Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Paynovas styrelse har beslutat och genomfört en riktad nyemission om 10 MSEK i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2010.
  • Paynova har betalat den av Skatteverket slutligt godkända mervärdeskatten för perioden 2006 – september 2010. Bolaget har i samband med genomgången och rättandet av ändrat fördelningsnyckeln för avdragsgill respektive icke avdragsgill mervärdeskatt. Bolaget och Skatteverket har inte längre olika syn på avdragsrätten.
  • Paynovas intressebolag Chinova och China UnionPay har lanserat en e-handelsportal i Kina. Portalen skall utveckla den starkt växande B2C marknaden i Kina men den kommer även att erbjuda en unik möjlighet för nordiska och andra handlare som inte är etablerade i Kina att sälja direkt till kinesiska konsumenter.

  VD – KOMMENTAR Under det första kvartalet har Paynova produktionssatt flera nya viktiga kunder, både svenska, nordiska och internationella. Jag är själv aktiv i försäljningsrollen och ser att Paynovas räckvidd och servicenivå mobiliserar handlarnas efterfrågan, och känner mig trygg i att Paynovas erbjudande attraherar e-handlare då de idag inte kan få samma tjänster hos våra konkurrenter. De nya betalmetoderna, bland andra PayPal, påverkar också efterfrågan positivt. Transaktionsvolymen har minskat marginellt jämfört med föregående år och intäkterna når under första kvartalet inte ända upp till den önskade nivån. Orsaken är dels att vi under förra året hade betydande engångsintäkter från kontohållningsavgifter på Paynovas e-konto, dels att några viktiga handlare minskat sin omsättning i januari och februari. Trots dessa faktorer är intäkterna relativt stabila, främst tack vare att marginalen i de löpande kunduppdragen har förbättrats. Vidare ser vi att våra nya kunduppdrag börjar ge effekt under slutet av första och början av andra kvartalet. Dessutom ökar nu flera av våra befintliga kunders volym avsevärt i och med att de köper fler tjänster av Paynova. Samarbetet med Payzone accentueras, och för närvarande pågår flera affärsdiskussioner med större handlare i samverkan med Payzone. Som jag talat om tidigare ser vi flera trender i branschen. Konsolideringar sker, betalmetoder som direktbanksbetalningar och faktura ökar snabbt i popularitet och de stora handlarna ställer högre krav på bredd hos leverantörerna. Här är Paynova väl positionerat, men vi kommer likväl att se över erbjudandestrategin för kommande år – just för att kunna erbjuda rätt bredd. En annan intressant trend är att det går ”mode” i olika länder. Just nu vill många e-handlare till exempel komma åt den finska konsumentgruppen. China UnionPay E-mall lanserades formellt under mars månad och aktiviteten är hög, bland annat i de olika landspaviljongerna som nu kontrakterats ut. Exempel på sådana är USA och Japan. Omvärldsfaktorer spelar in i vår unga bransch. Bland annat har det tillkommit en ny lag, lagen (2010:751) om betaltjänster. Då delar av Paynovas verksamhet omfattas av den nya lagen har Paynova har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om att bli ett certifierat betalningsinstitut. Här framgår det tydligt hur Paynova skiljer sig från flera av våra konkurrenter då flera av dom inte erbjuder tjänster som omfattas av den nya lagen. Certifieringen kommer att ge Paynova konkurrensfördelar då våra samarbetspartners och kunder vet att vi uppfyller Finansinspektionens krav och har därmed rutiner och processer för att klara detta. Ett starkt Paynova går nu in i andra kvartalet. Mycket är på plats men volymer och intäkter måste fortsätta att öka innan vi kan känna oss helt tillfredsställda. Ett exempel på Paynovas utveckling är att vi under senvåren ytterligare förstärker vårt erbjudande inom bedrägeriskydd, och jag ser fram emot att berätta mer om detta i nästa rapport. Simon Thaning Stockholm 5 maj 2011   FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.