Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

(Siffror avser koncernen. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges.)

FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (9,7).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,5 MSEK (-5,3).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -7,9 MSEK (-8,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,3 MSEK (-9,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,03 SEK (-2,59).

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020
 

 • Bolaget har ingått avtal med PayPal om att erbjuda kreditbetalmedel, som faktura och delbetalning, i PayPal’s produkt Braintree Direct, dvs deras betalplattform för handels- såväl som tjänstesektorn. Avtalet omfattar EU och Norge och initial lansering sker i Sverige.
 • Bolaget har tecknat avtal med Upgrit.se vilken är bolagets första e-handlare på PayPals betalplattform Braintree Direct med Paynovas kreditlösning.
 • Bolaget har ingått avtal med tyska RatePay om att gemensamt erbjuda betalsätten faktura- och delbetalning i Norden, DACH (Tyskland/Österrike/Schweiz) och Benelux.
 • Ett samarbetsavtal har tecknats med Trustly om att erbjuda en ny lösning för digital fakturering. Trustly och Paynova kommer att samarbeta för att introducera lösningen för befintliga och nya kunder.
 • Fintech-bolaget som Paynova AB tecknade avtal med under Q4 2019 P.F.C. har gått live. P.F.C. kan nu med hjälp av Paynovas kreditplattform Elastq erbjuda sina kunder nästa generationens flexibla kreditlösning. Även Sensor Larm som i december 2019 valde Paynovas kreditplattform Elastq för sina faktura- och kredittjänster är nu live.
 • Bolaget har genomfört en företrädesemission uppgående till 18,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin och antas få stora konsekvenser som sträcker sig över många branscher och marknader. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har tecknat ett treårigt avtal med Tradera om att Paynovas kreditlösning ska erbjudas alla köpare på Tradera – Sveriges femte största E-handel. Med lösningen kommer köpare på marknadsplatsen att erbjudas en köparförsäkring samt möjligheten att betala senare, i sin egen takt. Tradera blir Paynovas hittills största kund.
 • Bolaget har meddelat att styrelsen beslutat genomföra dels en fullt ut garanterad företrädesemission om ca 22,9 Mkr och dels en riktad emission om 5 Mkr som tecknas av RoosGruppen. Båda emissionerna genomförs till teckningskursen 10 kronor per aktie. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 26 maj 2020.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin och antas få stora konsekvenser som sträcker sig över många branscher och marknader. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

 

VD-KOMMENTAR

exekverar PAYNOVA EXEKVERAR på lagd strategi!
Vi har under kvartalet skrivit avtal med flera av de betalplattformar som vi identifierat som strategiskt viktiga för internationell expansion och tillväxt. Avtalet med PayPal som är en av världens största och mest etablerade betalleverantörer är inte bare en distributionskanal av rang utan också ett fantastiskt kvitto på att den teknik vi investerat i ligger i absolut framkant. Vi blir det enda ”Pay Later”-alternativet i PayPals plattform Braintree Direct och initial lansering sker i Sverige och Norden inom ramen för det skrivna avtalet som är europeiskt.

Vi exekverar nu med kraft på vår plattformsstrategi genom de ingångna avtalen som landats efter mycket hårt arbete de senaste två åren. Vi vinner dessa affärer på grund av vår nydanande teknik men också för att vi kan uppvisa en nytänkande organisation bestående av specialister som besitter djup spetskompetens för snabba och flexibla leveranser. Utifrån ett produktperspektiv är vi unika i att alla leveranser kan ske helt i kundens varumärke, dvs white label, samt att vår affärsmodell är hundra procent transparent och vi delar på den vinst som uppkommer från kreditaffären.

Vår plattformsstrategi gör att vi får en kraftfull distribution där vi står för teknik och innovation och våra partners för marknadsbredd med redan etablerade kundkanaler. Vi ser att vi genom plattformarna kan få en accelererad tillväxt och kan rida på den digitala framflyttning som nu sker i marknaden som en konsekvens av coronakrisen och där vi ser en ökande e-handel. Även efter krisen är det teknikbolagen, dvs vi och våra partners, som kommer stå starka i att möta kraven på digitala interaktioner på distans och som snabbt ställer om och leverera nya innovationer.

Första större kund ut på PayPals plattform är Tradera som väljer att tillgängliggöra Paynovas kreditlösning för alla säljare och köpare på marknadsplatsen. Tradera är Sveriges femte största e-handel och lanseringen är planerad till juni med efterföljande uppskalning. I det nya erbjudandet kommer alla köpare ges möjlighet att teckna ett köparskydd, utöver att betala senare, vilket bidrar till ökad trygghet för marknadsplatsens kunder och gör det till ett naturligt val framför andra betalsätt. Tradera blir vår hitintills största kund och kommer att ha betydande påverkan på våra intäkter redan under året.

För att ge bästa förutsättningar att växa vår affär och fortsatt leverera på inslagen plattformsstrategi har vi, trots rådande marknadsläge, landat en större nyemission som tillför bolaget ca 28 MSEK. Bland investerarna hittar vi Håkan Roos (Roosgruppen) som kommer bli en av de större ägarna i Paynova och som har stor erfarenhet andra fintech-investeringar. Därutöver väljer vår största ägare Rieber&Son att stärka sin ägarposition ytterligare tillsammans med några av de andra större ägarna. Ledningen är även del i emissionen och kommer med det fortsatt att vara en av de större ägargrupperingarna och visar med det sin starka tilltro till bolaget och kommande tillväxt.

Vi har som alla påverkats av pågående coronakris men vi har tydligt fokus och fortsätter med full fart framåt. Vi har exempelvis i rådande marknadsläge sett möjligheter att rekrytera förstärkningar till bolaget både på IT- och affärssidan samtidigt som vi ser att vår positionering ligger rätt i tiden sett till den ökade digitaliseringen i samhället. Vår enskilt största kund som idag är SJ har naturligt haft en vikande ordervolym vilket slår på vårt resultat i mars men än mer i Q2. Trots detta fortsätter vi att satsa och är etableringsinriktade och fokuserade på kommande leveranser gentemot de större betalplattformar som vi nu har tecknat avtal med. Vi har inte behövt vidtaga åtgärder såsom att permittera eller säga upp personal.

Vi går nu in i en tydlig leveransfas och börjar skörda det hårda arbete som föranlett de ingångna partnersavtalen. Jag ser med stor tillförsikt på kommande kvartal likväl som på vår långsiktiga marknadspotential i och utanför Norden!
 

Daniel Ekberger

Stockholm maj 2020

———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
Mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 – 463 118

om paynova
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 07:30 CEST.