Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges.)
TREDJE KVARTALET 2017

 • Intäkterna uppgick till 8,3 MSEK (7,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,2 MSEK (-1,9).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -5,1 MSEK (-6,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-6,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Avtal avseende Faktura som tjänst har skrivits med Skruvat.se.
 • Faktura som tjänst levereras till Folkpool.
 • Paynova och marknadskommunikationsbyrån Sköna inleder samarbete.
 • Paynova breddar sitt erbjudande med fakturaköp.
 • Paynova kallade till extra bolagsstämma avseende emission med företräde för aktieägarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova har skrivit avtal om Faktura som tjänst med restaurangkedjan Pinchos.
 • Första pilotkliniken för vårdkunden har startats.
 • Extra bolagsstämma beslutade enligt styrelsens förslag avseende företrädesemission.

VD-KOMMENTAR
PAYNOVA SKRIVER VIKTIGA KUNDAVTAL
Under årets tredje kvartal har Paynova tagit ytterligare viktiga steg framåt på vår nyetableringsresa. Betydande avtal har skrivits både med reservdelsjätten Skruvat.se och med Pinchos, världens första app-restaurang. De nya kunderna har avsevärda och stigande transaktionsvolymer och har gemensamt att de värdesätter den flexibilitet och transparens som Paynova erbjuder. Vår nya innovativa betallösning, där Faktura som Tjänst spelar en nyckelroll, lanserades för drygt ett år sedan och hanterar redan betydande transaktionsvolymer åt stora kunder såsom SJ, SLG, Fredells, Tågkompaniet med flera. Våra nya strategiska avtal stärker vår position på marknaden och visar tydligt att Paynova genomgående lyckas möta Handlares högt ställda kravbild.
Avtalet med Skruvat.se löper över fyra år, med ambitionen att lansera i Sverige vid årsskiftet för att under 2018 även hantera den norska marknaden. Paynova tar därmed ett avgörande steg i sin internationella expansion, och det känns betryggande att göra det tillsammans med en av våra stora kunder. Magnus Åbjörnsson, CFO på Skruvat.se, säger kring samarbetet med Paynova:
”Med fokus på slutkunden och stor flexibilitet erbjuder Paynova en komplett lösning för oss att kunna erbjuda kundkrediter. Att själva kunna kontrollera affärsvillkoren likväl som kundkommunikationen, utan att behöva investera i en egenutvecklad lösning, har varit vår målsättning.”
En naturlig och spännande utveckling av vårt online-erbjudande ser vi i samarbetet med Pinchos, där vi går över till att även erbjuda våra tjänster i fysiska miljöer. Vi går live med en pilotrestaurang under årets sista kvartal och har som målsättning att snabbt skala upp till att erbjuda vår tjänst på samtliga restauranger. Pinchos är en av Sveriges snabbast växande franchisekedjor och vi ser fram mot att vara med på deras tillväxtresa och internationella expansion. Några ord från Fredrik Mattson, en av Pinchos grundare:
”Med Paynovas lösning Faktura som Tjänst kan vi ge en förbättrad kundupplevelse och fortsätta utveckla servicen till våra franchisetagare. Våra kunder kan snabbt slutföra sitt köp i appen och välja att betala sin nota vid ett senare tillfälle. Eftersom tjänsten är helt integrerad i Pinchos app kan franchisetagarna sänka de höga kostnader för betalningar som de har idag.”
I mitt förra VD-ord berättade jag att vår vårdkund har genomfört tester av system och integrationer med positiva resultat. Pågående tester med en första pilotkund har fallit väl ut och nästa steg i samarbetet är en bred lansering av vår tjänst. Paynova levererar alla delar inom Faktura som Tjänst och agerar därmed som plattformsleverantör gentemot kunden som i sin tur erbjuder egna fakturaköp till sina inarbetade kunder.
Faktura som tjänst är en kundanpassad lösning med hög flexibilitet som lämpar sig väl för stora och medelstora Handlare. Som ett resultat av ökad efterfrågan om kundkrediter från mindre och växande Handlare har Paynova breddat erbjudandet med fakturaköp. Inledningsvis har vi skrivit avtal med några mindre Handlare med syfte att komma igång med och trimma in tjänsten. Fakturaköp är ett effektivt sätt för Paynova att stärka vårt erbjudande till mindre Handlare samtidigt som vi ökar våra möjligheter att framgångsrikt växa organiskt.
För att fullt ut kunna ta till vara på de möjligheter som finns i marknaden och fortsätta vår etableringsresa känns det naturligt att vi nu stärker vår kassa med 33 MSEK, minus emissionskostnader, i beslutad nyemission. Att både ledning och styrelse väljer att teckna sina delar fullt ut i emissionen påvisar vår fortsatta starka tilltro till bolaget och dess framtid.
Paynova förflyttar sig framåt med raska steg. Vi har nu en fullt utvecklad och intrimmad plattform för utgivande av konsumentkrediter som är driftsatt och hanterar stora transaktionsflöden sedan sommaren 2016. Paynovas teknikutveckling är nu huvudsakligen fokuserad på att bredda plattformen för nya geografiska marknader utifrån konkreta kundönskemål. Därutöver sker en kontinuerlig utveckling av plattformen med ny och värdeskapande funktionalitet för kunden och därmed även för Paynova. Vi ökar samtidigt insatserna utifrån ett sälj- och marknadsperspektiv ytterligare och vi ser tydligt det intresse som vårt erbjudande skapar i pågående diskussioner med potentiella kunder. Jag är övertygad om att de avtal vi nu skriver kommer att vara viktiga referenser för ytterligare aktörer som vill ta steget tillsammans med Paynova för att bibehålla kundrelationen genom hela köpprocessen och samtidigt ta till vara på de goda effekter det ger på resultatet.
Daniel Ekberger
Stockholm oktober 2017
TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Med anledning av beslutad företrädesemission vill vi påminna om tidigare kommunicerad tidsplan:

 • 2 november – prospekt beräknas offentliggöras
 • 30 oktober – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 31 oktober – första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 1 november – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
 • 6 november – 16 november – handel med teckningsrätter på NGM Equity
 • 6 november – 20 november – teckningsperiod
 • 23 november – beräknad dag för offentliggörande av utfall

————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB         Telefon: 0708 – 820 766
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB       Telefon: 0739 – 109 050
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08:30 CEST.