigare betalflöden.Efter ett omtumlande första kvartal med stora omställningar kan vi nu återgå till att fokusera på slutförandet av Paynovas omstrukturering och att lägga kraften på sälj- och marknadsinsatser inom våra prioriterade segment. Med en bättre kostnadsbild och en fortsatt hög takt i utvecklingen av våra kundrelationer bedömer jag att 2007 kommer att bli ett genombrottsår för Paynova med det fortsatta målet att vara kassaflödespositiva på månadsbasis i slutet av 2007.Stockholm den 10 maj 2007Per SunnemarkVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTAPer Sunnemark, VD och koncernchefTelefon: 070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com