Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

Pressmeddelande
Stockholm, 5 maj 2022

Sifforna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges. Rapporten är inte granskad av Bolagets revisorer.

FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Intäkterna uppgick till 14,9 MSEK (6,0).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,5 MSEK (-8,8).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -8,8 MSEK (-14,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-14,7).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,57 (-1,07).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolagets styrelse har den 18 februari fattat beslut om nya finansiella och operativa mål.

  Finansiella mål

 • Över 80 procent årlig intäktstillväxt 2022 till 2025
 • Positiv EBITA under 2023
 • EBITA-marginal överstigande 50 procent 2025

Operativa mål

 • Product Market fit för BNPL SaaS-plattformen första kvartalet 2023
 • Mer än hälften av bolagets intäkter från icke-Nordiska kunder 2024
 • 40 större BNPL SaaS-kunder 2024
 • Paynova tecknade avtal med OKQ8 bank, som möjliggör för OKQ8 Bank att erbjuda BNPL på OKQ8-stationer, verkstäder och i digitala kanaler.
 • Visa investerar 1,7 miljoner USD i Paynovas BNPL SaaS plattform för att tekniskt tillgängliggöra Paynovas BNPL-plattform för Visas kunder. Investeringen görs löpande under 2022 och resulterar i motsvarande ökade intäkter för Paynova.
 • Bahareh Zand har anställts som ny CPO. Bahareh kommer närmast från H&M där hon hade rollen som globalt ansvarig för produktområdet betalningar. Bahareh har stor erfarenhet av att strategiskt och operativt leda produktutveckling.
 • Den 18 februari 2022 ingick Paynova ett låneavtal med några av bolagets större aktieägare. Enligt låneavtalet upptar Paynova ett lån om 12,5 MSEK som löper med 2 procents ränta och med återbetalning som ska ske 15 månader från avtalets ingående. Enligt villkoren i avtalet ska dock Paynova återbetala lånet i förtid i händelse av en refinansiering eller rekapitalisering av Paynova.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen för Paynova har föreslagit för ordinarie bolagsstämma att fatta beslut om
  fullt säkerställd företrädesemission om 70,1 MSEK.
 • Styrelsen för Paynova har föreslagit för ordinarie bolagsstämma att fatta beslut om namnbyte från Paynova AB (publ) till Sileon AB (publ).
 • Valberedning har föreslagit omval av Kent Hansson som styrelseordförande, och som styrelseledamöter har valberedningen föreslagit omval av Torstein Harildstad, samt nyval av Linus Singelman och Jenny Karlsson.
 • Pantbanken Sverige tecknar avtal med Paynova vilket ger Pantbanken funktionalitet att erbjuda BNPL i eget varumärke.

VD-KOMMENTAR

Sileon – BNPL SaaS

Allt fler väljer för större flexibilitet och enkelhet BNPL i stället för kreditkort. Utgivare av kreditkort, det vill säga banker, behöver möta konsumenters efterfrågan av BNPL men begränsas ofta av komplicerad och äldre infrastruktur.

Sileon är ett tech-bolag som fyller ett tilltagande behov av funktionalitet hos banker och fintechs på en starkt växande internationell BNPL-marknad. Sileon erbjuder en kostnadseffektiv, beprövad och framför allt framtidssäkrad lösning för andra att snabbt leva upp till nya generationer av konsumenters förväntningar på smidiga betalningar. För optimal skalbarhet och säkerhet erbjuds Sileons funktionalitet genom SaaS, det vill säga BNPL SaaS.

Sileons prismodell är en fast återkommande avgift som kombineras med en mindre kostnad per BNPL-order. Detta ger flexibilitet och kostnadseffektivitet för våra kunder samtidigt som det skapar stabilitet i bolagets intäkter, som gradvis kommer att öka.

Sileon är redo

Sileon har sedan 2018 investerat i teknisk plattform och funktionalitet för BNPL och har idag en modern, modulär och säker teknik som smidigt kan kopplas mot kunders ofta äldre infrastruktur. Efter en noggrann genomgång av bolagets teknik och produkt valde Visa i mars 2022 att förutom återförsälja vår funktionalitet till banker att även delfinansiera arbetet med att ta bolagets BNPL SaaS-plattform till marknaden.

Förändringstakten har varit hög i bolaget det senaste året och vi kan nu konstatera att transformationen från att vara ett betalbolag till att bli ett BNPL SaaS-bolag är klar. Ledningen består idag av seniora ledare med bakgrund inom tech och betalning som alla är redo och motiverade att ta nordisk BNPL-kompetens och funktionalitet till en internationell marknad.

För att möjliggöra investeringar inom tech, sälj och marknad kommer en fullt ut garanterad emission om ca 70MSEK genomföras under maj månad.

Bolaget har ny ledning, stark ägarbild, tydlig målbild, slagkraftigt erbjudande, motiverad personal samt kapital tillräckligt för att lyfta BNPL SaaS utanför Norden. Sileon är redo.

Ytterligare ett starkt kvartal

Kvartalets intäkter är de högsta någonsin och jag kan konstatera att bolaget är på god väg mot det strategiska målet om minst 80% tillväxt mot föregående år. Tillväxten i första kvartalet hänförs till att partnerskapet med Visa börjat generera intäkter samt en tydlig återhämtning i antalet SJ transaktioner i slutet av kvartalet. Under kvartalet tillkom ytterligare ett strategiskt partnerskap med OKQ8 Bank, som genom Sileons tekniska funktionalitet kommer att kunna erbjuda BNPL i egen regi och varumärke på sina stationer, verkstäder och digitalt.

Utöver det goda affärsläget och en växande pipeline är jag mycket nöjd med bolagets operativa framdrift. Hög produktivitet och stark motivation gör att vi är väl positionerade för att nå vårt strategiska mål – att erbjuda en BNPL-plattform i världsklass för banker och fintechs första kvartalet 2023.

Sileons mål är 80% tillväxt – varje år

Den internationella BNPL tillväxten förväntas till 10x nästkommande tio år. Sileon har funktionaliteten för stora aktörer med behov att leva upp till sina konsumenters förväntan av BNPL. Sileons mål är därför att växa minst 80% varje år fram till 2025, nå positiv EBITDA under 2023 samt ha mer än hälften av bolagets intäkter från icke-Nordiska kunder 2024.

We enable your BNPL

David Larsson

Maj 2022

———————————————-

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 07.00 CEST.