Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG· Transaktionsvolymerna nådde ett nytt all-time-high under oktober och uppgick till cirka 45 MSEK.· Under oktober och november har Xponse fortsatt leverera tjänster i enlighet med avtalet. Tjänsterna har i huvudsak bestått av Operational Management Services, Strategic Advice och Marketing Management Services. Paynovas styrelse har behandlat de övergripande riktlinjerna och beslutat om inriktningen för den fortsatta omstruktureringen. Den första betalningen till Xponse genom kvittningsemission· planeras att genomföras under november 2006.· Per Sunnemark som tidigare rekryterats att leda Paynovas operativa verksamhet i omstruktureringsarbetet tillsammans med Xponse har av styrelsen den 9 november utsetts till verkställande direktör och koncernchef i Paynova. (se även särskilt pressmeddelande daterat den 9 november).VD-KOMMENTAR”Transaktionsvolymerna återhämtade från svackan under andra kvartalet”Efter att under en tid ha lett det operativa omstruktureringsarbetet tillsammans med Xponse kan jag konstatera att Paynova just nu är inne i en spännande förändringsfas med stora utvecklingsmöjligheter. Som nytillträdd vd ser jag därför med stor tillförsikt fram emot att ta över ledningen av Paynovas vidareutveckling och förstärkning.ÅTERHÄMTADE TRANSAKTIONSVOLYMERAtt skapa balans mellan intäkter och kostnader i Paynova har högsta prioritet och vi har den senaste tiden tagit flera viktiga steg i den riktningen. Det är bland annat glädjande att se att vi jämfört med andra kvartalet har återtagit den nivå på transaktionsvolymer som vi etablerade tidigare i år: volymerna ökade från 64,7 MSEK till 81,6 MSEK på kvartalsbasis. Under oktober nådde vi dessutom ett nytt all-time-high i transaktionsvolymerna med cirka 45 MSEK. Tillväxten sker över hela linjen, och trenden är positiv även efter oktober; också i november har transaktionsvolymerna fortsatt att växa.Bidragande till utvecklingen är bland annat SJ-samarbetet som fortsätter att stärkas, men även Europamarknaden visar god volymtillväxt. De amerikanska volymerna växer också, men vi har fortfarande en tydlig tidsförskjutning jämfört med vad vi planerat för. De tillförda volymerna ligger också på en lägre nivå än vi tidigare förväntat.Målet för Paynovas och Xponses samarbete, att vara kassaflödespositiva på månadsbasis i slutet av juni 2007, kvarstår dock som tidigare. Detta ska ske genom en effektivare verksamhet med en kombination av förstärkta intäkter och minskade kostnader.RESULTATFÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRSTÄRKNINGAR GENOM OMSTRUKTURERINGResultatmässigt är det framförallt två saker som präglar tredje kvartalet. Det första är att vi ökat intäkterna och minskat kostnaderna jämfört med andra kvartalet. Resultatet uppgick till -12,5 MSEK, vilket är en förbättring med 3,3 MSEK jämfört med andra kvartalet. Det andra är att vi har initierat Xponse-samarbetet vilket innebär att vi nu tar stora kostnader för den pågående omstruktureringen av verksamheten. Xponses första delleverans om 2 MSEK genomfördes under september. Dessa kostnader påverkar dock inte kassaflödet eftersom betalning sker med nyemitterade Paynova-aktier där den första emissionen av aktier till Xponse planeras att genomföras under november. Exklusive dessa omstruktureringskostnader uppgick resultatet under kvartalet till 10,5 MSEK – en förbättring med 5,3 MSEK jämfört med andra kvartalet. I början av november har också Paynovas styrelse behandlat de övergripande riktlinjerna för det omstruktureringsarbete som ligger framför oss.Vi kommer även fortsättningsvis att ta stora kostnader över resultaträkningen relaterade till utvecklings- och omstruktureringsarbetet tillsammans med Xponse. Men i takt med att alla planerade åtgärder sätts i verket räknar vi också med att se betydande förbättringar i både transaktionsvolymer och kostnadsrationaliseringar.Den närmaste tiden kommer vi att satsa ytterligare kraft på att få ned våra kostnader, och detta särskilt mot bakgrund av att USA-volymerna försenats och kommit in på lägre nivåer än vad som tidigare väntats. Jag kommer också att fokusera på utvecklingen av organisationen, den operativa verksamheten och Paynovas erbjudande till marknaden, något som jag nu kan göra med full kraft när Lars Ekstedt nu övergår till att svara för det tidskrävande arbetet med vidareutvecklingen av Paynovas Nordamerikasatsningar och internationella bankrelationer. Jag ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Paynova under fjärde kvartalet och ett framgångsrikt 2007.Stockholm den 9 november 2006Per SunnemarkVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Per Sunnemark, vd och koncernchefTelefon: 070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil)