Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

TREDJE KVARTALET 2015

 • Intäkterna uppgick till 6,9 MSEK (5,9).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 MSEK (-4,6).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -1,8 MSEK (-5,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (-5,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04).    

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Paynova har tecknat låneavtal med samarbetspartners om 12 MSEK.
 • Fredells har skrivit avtal rörande Faktura som tjänst.
 • Paynova kallade till extra bolagsstämma avseende företrädesemission.
 • Styrelse och företagsledning ingår teckningsförbindelse inför företrädesemissionen.  

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Större aktör inom vårdsektorn har skrivit avtal rörande Faktura som tjänst.
 • Extra bolagsstämma beslutade om företrädesemission.
 • Låneavtal om 11 MSEK har omförhandlats.

  VD-KOMMENTAR PAYNOVA SKRIVER YTTERLIGARE KUNDAVTAL Paynova etablerar sig allt tydligare som Fintech-bolag på den Nordiska marknaden. I våras lanserades det nya konceptet kring ”betala senare” eller konsumentkrediter med erbjudandet Faktura som tjänst. Paynova har sedan dess skrivit avtal med flertalet nya kunder varav SJ är den största. Med det positiva bemötande vi får på marknaden och de avtalsförhandlingar som pågår ser vi mycket positivt på framtiden i Norden såväl som ytterligare internationalisering. Genom vårt nya koncept skapar vi nya intäkter åt e-handlare, då de själva kan erbjuda krediter till sina kunder utan mellanhänder. Vi förflyttar därigenom finansbolagens stora intäkter till e-handlaren som dessutom får tillbaka kontrollen över sin kund. Tidigare idag annonserades ytterligare ett avtal där Paynova ska leverera faktura och delbetalning. Avtalsparten är en etablerad Nordisk aktör inom sektorn för sjuk- och hälsovård som ska bredda sitt erbjudande med konsumentkrediter. Syftet är att göra vården mer tillgänglig och därmed öka försäljningen genom att kunden kan dela upp sina betalningar över tid. Avtalsparten verkar inom en miljardmarknad och når ut till ca 75 % av de verksamma bolagen som möter patienterna inom denna. Med detta avtal etablerar vi även vårt koncept inom tjänstesektorn vilket öppnar upp nya möjligheter. Avtalet avser hela Norden men initial lanseringsplan avgränsas till Sverige vilken bedöms generera intäkter fr.o.m. halvårsskiftet 2016. Tjänsten beräknas vara fullt utrullad på den svenska marknaden inom 24 månader efter lansering och då generera ett betydande värde för Paynova. Paynovas fokus kommande kvartal är lanseringen av Faktura som tjänst online för SJ. Merparten av SJs försäljning sker online och för att möta kundernas efterfrågan ska SJ framgent även erbjuda faktura och delbetalning som ett komplement till kort- och direktbanksbetalningar. För SJ är det avgörande att bibehålla kundrelationen genom hela köpprocessen och själva bestämma affärsvillkoren kring konsumentkrediterna.  Paynova gör anpassningar för att möta SJs, sett till traditionell e-handel, komplexa affär med exempelvis öppna biljetter och ombokningsmöjligheter under lång tid. Ett exempel är dynamisk order där uppgraderingar och tillägg ska kunna ske även efter att en faktura har skickats och till och med betalats. Detta är nytt i marknaden och något som kommer attrahera många större handlare med återkommande kunder. I november stänger vi vår nyemission uppgående till 21 MSEK vars syfte är att finansiera den tillväxtplan som bolaget har för affärsområde Konsumentkrediter. Ledningen och de större ägarna tecknar sina andelar och därutöver har vi garanter som gör att emissionen är fullt ut säkrad. I samband med emission har Bolaget beslutat att förlänga sin korta lånefinansiering med förbättrade villkor. Detta gör samlat att vi kan lägga allt fokus på våra operativa frågor nu och med full kraft få ut vårt nya koncept i marknaden utan att behöva fundera på rörelsefinansiering.   Daniel Ekberger Stockholm november 2015 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08:40.