Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014

VD – KOMMENTAR, INFÖRLIVAR LAGD AFFÄRSPLAN Det är mycket glädjande att kunna konstatera att Paynovas nyemission som nu är avslutad blev övertecknad med drygt 20 procent. Styrelse respektive ledning har tecknat sina delar vilket i mina ögon tydligt visar tilltro till den långsiktiga affärsplan vi har lagt samt till de i organisationen som ska införliva denna. Med emissionen har bolagets egna kapital stärkts med ca 20 MSEK. För perioden redovisar Paynova ett negativt EBIDA-resultat och kassaflöde som en konsekvens av ökade kostnader i samband med att bolaget har påbörjat arbetet att införliva vår affärsplan. Den finansiella ställningen i bolaget är efter genomförd nyemission mycket god och en förutsättning för långsiktig tillväxt och lönsamhet har skapats. På Paynova lägger vi nu fullt fokus på att införliva vår affärsplan. Arbetet består initialt främst av att tillsätta nya resurser för integration och vidareutveckling av Paynovas förvärvade fakturaplattform, ett förvärv som slutfördes under perioden. En viktig delkomponent i detta arbete är den datamodell som i realtid ska hantera bedrägeri- och kreditrisk vid varje enskilt köptillfälle. Data som finns att tillgå i marknaden tillsammans med Paynovas historiska data och kunskap kring bland annat bedrägerihantering skapar goda förutsättningar för att vi ska ligga i framkant inom detta område. Arbetet med att gentemot Finansinspektionen (FI) ansöka om att bli Kreditmarknadsbolag pågår. Som ett led i att möta de utökade kraven som kommer att ställas i samband med detta är det glädjande att meddela att vi har rekryterat en ansvarig för funktionerna Risk och Compliance, vilken även kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Personen i fråga har mycket goda kunskaper av processhantering inom komplexa verksamheter och har under sin karriär arbetat inom bland annat försäkringsbranschen, satellitkommunikation, IR-teknologi, tågövervakning mm. Den senaste tiden har Paynova parallellt med nämnd utveckling ökat närvaro och säljtryck i marknaden. Bolagets nya affärsmodell är en mycket viktig del i förändringen men även MasterPass bidrar till många intressanta affärsdiskussioner. Säljcyklerna är förvisso relativt långa men vi märker en skillnad där fler aktörer nu väljer att etablera e-handel likväl som andra ser över möjligheterna till effektiviserad betalningshantering och/eller möjligheterna att utöka antalet betalningsmetoder. Paynova fortsätter att möta marknaden ur ett konsumentperspektiv. För att få ytterligare kraft i marknaden med vår nya affärsmodell pågår flertalet diskussioner med partners för såväl integrationer som återförsäljning. Stockholm, maj 2014 Daniel Ekberger ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 82 07 66 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 maj 2014 klockan 17.31.   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com