Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2008

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET• Den underliggande tillväxten från befintliga kunder är fortsatt god med beaktande av sedvanliga säsongmässiga effekter mellan fjärde och första kvartalen. • Omfattande aktiviteter genomfördes för att stärka och utveckla samarbetet med kinesiska partnern CRD- Beijing Cyber Recreation District och i övrigt förbereda för etableringen i Asien främst Kina.• Bolagets nya online-speltjänst, Paynova In-Game, driftsattes med Mindark som första kundimplementation. Samarbeten med flera tidigare avtalade online-spelskunder har produktionssatts under kvartalet.• Betydande marknadsaktiviteter inom segmenten online-spel och resor har genomförts i anslutning till GDC-San Fransico under februari och TUR-Göteborg under mars. • Paynova stärkte sin europeiska marknadsposition genom partnersamarbetet med Intershop, en av Europas ledande leverantörer av e-handelsplattformar för medelstora och större e-handlare. Paynovas betaltjänst integreras i Intershops e-handelslösning Enfinity Suite 6 och blir direkt tillgänglig för Intershops befintliga och nya e-handlare.• Björn Wahlgren, med lång erfarenhet från finans-, försäkrings och betalverksamheter bl.a. som landsansvarig för First Data International i Sverige, VD för Eurocard, Gota Finans och Rikskuponger, utsågs av styrelsen den 23 januari till ny verkställande direktör och koncernchef i Paynova. • Tidigare marknadschefen Karl Alberts utsågs till ansvarig för bolagets satsning på nya marknader med speciellt fokus på den kinesiska marknaden. Till hans efterträdare som marknads- och produktchef har Henrik Rahmstedt anställts.• Bolagets operativa kostnader har etablerats på en lägre nivå efter den genomförda omstruktureringenVÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG• Paynova utsågs i april till exklusiv leverantör av betaltjänster till kinesiska CRD – Beijing Cyber Recreation District. Samarbetet beräknas generera månatliga transaktionsvolymer om cirka 1 miljard RMB. Beloppet motsvarar cirka 900 MSEK och genererar nettointäkter för Paynova om 1 procent redan under 2010. Paynova och CRD ska även tillsammans utvärdera förutsättningarna för ett samgående. Som ett första steg avser CRD att förvärva nyemitterade aktier till maximalt 10 procent av aktiekapitalet i Paynova. Paynova och CRD ska vidare utvärdera förutsättningarna att genomföra ett korsägande mellan bolagen i storleksordningen 3-5 procent av aktiekapitalet. CRD skulle därmed bli såväl industriell partner som delägare i Paynova. Ett samägande som sedan avses utökas i flera steg och även kunna resultera i ett totalt samgående.• I maj utsågs Maria Ängarp till tf CFO i Paynova. Maria Ängarp som tidigare var redovisningschef i Paynova efterträder Magnus Tholén som har lämnat bolaget. • Paynova står inför en uppväxling av verksamheten inom såväl befintliga segment som samarbeten med CRD i Kina. Paynovas styrelse har därför beslutat att föreslå årsstämman att förstärka och säkerställa bolagets finansieringsplan och balansräkning genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att befintligt kapital och det verksamhetsgenererande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka bolagets mer offensiva kapitalbehov som inkluderar behovet av att öka tempot i implementations- och utvecklingsarbetet. Paynovas ambition är att även fortsättningsvis aktivt delta i branschens konsolidering och ha en beredskap för att kunna delta i framtida möjliga strukturaffärer. En fullständig beskrivning av villkoren för företrädes-emissionen finns i Kallelse till årsstämma daterad 7 maj 2008 och kan hämtas från bolagets hemsida.VD HAR ORDETArbetet med att förhandla fram partnersamarbetet med kinesiska CRD har upptagit mycket av vår tid de senaste månaderna. Nu är avtalet på plats och erforderlig finansiering säkerställd genom teckningsåtagande och garantiförbindelser. Samtidigt som styrelsens förslag till finansiering beslutas och genomförs i anslutning till årsstämman under juni ser vi fram emot att snabbt ta nästa steg i samarbetet med CRD. Allt med inriktning på kommersiell lansering under hösten 2008. CRD:s satsning är mycket omfattande, och deras inriktning på en kombination av den virtuella världen och e-handel kan mycket väl bli en av världens största Internetprojekt. Att de har den kinesiska regeringens uppdrag i ryggen utgör god grund för att de kommer att lyckas. Redan i slutet av 2010 beräknar CRD att tillföra Paynova månatliga transaktionsvolymer på omkring 1 miljard RMB. Detta skulle motsvara en årlig volym på över 10 miljarder SEK och skulle naturligtvis innebära en kraftfull förbättring av Paynovas resultat eftersom en stor del av nettomarginalen hamnar på sista raden i resultaträkningen. Just nu arbetar vi intensivt med Paynovas första operationella leverans till CRD. I Kina finnas det mer än 35 banker som erbjuder on-line banking med möjlighet till direktbanksbetalningar. Enligt våra partners finns det idag 210 miljoner kineser som använder Internet. Genom Paynova ska dessa kunna genomföra betalningar i lokal kinesisk valuta till de