Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2004

– Nettoomsättningen har ökat till 698 TSEK (178), jämfört med perioden 2003. Bruttotransaktionsvolymen steg till 12 241 TSEK (2 826). Bruttotransaktionsmarginalen har under perioden uppgått till 4,7 procent (4,8).- Resultatet efter skatt uppgick till –24 440 TSEK (-18 301). Resultat per aktie för perioden till -2,3 SEK (-3,3).- Per 30 september uppgick antalet öppnade plånböcker till 133 719, vilket är en ökning med 140 procent jämfört med årsskiftet (31 dec 2003: 55 700). Antalet tecknade avtal med e-handlare uppgår den 30 september till 741 (31 dec: 475). – Fyra nya betaltjänster eller accessformer har introducerats under perioden: Storkundstjänster, Partnernätverkstjänster, Mobila tjänster och Utbetalningstjänster. Intäkter från dessa tjänster har ännu inte hunnit påverka periodens resultat. – Avtal har under perioden bl.a. tecknats med CD WOW, Mindark PE, TV4 Interactive, AdLibris, Fujifilm Sverige, SJ, Swebus Express och Ryanair strax efter rapportperiodens utgång. – Strategiska partnerskapsavtal har tecknats med Studentkort i Sverige AB, de tre betalprocessföretagen GZS/easycash (Tyskland), Paybox (Frankrike) och Triple Deal (Holland), factoringföretaget AK Finans samt med det svenska IT-konsultföretaget WM-data.- Flertalet av de nytecknade storkundsavtalen, bland annat SJ, Swebus Express och Ryanair, har på grund av vissa förseningar i implementering och driftsättning inte kunnat generera några intäkter under perioden. Driftstart och lansering hos dessa kunder beräknas ske under det fjärde kvartalet och början av första kvartalet nästa år. – Paynova börsnoterades på NGM den 26 februari 2004. – Verksamheten har främst finansierats genom nyemissioner. Tre riktade emissioner har tillfört Paynova 18,9 Mkr och ökat antalet aktier med 1,7 miljoner. Därtill kommer drygt 1,2 miljoner aktier som nytecknats i samband med förfall av teckningsoptioner (TO5) i mars, vilket tillförde bolaget 8,9 MSEK. Efter periodens slut har bemyndigandet för resterande 1 miljon aktier utnyttjats i ytterligare en riktad nyemission.- Efter rapportperiodens utgång har den kommersiella lanseringen och marknadsföringen via samarbetsparterna i Frankrike, Tyskland och Holland inletts. Europa står fortsatt i fokus och Paynova räknar med att fler strategiska partnerskapsavtal tecknas under 2004. Bilagt följer Delårsrapporten i sin helhet. Den finns också att tillgå på www.paynova.comFör ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 0701 – 810 110, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comwww.paynova.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa. Viktigare avtal har under året träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CDWOW.(För fullständig rapport se bifogad fil)