Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges.)

TREDJE KVARTALET 2018

 • Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (8,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-3,2).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6,7 MSEK (-5,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-5,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Paynova uppvisar intäktsmässig tillväxt i sin konsumentkreditaffär uppgående till 50% jämfört med samma period föregående år.
 • Paynova har skalat upp och utvecklat samarbetet med Skruvat.se genom att bland annat lansera nya erbjudanden, riktade till deras kunder.
 • Paynova har tecknat avtal, om att bli en helhetsleverantör av betalningar, med mediehuset Alma Talent som bland annat inkluderar Affärsvärlden och Ny Teknik.
 • Paynovas har fått förtroendet att under nästa år leverera faktura ombord på SJ’s tåg i samarbete med Visma/Extenda.
 • Paynova har förlängt sina lånekrediter med ytterligare ett år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynovas senaste kund Alma Talent har lanserat sin nya betallösning för Affärsvärlden.
 • Paynova har tecknat låneavtal uppgående till 15 MSEK.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA REDOVISAR ÖKADE INTÄKTER 
Paynova ökar de transaktionsbaserade intäkterna med drygt 25 procent under tredje kvartalet, i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen kommer främst från Paynovas konsumentkreditaffär som växt med nära 40% kvartal till kvartal. Detta återspeglar dock inte hela tillväxten från bolagets nya kunder, vilket jag refererade till i förra kvartalsrapporten, då deras delbetalningsaffärer befinner sig i ett uppbyggnadsskede hos Paynova. Intäkterna från respektive delbetalningsköp redovisas i takt med att dessa betalas vilket kan ta upp till 36 månader.
Än viktigare för den långsiktiga tillväxten, än själva intäktsökningen, är att försäljningsarbetet börjar få fäste på riktigt och att medvetenheten i marknaden om Paynovas erbjudande ökar månad för månad. Förutsättningarna i försäljningsarbetet har förändrats mycket med de rekryteringar vi gjort under året; vi har gått från endast en säljare till tre sedan i somras. Detta gör att vi nu haft kontakt med hela vår prospektstock i Sverige vilket är en stor förflyttning och lägger grunden för 2019. Vad gäller den ökade marknadsmedvetenheten om Paynova så kommer den mycket av årets lyckade kampanjer i form av direktmarknadsföring såväl som inlägg i debatten via olika digitala kanaler.  
Status på befintliga kunderSkruvat.se har varit igång med Paynovas lösning sedan i mitten av juni. Samarbetet har utvecklats mycket väl och Paynova har tillsammans med Skruvat lanserat flera nya attraktiva erbjudanden, riktade till Skruvats kunder. För Skruvats del har detta inneburit både ökad lönsamhet samt förbättrad konvertering i kassan. Fördelarna med bytet till Paynova som partner framkommer bland annat i flera filmer som Skruvat och Paynova publicerat under november.
I november har vi även lanserat Affärsvärldens nya betallösning vilket är en strategiskt viktig del i mediehuset Alma Talents digitaliseringsresa. Lösningen är anpassad så att Affärsvärldens kunder enkelt och friktionsfritt ska kunna konsumera enskilt innehåll såväl som löpande prenumerationer. Nästa steg i samarbetet är att vidareutveckla tjänsten för Affärsvärlden samt att gå live med Ny Teknik som också är en del av Alma. Vi sitter idag i flera liknande diskussioner som med Alma och ser möjligheter att knyta till oss ytterligare prenumerationstjänster i marknaden.
PayZmart har nu skrivit ytterligare avtal med tandläkarkliniker och målet om 40 kliniker innan årets slut kvarstår. Målet är även att majoriteten av dessa ska ha lanserats under året. PayZmart har under hösten ökat sin marknadsbearbetning och ställer i skrivande stund ut på Swedentalmässan i Göteborg där de får stor uppmärksamhet.
Vägen framåtSom jag skrev i senaste rapporten så kommer vi även att lansera vårt erbjudande i fysiska miljöer. Detta kommer ske tillsammans med Visma/Extenda som är en av marknadens största POS-leverantörer. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Visma/Extenda där vår fakturalösning blir integrerad i deras kärnsystem. Samarbetet innebär förutom ren systemintegration även ett vidare arbete att gemensamt bearbeta den mycket stora fysiska marknaden. Det är nu beslutat att vi ska lansera den nya lösningen för vår gemensamma kund SJ, som planerar att gå live med sin faktura ombord på tågen under nästa år.
Paynova bearbetar intensivt handlare men sitter nu även i diskussioner med flera större plattformar som med vår hjälp vill etablera nya och förbättrade erbjudanden i marknaden. Dessa plattformar är typiskt banker, kreditmarknadsbolag eller bolag med annat tillstånd om kreditgivning. Paynova har redan idag ett sådant plattformssamarbete i form av PayZmart där de har kundkontakten samt tillhandahåller själva kreditgivningen medan Paynova står för hela infrastrukturen för att möjliggöra dessa erbjudanden. Utöver vår kreditplattform kan vi även erbjuda dessa aktörer övriga betalsätt likväl som en komplett betalsida eller checkout. Vi ser detta som ett strategiskt sätt att indirekt ta marknadsandelar. Möjligheterna kommer i mångt och mycket som en konsekvens av Paynovas breda produktportfölj och djupa kunskap inom handel och betalningar.
Interna förändringarVi har under kvartalet fortsatt intrimningen av vår utvecklarenhet i Makedonien. Vi har idag sex utvecklare på plats som arbetar med backend-utveckling såväl som med test. Med den nya utvecklarenheten har vi nu möjlighet att växa snabbare och även genomföra enskilda kundanpassningar på ett mer effektivt sätt. Därutöver har vi den viktiga aspekten att vi kan öka kostnadseffektiviteten över tid.
Paynovas konsumentkreditaffär genererar ännu inte ett tillräckligt stort kassaflöde för att den totala verksamheten ska uppvisa ett överskott. Sedan beslutet att lansera den nya konsumentkreditaffären har Paynova finansierat rörelsen genom en kombination av eget kapital och lån. Paynova bedriver kontinuerligt ett arbete för att, vid var tid, finansiera rörelsekapitalbehovet på bästa sätt. Nu senast har vi förlängt samt utökat befintliga lånekrediter för att ge bästa möjlighet att utveckla bolagets affär till dess att vi är kassaflödespositiva.
Paynova lägger stort fokus på att samla duktiga och kompetenta människor och som jag nämnt tidigare så har vi idag sammantaget en starkare organisation än någonsin tidigare. Gemensamt har vi både ambitionen och förmåga att möta kraven från de e-handlare som växer kraftigt eller större etablerade handlare med försäljning i alla kanaler.
Daniel Ekberger
Stockholm november 2018
———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova ABDaniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766
Mattias Nygren, CFO, Paynova ABMattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 – 463 118

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08:30 CEST.