Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG· Paynova levererade den första nyutvecklade betaltjänsten som är anpassad för online-spelsegmentet till MindArk.· Paynovas tidigare målsättning om positivt kassaflöde på månadsbasis i slutet av 2007 bedöms inte kunna uppnås. Tillväxten i bolagets transaktionsvolymer förväntas dock vara fortsatt god och volymökningen mellan tredje och fjärde kvartalet 2007 beräknas komma att överstiga 30 procent. Den tidigare bedömningen om bolagets finansiering och kassaflöde, att nuvarande finansiering är tillräcklig, kvarstår.VD-KOMMENTAR”Stabil tillväxt månad för månad och positiva utsikter”Paynova har det senaste halvåret arbetat mycket intensivt med slutförandet av bolagets omstrukturering och de förändringar som var nödvändiga. Sett i perspektiv har vi under de senaste två kvartalen åstadkommit väldigt mycket; än mer med beaktade av den svåra situation vi befann oss i för bara ett halvår sedan. Idag är läget ett helt annat. Vi har efter genomförda emissioner: · en stark balansräkning · en stark och stabil tillväxt i transaktionsvolymer månad för månad – sedan botten i april har vi mer än fördubblat volymerna · vi har slutfört omstruktureringen · kontrakterat en ny IT-leverantör · sänkt våra kostnader · förstärkt försäljningsorganisationen. Kort sagt ser vi idag ett helt nytt Paynova, som står starkt och är positionerat för fortsatt tillväxt. Jämfört med föregående kvartal uppgår tillväxten till 30 procent, och den totala transaktionsvolymen i tredje kvartalet uppgick till 114 MSEK. Bolaget utvecklas i rätt riktning på flera av de viktigaste områdena och jag har en positiv syn på den närmaste framtiden och det kommande året. Dock kommer vi inte att nå den tidigare målsättningen om positivt kassaflöde i slutet av 2007. Jag återkommer nedan till Paynovas framtid och möjligheter, men vill först ge en bakgrund till vår bedömning om kassaflödets utveckling. MER NOGGRANNA I VALET AV KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERSBedömningen är nära kopplad till försäljningsarbetet i Paynova, som har genomgått stora förändringar under året och som kommer att utvecklas ytterligare framöver. En av grundbultarna i vår nya strategi är att vara ännu mer kvalitetsinriktade och långsiktiga i valet av kunder och samarbetspartners. Av den anledningen stängde vi ned ett antal samarbeten tidigare under året, och vi har fortsatt tillämpat samma förhållningssätt i valet av våra nya kunder under sommaren och hösten.Det nya förhållningssättet har inneburit att vi har valt bort ett antal möjliga samarbeten. De har varit för små, haft för liten volympotential, eller har på andra sätt inte uppfyllt våra kriterier. Det betyder att vi valt bort kortsiktigt positiva volymeffekter, för att istället satsa på samarbeten där insatserna från Paynova bättre matchar de medel- och långsiktiga tillväxtmöjligheterna. Därtill har vi under perioden haft ett antal försäljningsprocesser där vi inte har lyckats nå ett avslut i den takt vi hoppats. Ambitionen har hela tiden varit att med nya kunder kompensera för de bortvalda samarbetena och andra samarbeten som fallit bort, men med relativt långa säljcykler, framförallt inom online-spelsegmentet, och med försäljningsorganisation som fortfarande är under uppbyggnad har vi inte lyckats fullt ut. Tillväxten har därför blivit lägre än förväntat under framförallt tredje kvartalet, och vår bedömning är att detta förhållande kommer att gälla även under fjärde kvartalet. Därför gör vi nu bedömningen att positivt kassaflöde i slutet av året inte kommer att uppnås. TILLVÄXTEN ACCELERERARPaynovas tillväxt i transaktionsvolymer fortsätter dock att vara god – framförallt mot beaktande av den svåra situation som bolaget befann sig i tidigare under året. Volymerna har under den senaste sexmånadersperioden vuxit väsentligt snabbare än marknaden. Tillväxten har varit cirka 15 procent per månad i genomsnitt vilket är betydligt snabbare än marknaden, som enligt Forresters e-handels prognos beräknas växa med cirka 1,5 procent per månad. Och vi tror att tillväxten kommer att öka ytterligare. Vi bedömer idag att volymtillväxten mellan tredje och fjärde kvartalet 2007 kommer att bli högre än mellan andra och tredje kvartalet, dvs. över 30 procent. Vi har också en stark balansräkning och vi håller våra kostnader på en nivå enligt plan. Den bedömning om bolagets finansiering och kassaflöde vi gjorde i samband med den senaste nyemissionen, att nuvarande finansiering är tillräcklig, kvarstår.Vi har under kvartalet kunnat konstatera att intresset för vår betaltjänst är fortsatt stort, och vi har också knutit upp flera nya kunder som alla har gemensamt att de har stor potential för Paynova. Exempelvis träffade vi i samband med vårt deltagande på spelmässan i San Jose i oktober avtal med två spännande leverantörer inom community-segmentet. Som tidigare kommunicerats har vi också inlett framgångsrika samarbeten med Bang CD, MindArk och Dreamhack, samarbeten som vi tror att det finns ytterligare potential i. Paynova fortsätter också att växa med sina kunder. Exempel på detta är SJ, CD Wow och Bidster som alla fortsätter att utvecklas positivt. FORTSATT SATSNING PÅ SÄLJ- OCH MARKNADSORGANISATIONENFör understödja den positiva utvecklingen kommer Paynova att fortsätta utveckla såväl sälj- som marknadsorganisationen. Skapandet av en separat försäljningsorganisation har varit framgångsrik, och det är framförallt inom försäljning som vi ser möjligheter att få bra utväxling på våra investeringar just nu. Fler kunder betyder högre intäkter och med den hävstångseffekt som finns i vår affärsmodell, en betydligt förbättrad lönsamhet.ONLINE-SPEL OCH E-HANDEL INTEGRERASDen senaste tiden har vi sett en hel del internationell uppmärksamhet kring vårt samarbete med kinesiska CRD (Cyber Recreation District). CRDs projekt, som ännu befinner sig i en tidig fas, är intressant på flera sätt, inte bara för att Paynova är en av CRDs samarbetspartners. CRDs projekt visar också hur så kallade virtuella världar – som idag främst utgör underhållning – i framtiden kommer att växa samman med traditionell e-handel. CRDs projekt ger i det avseendet en försmak på hur en betaltjänst som Paynovas kan komma att användas inom nya spännande områden i framtiden.STÅR INFÖR ETT GENOMBROTTJag har tidigare talat om 2007 som ett genombrottsår för Paynova. Jag skulle vilja hävda att vi just nu efter ett tufft år är på väg in i just detta genombrott. Vi har rätt organisationsstruktur, ett bra kostnadsläge, och växande volymer från bra och stabila kunder. Med bara 5-10 nya större kunder ombord kommer vi på allvar att kunna tillvarata hävstångseffekten i vår affärsmodell. Det känns bra med den stabila utveckling vi ser idag, varför jag ser fram mot Paynovas fortsatta utveckling med stor tillförsikt.Stockholm den 22 november 2007Paynova AB (publ.)Per SunnemarkVD och koncernchefFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Per Sunnemark, vd och koncernchef070-147 67 55OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil)