Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN• Paynova genererade under september ett positivt operativt kassaflöde för första gången i bolagets historia.• Bolaget personal förvärvade 1 530 000 teckningsoptioner inom ramen för det incitamentsprogram som årsstämman beslutat, varav 820 000 teckningsoptioner förvärvades av VD och ledningsgrupp.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG• Paynova har i oktober överklagat Länsrättens dom från juli avseende skattskyldighet för mervärdesskatt till Kammarrätten.• I oktober träffades överenskommelse med den kinesiska partnern LeiXun om att bilda ett joint-venture bolag för nya e-handelstjänster för den kinesiska marknaden. Verksamheten startade omgående och beräknas tillföra Paynova ett betydande tillskott i resultatet redan under 2010.VD HAR ORDETTredje kvartalet 2009 är en milstolpe i Paynovas historia. Vår nya affärsmodell har gett önskad effekt, dvs högre intäkter och lägre kostnader, vilket resulterade i att vi nådde vårt uppsatta mål om ett positivt operativt kassaflöde på månadsbasis under det tredje kvartalet. Detta ger oss en stabil grund och bra förutsättningar för att nå nästa mål.Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att Paynovas löpande verksamhet nu står på egna ben. Vi har under hela 2009 arbetat målmedvetet med vår nya affärsmodell och anpassning av verksamheten. Detta har bidragit både till högre transaktionsvolym samt lägre kostnader och därmed ett positivt kassaflöde. Redan under våren fick vi starka indikationer på att Paynovas nya erbjudande var attraktivt och en rad kunder har dragit nytta av flexibiliteten i vårt erbjudande. Vår bedömning är att det fanns en uppdämd efterfrågan på fler kombinationer av betaltjänster än vad som tidigare erbjudits, både av oss och av andra leverantörer av betalningstjänster. På kostnadssidan har vi sett över alla leverantörskontrakt och förhandlat fram bättre villkor. Kostnaderna har under tredje kvartalet nått en nivå som är långsiktigt hållbar. Även om volymerna skulle öka markant innebär det att kostnaderna inte ökar mer än marginellt, vilket visar på skalbarheten i vår affärsmodell. En majoritet av Paynovas kunder är från detaljhandeln, dvs e-handlare som bland annat säljer kläder, skivor, skor och hemelektronik. Även resebranschen är fortsatt en mycket viktig kundgrupp. Paynovas kunder inom online gaming uppvisar inte samma höga volymer men vår bearbetning av dem är ändå strategiskt viktig, inte minst för cross border-handeln mot den kinesiska marknaden.JOINT VENTURE ETABLERAT I KINAVåra förhandlingar med kinesiska LeiXun om bildandet av ett joint venture i Hong Kong och Kina slutfördes under oktober genom att LeiXun förvärvade 51 procent av Paynova Asia Developement Ltd. LeiXun har statliga ChinaPays uppdrag att utveckla både inhemsk och gränsöverskridande e-handel och valde, i konkurrens med andra aktörer, Paynova som partner för denna satsning. Samarbetet och det gemensamägda bolaget är resultatet av flera års verksamhet och relationsskapande arbete i Kina. Förväntningarna på satsningen i Kina är högt ställda. Joint venture-bolaget tillförs kunder med transaktionsvolymer redan från start, vilket innebär att värdet på bolaget kommer att öka och Paynova får dessutom intäkter från all den gränsöverskridande e-handeln som passerar joint venture-bolaget. Då merparten av kostnaderna för etableringen av joint venture-bolaget kommer att tas under 2009 innebär detta att Paynovas lönsamhet under 2010 förbättras ytterligare.LÖNSAMHET 2010När vi nu har uppnått målet om ett positivt kassaflöde är det naturligt att fastställa ett nytt finansiellt mål. Vårt nya mål är att nå ett positivt resultat för verksamhetsåret 2010. För att nå det kommer vi att fortsätta expandera vår kundbas med fler skandinaviska och västeuropeiska handlare samt fortsätta erbjuda våra kunder möjligheten att nå den kinesiska marknaden. Prospekteringen kommer att koncentreras till de områden där Paynova redan har en stark ställning, nämligen resor och detaljhandel.Stockholm den 12 november 2009Paynova AB (publ)Simon ThaningVD PaynovaFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimon Thaning, vd PaynovaTelefon: 08 – 517 00 14Mobil: 070 – 787 19 70Björn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av internetbaserade betaltjänster. Bolaget erbjuder tre grundtjänster, riktade framförallt till större e-handlare: Paynova Sales Partner, Paynova Processing och Paynova Account. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden och en version av Paynova Account som är speciellt anpassad för online-spelbolag, Paynova InGame. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.