Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges.

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Intäkterna uppgick till 15,2 MSEK (14,9).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,6 MSEK (-4,5).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -10,0 MSEK (-8,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -10,9 MSEK (-9,6).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,57).

VÄSENTLIG HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Sileons SaaS baserade BNPL-plattform gick live den 16 januari.
  • OKQ8 Bank lanserade BNPL-erbjudande med Sileons plattform den 9 mars

VÄSENTLIG HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  •  Sileon ingick partnerskap med Provenir den 28 april

VD-KOMMENTAR

Sileon fokuserar –  BNPL för debit- och kreditkort

BNPL har stark internationell tillväxt och då till stor del på bekostnad av kreditkort. Detta är en väl känd problembild som de flesta kortutgivare uppmärksammat. För att inte förlora ytterligare marknadsandelar och samtidigt möta de yngre generationernas förväntningar om smidiga och digitala kreditösningar behöver banker och andra kortutgivare addera BNPL-alternativ till sina befintliga kort. Sileon fokuserar nu ytterligare produkt och erbjudande för att möta kortutgivares tilltagande efterfrågan om att snabbt och kostnadseffektivt erbjuda BNPL till sina befintliga kredit- och debitkort. Integration av Sileons BNPL funktionalitet är i sammanhanget enkel, kortutgivare kan genom Sileons BNPL plattform få BNPL funktionalitet till befintliga kort inom 6-8 veckor.

Sileons ledande BNPL plattform nu lanserad

Under årets första kvartal lanserades Sileons BNPL SaaS-plattform, en viktig milstolpe som etablerar Sileon som en internationell Tech leverantör på den starkt växande BNPL-marknaden. Till plattformen valfria, kompletterande Solution moduler möjliggör för Sileon att erbjuda en helhetslösning för BNPL as a Service.  Givet Sileons helt SaaS baserade plattform går arbetet med Solutions snabbare än förväntat och Solution moduler kommer lanseras steg för steg under 2023 med start redan under andra kvartalet. Under april tecknades avtal med den ledande leverantören inom risk och fraud, Provenir. Samarbetet med Provenir är vårt första avtal inom området Solutions vilket ger oss möjlighet att erbjuda riskbedömning, Fraud, KYC/ID validation, Decisioning, och AML/PEP som Solution moduler i Europa. Allt tillgängligt för kund i en och samma integration med Sileon. 

Ökad kostnadseffektivitet och kontinuitet

För att uppnå högre grad av kontinuitet och kostnadseffektivitet öppnade vi i början på 2023 en ny tech hub i Gävle. Under första kvartalet belastas resultatet av kostnad för både utvecklingskonsulter samt den strategiskt viktiga uppskalningen av nyanställda utvecklare i Gävle. Satsningen har redan efter kort tid visat sig lyckosam och under maj månad skiftas Stockholmsbaserade utvecklingskonsulter ut till förmån för anställda utvecklare i Gävle. Från och med maj har därmed Sileon en mer effektiv och långsiktigt hållbar kostnadsbild för bolagets fortsatta BNPL SaaS utveckling.

Pipeline av SaaS kunder växer och OKQ8 rullar nu ut i större skala

OKQ8 Bank gick live med Sileons BNPL i en testfas på en handfull stationer under första kvartalet. Sileons teknik har mottagits och fungerat väl vilket ger att ytterligare ca 150 stationer går live redan i början på maj. Möjlighet till delbetalningar och faktura är applicerbart oavsett om det gäller att tanka bilen, utföra däckbyten eller handla i butik. Vidare utrullning av BNPL-funktionalitet i OKQ8 app och resterande stationer kommer ske löpande under andra halvåret. Transaktioner hos OKQ8 väntas i betydande volym och därmed intäkter under årets senare kvartal.

Tydligheten i Sileons erbjudande och inte minst investering i marknadsföring och sälj har resulterat i ökad volym och kvalitet av pipeline. Sileons BNPL teknologi är internationell vilket även återspeglas i vår pipeline. Även om möjligheten till nya BNPL SaaS avtal finns redan i andra kvartalet förväntas intäkter från bolagets strategiska BNPL SaaS affär till den senare delen av 2023.  Första kvartalet är en period utan intäkter från vår OKQ8 affär och där utfasning av ej strategiska kundgrupper till förmån för fokus på BNPL SaaS resulterar i lägre transaktionsbaserade intäkter än samma period 2022.

Med vår ledande BNPL SaaS-plattform nu på plats fortsätter vi leverera enligt vår strategiska plan.

We enable your BNPL
David Larsson
Maj 2023

För mer information, vänligen kontakta:
 

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Sileons BNPL-lösning integreras i kundens miljö och drivs under kundens varumärke, vilket till skillnad från konventionella BNPL-lösningar möjliggör att kunden själv kan tillhandahålla BNPL utan att vara beroende av tredje part. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med ett uppskattat transaktionsvärde om 680 miljarder dollar globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.