Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

VD – KOMMENTAR Transaktionsvolym och brutto intäkter för det första kvartalet ökade jämfört med samma period föregående år. Kassaflödet är positivt men resultatet tyngs av alltjämt höga kostnader för avskrivningar. Försäljningsarbetet fortskrider enligt plan och har bland annat resulterat i avtalet med Resia som tecknades i kvartalsskiftet. Nya kunder har förutom i Norden även tillkommit på de tyska och italienska marknaderna. Paynova som en bred plattform för e-handel har förbättrats under perioden; dels har vi nu integrerat ehandelsplattformen Magento, som ger alla Magentohandlare möjlighet att nyttja Paynovas tjänster, dels har vi adderat betalmetoden Sofort, som är en viktig komplettering för de utomnordiska marknaderna. Paynova accentuerar nu också arbetet med mobila betallösningar. På detta område har Paynova en stor fördel av att vara en oberoende aktör; vi kan addera flera olika lösningar parallellt i vår plattform, prova oss fram mellan dem och efter hand fokusera på den teknik som tas emot bäst av marknaden. Intäkterna från intressebolaget Chinova har varit låga under första kvartalet. Bolaget har under kvartalet förädlat affärsmodellen. Chinovas styrelse har efter samråd med ChinaPay och bolagets huvudfinansiär, beslutat att från och med mitten av maj ta första steget i en uppgradering av e-mallen inför en fullskalig lansering vilket skulle ge effekter i form av bland annat ökad transaktionstillväxt från och med tredje kvartalet 2012. Paynova ser en ökad efterfrågan på mervärdestjänsten PLUS, där handlaren via avtal med Paynova enklare kan nå flera marknader och därmed får en samlad hantering av betalningar från direktbanker. Jag bedömer att intresset bland annat hänger samman med e-handlares behov av att hålla sina organisationer kostnadseffektiva, och därmed ser stor nytta i förenklad administration. På marknadssidan råder hög aktivitet, en seminarieserie planeras under hösten och en ny hemsida är beräknad att lanseras före sommaren 2012. Simon Thaning Stockholm 8 maj 2012 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.