virtuella världar, online spel och e-handel som CRD kommer att erbjuda. Vi räknar med att under återstoden av 2008 lägga stora resurser på samarbetet med CRD, och vi förväntar oss en mycket god utväxling på dessa investeringar. Under delårsperioden har vi också knutit till oss en viktig partner i Tyskland – Intershop, en av Europas ledande leverantörer av e-handelsplattformar för medelstora och större e-handlare. Samarbetet innebär att Paynovas betaltjänst integreras i Intershops e-handelslösning Enfinity Suite 6 och blir direkt tillgänglig för Intershops befintliga och nya e-handlare. Detta stärker Paynovas distributionskraft i Europa och i ett viktigt segment, medelstora och större e-handlare. Paynovas resultat efter skatt för första kvartalet uppgår till – 9 089 TSEK (-12 567). Det är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år, och en väsentlig förbättring jämfört med fjärde kvartalet 2007, då vi bland annat tog de sista omstruktureringskostnaderna. Bolagets operativa kostnader har nu etablerats på en lägre nivå efter den genomförda omstruktureringen.Nettotransaktionsmarginalen ligger på en något högre nivå jämfört med fjärde kvartalet, 1,3 procent (1,2). Vi bedömer att åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för inlösen och valutatransaktioner kan förbättra nettotransaktionsmarginalen framöver, samtidigt som ökade volymer och ökad konkurrens kan komma att pressa marginalerna något.Transaktionsvolymen uppgick till 149 335 TSEK i första kvartalet, vilket är 55 procent högre än motsvarande kvartal föregående år, men något lägre än fjärde kvartalet 2007 vilket är i linje med sedvanliga säsongmässiga effekter mellan fjärde och första kvartalen. Vi förväntar oss också en god volymutveckling från våra befintliga kunder under resten av året och vi ligger i förhandlingar med flera potentiella kunder om samarbeten som har goda möjligheter att ge stora volymförstärkningar. Intresset för Paynovas betaltjänst är stort, framförallt inom segmentet online-spel – vilket inte skall förväxlas med gambling. Detta är en bransch som växer snabbt och där kraven på betallösningarna är extremt höga – de utgör ofta en bärande del av spelet och spelupplevelsen. Detta tillsammans med att spelarna finns över hela världen skapar problem för spelbolagen. De vet vad de vill ha: en betaltjänst som går att integrera i spelet, som förhindrar olika typer av bedrägeriförsök, som är enkel att hantera för både bolaget och för spelaren, och som är kostnadseffektiv. Men de kan inte utveckla den själva och antalet nischade betaltjänster på marknaden är klart begränsat. Paynova är dock redan etablerat med starka referenskunder och ett allt vassare erbjudande. Jag tänker då framförallt på Paynovas In-Game-tjänst som möjliggör för spelaren att fylla på spelkontot utan att behöva lämna spelet. Detta ökar genomsnittsintäkten per spelare för spelbolagen och gör Paynovas betaltjänst mycket attraktiv. Paynova kommer att fortsätta att växa med de olika aktörerna i online-spelsegmentet, både genom nya samarbeten och genom den starka underliggande tillväxt som finns i segmentet. Bearbetningen av nya kunder under 2008 kommer att vara fortsatt intensiv och ytterligare fokuserad. Inom online-spel ligger vi rätt när vi på internationell basis bearbetar spelbolag, där många är mindre eller medelstora företag i dag – detta bekräftas också i de affärer vi har kunnat presentera det senaste halvåret och som nu börjar ge transaktionsvolymer. I retail-segmentet ska vi lägga ytterligare kraft på kunder utanför Sverige och på e-handlare med försäljning i flera länder. Dessa kunder har mycket att vinna på att välja Paynova som leverantör, både på intäktssidan i form av fler betalsätt och ökade intäkter, men också på kostnadssidan i form av minskad administration. Asien och främst Kina kommer att bli en allt viktigare marknad för Paynova – inte bara på grund av CRD. Jag ser också att vår närvaro i Kina kommer att skapa ytterligare, nya möjligheter. Vi har idag goda kontakter med både banker och andra finansiella institutioner, bland annat med China Union Pay och China Everbright Bank. En gemensam nämnare för dessa kontakter är det stora intresse som finns för Paynovas betaltjänst. Det är få som kan erbjuda det vi gör – och det är ännu färre som är på plats i Kina och dessutom erbjuder den flexibilitet vi gör i vår betaltjänst. Många av de större leverantörerna arbetar med standardlösningar och gör inga anpassningar för den kinesiska marknaden. Här ser vi stora möjligheter, och har fått flera intressanta förslag och förfrågningar från våra kinesiska kontakter om olika typer av såväl operativa som finansiella samarbeten. Det handlar både om inrikes handel i Kina och gränsöverskridande handel mellan Kina och omvärlden. Jag ser därför att samarbetet med CRD bara är början på de affärer vi kommer att få möjlighet att göra i Kina och Asien – 2008 är inledningen på en mycket spännande och händelserik period för Paynova. Stockholm den 8 maj 2008Paynova AB (publ.)Björn WahlgrenVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova ABTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil)