Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

TREDJE KVARTALET 2013 • Intäkterna minskade till 7 138 KSEK (8 879), en minskning med 20 procent. • Resultatet före avskrivningar försämrades med 1 371 KSEK till 1 265 KSEK (2 636). • Resultatet efter skatt försämrades med 4 118 KSEK till 561 KSEK (4 679). • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,05).   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET • Paynova har genomfört riktad nyemission till VD och försäljningschef vid extra bolagsstämma. • Paynova har förvärvat e-handelsplattform från Chinova.   JANUARI – SEPTEMBER 2013 • Intäkterna minskade till 20 455 KSEK (25 454), en minskning med 20 procent. • Resultatet före avskrivningar försämrades med 2 480 KSEK till 44 KSEK (2 524). • Resultatet efter skatt försämrades med 3 673 KSEK till -2 096 KSEK (1 577). • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,02).   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG • Paynova har inlett samarbete med enferno.     VD – KOMMENTAR POSITIVT RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET Paynova redovisar ett positivt rörelseresultat för perioden vilket i huvudsak beror på minskade omkostnader under semesterperioden. Kassaflödet är svagt positivt och inkluderar genomförd investering i Chinovas e-handelsplattform. Likvid från riktad nyemission i september påverkar kassaflödet först i fjärde kvartalet. Detta ger bolaget ett kapitaltillskott på 2,9 MSEK. Tillväxten under perioden har varit fortsatt svag. Arbetet med Paynovas strategi pågår fortsatt. Utveckling av befintlig affär sker självklart parallellt med detta arbete men har viss påverkan på den organiska tillväxten. Då målsättningen är att skapa långsiktigt värde för bolaget ser vi detta som en investering och en underbyggd analys är nödvändig. Vi ser hur e-handeln växer med tvåsiffriga tal men att den fortfarande representerar en mindre del av den totala handeln. Konsumenten förväntar sig lägre priser inom e-kanalen och frakt ges ofta bort vilket leder till pressade marginaler. Kostnaden för att ta betalt blir ur denna aspekt signifikant. Jag har tidigare skrivit om vikten av att förenkla betalmomentet för ökad kundkonvertering och det bedömer vi fortsatt som en avgörande faktor för att lyckas som leverantör av betallösningar. Nya möjligheter ges för detta i den mobila kanalen, vilken växter kraftigt i marknaden, även om betalmetoderna i grunden är dem samma. Paynova har utvecklat säkra och effektiva mobila betallösningar för applikationsleverantörer och hjälper nu enskilda handlare att skapa egna lösningar. Paynova har under perioden förvärvat en licens till Chinovas e-handelsplattform. Chinova har avtal med China Pay och opererar deras e-mall som bygger på samma plattform. Licensen är evig och har förvärvats genom ett engångsbelopp uppgående till 2,2 MSEK. Licensen berättigar till fri utveckling. Förvärvet har skett som ett led i Paynovas ambition att skapa långsiktigt värde inom ramen för e-handel. Detta ger Paynova möjlighet att bredda sitt utbud samt både närma sig och skapa ytterligare förståelse för slutkonsumentens krav och önskemål. I september beslutades vid extra bolagsstämma om en riktad nyemission till undertecknad samt vår försäljningschef Robert Norling. Med tanke på bolagets finansiella ställning ger detta ett nödvändigt likviditetstillskott. Med kapitaltillskottet vill vi visa att vi tror på bolaget och samtidigt bygga in ett incitament för fortsatt arbete och tillväxt. Ytterligare kapitaltillskott kan komma att behövas beroende på kommande affärsval. Ambitionen är att genom kunder och partners skapa projektstyrda investeringar för långsiktigt värdeskapande.     Daniel Ekberger Stockholm oktober 2013 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.