Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges.)

TREDJE KVARTALET 2019

 • Intäkterna uppgick till 9,2 MSEK (9,0).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,3 MSEK (-4,1).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -5,8 MSEK (-7,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-8,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,08 SEK (-2,15).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget redovisade en tillväxt inom affärsområdet Konsumentkrediter med 25%.
 • Bolaget redovisade kostnadsbesparingar uppgående till 12 MSEK på årsbasis.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission till styrelse och ledning uppgående till 2 MSEK.
 • Bolaget minskade aktiekapitalet med 10,7 MSEK samt genomförde sammanläggning av aktier till relationen 1:100.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolagsstämman har beslutat att genomföra en företrädesemission uppgående till 19,2 MSEK vilken är till 95% garanterad.
 • Bolagsstämman har beslutat att genomföra en riktad emission till investeringsbolaget Atlantis Vest uppgående till 6 MSEK.
 • Bolaget har förlängt utestående lånekrediter hos Alektum Group till 2020-08-31.
 • Avtal har skrivits med TT Line om leverans av Rendr.
 • Avtal har skrivits med fintech-bolag om leverans av nyutvecklade kreditplattformen Elastq.

VD-KOMMENTAR

lansering av nya kreditplattformen elastq.

Under hösten har vi avancerat ett flertal pågående kunddialoger ytterligare och är nu i slutfasen att ingå flera strategiskt viktiga partnerskap. Dessa större affärer bygger i stor utsträckning på nytänkande och  affärsutveckling tillsammans med kund. Ett hårt och mödosamt arbete men som har format vårt erbjudande och vår kreditplattform som nu ligger i absoluta framkant. Kommande avtal kommer att innebära viktiga genombrott för bolaget både i Sverige och internationellt.

Nya Paynova började sin resa för tre år sedan med lanseringen av ”Faktura som Tjänst” för att nu erbjuda konsumentkrediter, såsom betalsätt, under varumärket Rendr. Dessutom är vi på väg att bli nästa generations PAAS, Platform As A Service, genom vår nya kreditplattform Elastq.

Det startade med ”Faktura som Tjänst”

Vårt första krediterbjudande, ”Faktura som Tjänst”, lanserades för tre år sedan då SJ gick live med vår då nyutvecklade kreditplattform. SJ kunde börja erbjuda sina kunder faktura och delbetalning, i sitt eget varumärke och med den ekonomiska uppsidan att ge ut krediterna i egen bok. Affärsmodellen och vårt DNA sattes där och då med transparent vinstdelning som en av de viktigaste byggstenarna. Ett recept som visade sig ligga lite före sin tid men som nu väger betydligt tyngre i pågående affärsdialoger.

Rendr. lanserades såsom flexibelt betalsätt för ”betala senare”

För drygt ett år sedan lanserade vi Rendr., i nära samarbete med Skruvat.se, vilket är betalsätt för ”betala senare” och som initialt bestod av faktura och delbetalning. Idag erbjuds även, inom ramen för Rendr., kampanjer och olika kontoprodukter med hög flexibilitet och möjlighet till helt anpassade kundresor. Vi tar med Rendr. ansvar för kreditgivningen baserat på samma plattform som SJ använder och som senare även PayZmart har kommit att använda för sin factoringaffär gentemot tandläkarindustrin. Med Rendr. hanterar vi hela kreditflödet från riskbeslut till inkasso samt tillhörande administration och kundtjänst. I leveransen ingår även att vi primärt finansierar det fulla kreditflödet.

Initialt gick vi till marknaden med Rendr. direkt mot den växande e-handeln. Det har visat sig vara både tidskrävande och i mycket hård konkurrens med etablerade aktörer. Under året har det tydliggjorts att marknadsadresseringen av Rendr. ska ske genom etablerade plattformar som har en befintlig kundbas men också en bredd i antal betalsätt samt omfattande säljresurser. Vi sitter i långtgående affärsdialoger med förhoppning om att skriva avtal under året. Baserat på önskemål från befintliga såväl som kommande kunder kommer Rendr. att lanseras i flera nordiska länder under 2020.

Kreditplattformen Elastq. lanseras och skalar internationellt

Under hösten har Paynovas nya kreditplattform Elastq. vuxit fram som är ett strategiskt komplement till kundens existerande tekniklösning. Med plattformen kan Paynovas kunder, som framför allt kommer vara fintech-bolag, att kunna erbjuda framtida generationens kreditkundresor och samtidigt kapitalisera på en växande kundbas. Tillämpningen är tagen från e-handeln och möter slutkundens mycket höga krav på snabbhet och flexibilitet. Paynova har redan tecknat avtal, vilket har pressmeddelats separat, med sin första kund och lanseringen är planerad till senast under första kvartalet 2020. Avtalad utrullning i Norden kommer att ske under nästa år. Dialog förs samtidigt med flera aktörer i Norden och Elastq. har hunnit få positiv respons även i andra marknader då plattformen skalar internationellt.

Bolagets ekonomiska ställning och finansiering har stärkts under hösten

Beslutade åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten under andra kvartalet i år har gett effekt innebärande att vi under tredje kvartalet kunde redovisa besparingar på 3 MSEK. Dessa åtgärder har varit viktiga för bolaget då vi fortfarande är i ett uppbyggnadsskede och finansieras via tillskjutet kapital.

I oktober beslutade bolagsstämman att genomföra en nyemission om totalt 25,2 MSEK där bolaget kommer att tillskjutas minst 24,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionen består dels av en riktad del om 6 MSEK till investmentbolaget Atlantis Vest och dels av en del med företräde för existerande aktieägare om 19,2 MSEK. Förutom att säkerställa nödvändigt rörelsekapital är det strategiskt viktigt att kunna attrahera en namnkunnig och långsiktig investerare som Atlantis Vest.

Våra befintliga kunder fortsätter att utvecklas väl och tillväxten inom affärsområdet Konsumentkrediter var 25 procent under kvartalet. Vi ser nu fram mot än större tillväxt det kommande året!

 

Daniel Ekberger

 

Stockholm november 2019

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:30 CEST.