Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN• Positivt gensvar på bolagets nya erbjudande. Paynova har under kvartalet ställt om försäljningsarbetet fullt ut till den nya affärsmodellen.• Paynovas översyn av bolagets affärsprocesser, den pågående renodlingen av kundportföljen samt den nya affärsmodellen – där fokus riktas mot de större kunderna – har möjliggjort en organisationsförändring där antalet anställda i bolaget kan minskas. Denna omorganisation kommer att sänka Paynovas kostnader från och med andra kvartalet.• I mars driftsattes Gamersgate, den första kunden i Paynovas kinesiska betaltjänst riktad till västerländska e-handlare. Paynovas kinesiska betaltjänst är idag är en av de första i sitt slag i världen, och den gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden i RMB och få betalt i euro, dollar eller pund.• Bolaget har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen fulltecknades och tillförde bolaget ca 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen registrerades i två omgångar och slutfördes i april.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODEN• I april driftsattes Paynovas bedrägeriövervakningsprocess i SJ:s kundbetalningar över Internet. Första utvärderingen visar att ett stort antal bedrägeriförsök har kunnat hindras. Det utökade samarbetet med SJ ge en tydlig intäkts- och resultatförbättring för Paynova från och med andra kvartalet.• Paynova har efter delårsperiodens utgång kontrakterat ytterligare sex kunder i bolagets kinesiska betaltjänst riktad till västerländska e-handlareVD HAR ORDET”Bra underliggande marknad och väsentligt förbättrade lönsamhetsutsikter”Paynovas underliggande marknad, e-handeln, fortsatte under första kvartalet att utvecklas positivt, trots lågkonjunkturen. De flesta av Paynovas viktigaste kunder fortsätter att växa. Vi tolkar det som att e-handeln blir än mer konkurrenskraftig i sämre tider, och att vi kan förvänta oss en fortsatt underliggande tillväxt. Detta är mycket positivt för Paynova.Glädjande är också att den säsongseffekt vi upplevde förra året, med starka volymer i december och en svagare utveckling i januari inte var lika påtaglig i år. Januari 2009 blev i detta avseende en bra månad för Paynova. Transaktionsvolymerna för kvartalet som helhet ökade med 23 procent drivet av framförallt fortsatt tillväxt hos Paynovas kunder. Renodlingen av kundportföljen som påbörjades under kvartalet har endast haft marginell negativ påverkan på intäkterna. Utvecklingen av nettomarginalen fortsätter att förbättras till följd av att vi förhandlat fram bättre inlösenavtal. Detta tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar innebär att vi under kvartalet kan visa ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar med 1,3 MSEK jämfört med förstakvartalet 2008.I andra och tredje kvartalet i år räknar vi med att se ytterligare resultatförbättringar. Paynova startade 2009 med en tydlig målsättning – att dra full nytta av vår nya affärsmodell, och att nå ett positivt operativt kassaflöde i tredje kvartalet. Vi har under årets tre första månader följt planen och vidtagit åtgärder som kommer att stärka bolagets position och handlingsutrymme framöver.För det första har vi genomfört en översyn av våra affärsprocesser och vår interna effektivitet, samtidigt som vi renodlat kundportföljen, och sist men inte minst har vi fullt ut börjat tillämpa bolagets nya affärsmodell. Paynovas fokus ligger idag helt på de större kunderna. Dessa åtgärder har möjliggjort en större organisationsförändring där vi kan minska antalet anställda i bolaget. Omorganisationen kommer att sänka Paynovas kostnader från och med andra kvartalet och föranleder inte några extraordinära kostnader.För det andra har vi även beslutat att flytta till lokaler som är mer anpassade för vår verksamhet. Åtgärden innebär en väsentlig reducering av våra lokalkostnader, uppskattningsvis en halvering jämfört med dagens nivåer. Flytten till de nya lokalerna, som ligger på Södermalm i Stockholm, kommer att ske under i slutet maj.Men vi är fortfarande inte nöjda på kostnadssidan. Vi kommer att fortsätta att se över bolagets processer för att öka effektiviteten och minska kostnaderna ytterligare.Parallellt med genomförandet av dessa kostnadsbesparande åtgärder ligger vårt fokus självklart på kunderna. Paynovas nya erbjudande fortsätter att väcka stort intresse i våra kundkontakter. Vi har under första kvartalet ställt om vårt försäljningsarbete fullt ut till den nya affärsmodellen och vi bedömer att vi under andra kvartalet kommer att börja se de positiva effekterna av detta.Vi fortsätter också vår etablering på den kinesiska marknaden; vi ska vidareutveckla samarbetet med CRD utifrån deras krav och önskemål, och vi ska marknads föra den betaltjänst riktad till västerländska e-handlare som vi lanserade i början av året. Här startade vi i slutet av kvartalet upp vår första kund, Gamersgate. Vi har också efter delårsperiodens utgång kontrakterat ytterligaresex kunder i vår kinesiska betaltjänst, vilket är mycket glädjande.Paynovas kinesiska betaltjänst är idag är en av de första i sitt slag i världen, och den gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden i RMB och få betalt i euro, dollar eller pund. Vår satsning har också en stark uppbackning i form av våra kinesiska partner. Exempelvis kan vi via kinesiska Lexiun erbjuda marknadsföringstjänster och de flestaav de kringtjänster som krävs för att som e-handlare etablera sig på den kinesiska marknaden. Detta gör vårt Kina-erbjudande än mer unikt.I våra kundkontakter kan vi även konstatera vilken stor konkurrensfördel vi har i vår bedrägeriövervakningsprocess. Vårt sätt att arbeta med detta öppnar upp för nya samarbeten och ny sätt att samarbeta på. Ett exempel är SJ där vi i april (efter delårsperiodens utgång) driftsatt vår bedrägeriövervakning. De första utvärderingarna hos SJ visar att Paynovas bedrägeriövervakninghar kunnat identifiera och hindra ett stort antal bedrägeriförsök i bolagets kundbetalningar över Internet. Detta är ett tydligt exempel på hur Paynovas kunder kan spara resurser och pengar genom att använda våra betaltjänster. Det utökade samarbetet med SJ kommer att ge en tydlig intäkts- och resultatförbättring för Paynova från och med andra kvartalet.Med kombinationen av styrkan i vår nya affärsmodell, en bättre kostnadsstruktur, samt nya kunder och åtaganden upprepar vi vår bedömning att Paynova ska nå ett positivt operativt kassaflöde på månadsbasis senast under det tredje kvartalet 2009.Stockholm den 14 maj 2009Paynova AB (publ.)Björn WahlgrenVD och koncernchef(för fullständig rapport, se bifogad fil)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTABjörn Wahlgren, vd PaynovaTelefon: 08- 512 100 02 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.För mer information: www.paynova.com